Free

Clwb Cychwyn Busnes / Start-Up Club

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Cychwyn Busnes / Start-Up Club

About this Event

(Scroll down for English)

**RHWYDWEITHIO AR-LEIN**

ARCHEBWCH EICH LLE YMA: https://www.surveymonkey.co.uk/r/cychwynbusnes

Mae Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru mewn partneriaeth â Hwb Menter @M-SParc yn ymestyn y ddarpariaeth Clwb Cychwyn Busnes a ariennir yn llawn i aelodau a rhai sydd ddim yn aelodau o’r Siambr yng Ngwynedd, Ynys Môn, Conwy a Sir Ddinbych. Bydd cangen newydd y Clwb Cychwyn Busnes yn cael ei gynnal ar-lein yn bresennol, gyda cyfarfodydd yn y dyfodol yn lleoliad lloeren yr Hwb Menter yng Nghanolfan Fusnes Conwy.

Wedi’i sefydlu pum mlynedd yn ôl, mae Clwb Cychwyn Busnes y Siambr yn darparu fforwm ar gyfer busnesau sydd yn eu dwy flynedd gyntaf o weithredu (neu’n ystyried sefydlu mewn busnes), lle gallant gwrdd â phobl yn yr un sefyllfa â nhw eu hunain.Gallant ddysgu am fynediad at gyllid, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata, cyfryngau cymdeithasol, dylunio gwe, brandio, cyfrifeg a llawer mwy.Trwy’r Siambr a’i phartneriaethau, gallant hefyd gael gafael ar gefnogaeth a mentora gan berchnogion busnes llwyddiannus sydd wedi bod trwy brofiadau tebyg yn ystod yr ychydig flynyddoedd cyntaf heriol hynny.

Mi fydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal yn Saesneg, os oes gennych ddiddordeb i ni ei gynnal yn y Gymraeg gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ONLINE NETWORKING**

BOOK YOUR SPACE HERE: https://www.surveymonkey.co.uk/r/NWStartUp

West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce in partnership with the Enterprise Hub @M-SParc are extending the fully funded Start-Up Club offering to both members and non-members of the Chamber based in Gwynedd, Anglesey, Conwy and Denbighshire. The new branch of the Start-Up Club will be held online at the moment with future face to face meetings held at the Enterprise Hub’s location in Conwy Business Centre.

Established five years ago, the Chamber Start-Up Club provides a forum for businesses who are in their first two years of operation (or thinking of setting up in business), where they can meet with people in the same situation as themselves. They can learn about access to funding, PR and marketing, social media, web design, branding, accountancy and much more. Through the Chamber and its partnerships, they can also access support and mentoring from successful business owners who have been through similar experiences during those challenging first few years.

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved