£73.53

Multiple Dates

Climate Change Gardening: Growing Food / Garddio Newid Hinsawdd: Tyfu Bwyd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Climate Change Smart Gardening: Growing Food

This course is designed for everyone from complete grow-your-own beginners, to more experienced gardeners that would like to shore up their defences against the increasing extremes of weather we now face. Packed with lots of ideas, time and money saving tricks, techniques and skills to give you the knowledge to grow fruit and vegetables productively in the face of climate change.

The day will start with an introduction session over refreshments before moving on to many of the basics including; general protection and resilient tips in design and day-to-day activities. These will include what to grow and when, including perennial planting, working with wildlife and why weeds often have a part to play. Time-saving methods will also be covered, including how to minimise watering in a heat wave and protecting your plot over winter e.g. ground cover and no-dig gardening.

In the afternoon, the course will cover mixed planting systems, seed-saving and how to deal with increasing pest and disease threats naturally through the building of biodiversity. A question and answers session at the end of the session will further help you plant more resiliently.

FREE book offer

Book a space on Kim Stoddard’s Climate Change Gardening course on Friday February 21 or Friday March 6 and receive a FREE copy of her ‘The Climate Change Garden’ book, worth £16.99!

About your course trainer:

Taught in a very accessible, hands-on style, Kim Stoddart aims to empower you with the skills necessary to help you deal with greater extremes of weather on your veg plot.

Kim has been writing and teaching about climate change gardening for many years across a range of media including the Guardian and Grow Your Own magazine and has published a book on the subject, The Climate Change Garden.

Booking is essential. 9.30am-3.30pm. £70 (£63 Concessions & Garden Members) which includes entry to the Botanic Garden - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

One space for each adult course will be fully subsidised and candidates can apply to the Growing the Future Project by referral letter from a GP or registered charity to gtfadmin@gardenofwales.org.uk. Offered on a first-come, first-served basis.

Course delivered by the Growing the Future project at the National Botanic Garden of Wales.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Garddio’n Galluog ar gyfer Newid Hinsawdd: Tyfu Bwyd

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer pawb, o ddarpar arddwyr i rai mwy profiadol a hoffai amddiffyn eu gerddi a’u planhigion yn erbyn yr eithafion tywydd cynyddol sy’n ein hwynebu nawr. Yn llawn dop o syniadau, triciau, technegau a sgiliau arbed amser ac arian, bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth i chi dyfu ffrwythau a llysiau yn gynhyrchiol yn wyneb newid yn yr hinsawdd.

Bydd y diwrnod yn dechrau gyda sesiwn gyflwyno dros luniaeth cyn symud ymlaen i lawer o’r pethau sylfaenol gan gynnwys; amddiffyniad cyffredinol ac awgrymiadau gwydn mewn dylunio a gweithgareddau o ddydd i ddydd. Bydd y rhain yn cynnwys beth i’w dyfu a phryd, gan gynnwys plannu planhigion lluosflwydd, gweithio gyda bywyd gwyllt a’r rhan gall chwyn chwarae. Bydd dulliau arbed amser hefyd yn cael sylw, gan gynnwys sut i leihau dyfrio mewn ton wres ac amddiffyn eich llain dros y gaeaf e.e. gorchuddio’r ddaear a garddio heb balu.

Yn y prynhawn, bydd y cwrs yn ymdrin â systemau plannu cymysg, arbed hadau a sut i drin â’r bygythiadau cynyddol o blâu a chlefydau yn naturiol trwy gynyddu bioamrywiaeth. bydd sesiwn holi ac atebion ar ddiwedd y sesiwn yn eich helpu ymhellach i blannu’n fwy gwydn.

Cynnig llyfr AM DDIM

Archebwch le ar gwrs Garddio ar Gyfer Newid Hinsawdd gan Kim Stoddart ar naill ai Dydd Gwener Chwefror 21 neu Ddydd Gwener Mawrth 6 a chewch gopi AM DDIM o’i llyfr ‘The Climate Change Garden’, gwerth £16.99!

Amdano hyfforddwr eich cwrs:

Gan ddysgu ei sesiynau’n ymarferol a’n hygyrch, nod Kim Stoddart yw eich grymuso gyda’r sgiliau sy’n angenrheidiol i’ch helpu chi i ddelio â thywydd eithafol ar eich llain llysiau.

Mae Kim wedi bod yn ysgrifennu ac yn addysgu am arddio newid yn yr hinsawdd ers blynyddoedd lawer ar draws ystod o gyfryngau gan gynnwys y Guardian a chylgrawn ‘Grow Your Own’ ac mae wedi cyhoeddi llyfr ar y pwnc, ‘The Climate Change Garden’.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 9.30yb-3.30yp. £70 (£63 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar bob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk. Wedi’i chynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved