Cinio a sgwrs gyda Blade Kotelly | A networking lunch with Blade Kotelly

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Event description
Cinio a rhwydweithio gyda Blade Kotelly, Uwch-ddarlithydd yn y MIT | A networking lunch with Blade Kotelly, Senior Lecturer at MIT

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

Mae Llywodraeth Cymru a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiad gyda Blade Kotelly, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Beirianneg Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT!)!

Ymunwch â ni i rwydweithio rhwydweithio ac am sgwrs ddifyr o'r enw

Dylunio Meddwl: Y broses hawsaf ar gyfer Arloesi Trawsnewid (A pham mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n methu arni)!

Mae cwmnïau hynod lwyddiannus, fel Apple, Virgin, Toyota, ac eraill, yn arloesi’n barhaus oherwydd eu diwylliant o Feddwl Dylunio. O'i wneud yn iawn, mae'r meddwl hwn yn cysylltu ysbrydoliaeth ac angerdd â gweithredu a chyflawni - gan effeithio'n gadarnhaol ar bob agwedd ar y cynnyrch a'r gwasanaeth.

I bwy mae'r digwyddiad yma i?

Mae'r digwyddiad yma i unrhyw un sydd eisiau dod i ddysgu a gwrando ar arbenigwr o sefydliad technoleg Massachusetts.

Beth fydd y digwyddiad yma yn ei gynnwys?

Bydd Blade yn rhannu methodoleg dull gweithredu 10 cam sy'n canolbwyntio ar ddylunio y byddwch chi'n gallu ei ddefnyddio i feichiogi atebion radical arloesol, y mae pobl yn eu caru yn emosiynol ac yn ddeallusol. Yn ogystal, bydd Blade yn rhannu ei ymchwil ar pam mae'r mwyafrif o gwmnïau'n methu ag arloesi'n radical, oherwydd eu bod yn methu â chreu'r Llinell Ganolog Profiad - techneg a ddefnyddir gan y cwmnïau a'r grwpiau mwyaf arloesol.

***

The Welsh Government and Focus Carmarthen Enterprise Hub are excited to host Blade Kotelly, Senior Lecturer at Massachusetts Institute of Technology’s School of Engineering for a networking lunch and engaging talk entitled

Design Thinking: The easiest process for Transformation Innovation (And why most companies fail at it)

Highly successful companies, such as Apple, Virgin, Toyota, and others, innovate continuously because of their culture of Design-Thinking. When done right, this thinking links inspiration and passion to execution and delivery—positively affecting every facet of the product and service.

Who is this event for?

This event is open to anyone who would like to come and listen and learn from a leading professional from the Massachusetts Institute of Technology.

What will this event cover?

Blade will share a 10-step design-centered approach methodology you’ll be able to use to conceive of radically innovative solutions, that people love both emotionally and intellectually. In addition, Blade will share his research on the why most companies fail to innovate radically, because they fail to create the Experience Centreline — a technique used by the most innovative companies and groups.

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Carmarthen Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Date and Time

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved