Free

Climate Justice for a Fairer World / Cyfiawnder yr Hinsawdd am Fyd Tecach

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Fairtrade Fortnight panel discussion exploring how to tackle climate change & inequality together.

About this Event

We have brought together a wealth of expertise on climate, fair trade, education and community action to share their views and experience on this year’s Fairtrade Fortnight theme – climate justice. The event will include opportunity to ask questions and share ideas. This is an online Zoom event (we'll send joining instructions a few days before).

Panellists:

● Jane Davidson: Pro Vice-Chancellor Emeritus for University of Wales Trinity Saint David, former Welsh Government minister, author of #futuregen: Lessons from a Small Country and Chair of the Wales Inquiry for the Food, Farming and Countryside Commission

● Paul Allen: External Relations Director for the Centre for Alternative Technology and the Knowledge and Outreach Coordinator for Zero Carbon Britain

● Shenona Mitra: Vice-Chair for the Youth Climate Ambassadors for Wales with Size of Wales

● Robin Roth: Chief Executive Officer of Traidcraft plc and long-term fair trade activist

● Allan Saidi, sugar cane farmer and Chair of the Fairtrade premium committee at Kasinthula Cane Growers Association, Malawi

The climate crisis is an immediate and ever-increasing threat and those in climate vulnerable countries are already seeing its impacts from droughts and crop disease to floods, heatwaves and shrinking harvests. Ongoing poverty in farming communities makes it increasingly hard to cope with the effects of climate change.

Climate change will also have a greater impact on the more disadvantaged in communities here in Wales – those who have contributed less to the problem. Poverty and inequality, globally and locally, need to be addressed alongside our efforts to create a low carbon, sustainable society.

Organised by Swansea Fair Trade Forum and Fair Trade Wales. Fairtrade Fortnight in the UK is coordinated by the Fairtrade Foundation.

Rydym wedi uno cyfoeth o arbenigedd ar y newid yn yr hinsawdd, masnach deg, addysg a gweithredu cymunedol i rannu eu barn a’u profiadau ar thema Pythefnos Masnach Deg eleni – cyfiawnder yr hinsawdd. Bydd y digwyddiad yn cynnwys y cyfle i ofyn cwestiynau ac i rannu syniadau. Dyma ddigwyddiad Zoom ar-lein (byddwn yn anfon cyfarwyddiadau ymuno ychydig ddiwrnod cyn y digwyddiad).

Panelwyr:

● Jane Davidson: Dirprwy Is-Ganghellor Emeritws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, cyn weinidog Llywodraeth Cymru, awdur #futuregen: Lessons from a Small Country a Chadeirydd Ymchwiliad Cymru i'r Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad

● Paul Allen: Cadeirydd Cysylltiadau Allanol y Ganolfan dros Dechnoleg Amgen a'r Cydlynydd Gwybodaeth ac Allgymorth dros Brydain Ddi-garbon

● Shenona Mitra: Is-gadeirydd Llysgenhadon Ieuenctid yr Hinsawdd dros Gymru gyda Maint Cymru

● Robin Roth: Prif Swyddog Gweithredol Traidcraft plc ac actifydd masnach deg tymor hir

● Allan Saidi, ffermwr siwgr cansen a Chadeirydd y pwyllgor premiwm Masnach Deg yng Nghymdeithas Tyfwyr Cansen Kasinthula, Malawi

Mae argyfwng yr hinsawdd yn fygythiad uniongyrchol a chynyddol ac mae’r sawl sy’n byw mewn gwledydd sy’n agored i niwed o’r hinsawdd eisoes yn gweld ei effeithiau o sychder a heintiau cnydau i lifogydd, tonnau gwres a chynaeafau llai. Mae tlodi parhaus mewn cymunedau ffermio’n ei gwneud yn fwyfwy anodd i ymdopi ag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Bydd y newid yn yr hinsawdd hefyd yn cael mwy o effaith ar y cymunedau dan anfantais yma yng Nghymru – y rheiny sydd wedi cyfrannu’n llai at y broblem. Mae angen mynd i’r afael â thlodi ac anghydraddoldeb, yn fyd-eang ac yn lleol, ynghyd â’n hymdrechion i greu cymdeithas carbon isel a chynaliadwy.

Wedi’i drefnu gan Fforwm Masnach Deg Abertawe a Masnach Deg Cymru.

Caiff Pythefnos Masnach Deg y DU ei gydlynu gan yr Ymddiriedolaeth Masnach Deg.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved