Free

Co-operative Movement Founder: Robert Owen's 250th Anniversary Celebration

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
In celebrating Robert Owen’s 250th Anniversary & Legacy, what lessons can we learn on mutuality & active citizenship for the 21st century?

About this event

Greetings!

2021 marks Robert Owen’s 250th birthday. This anniversary celebrates his ‘bankful of ideas’ about alternative ways of organising society from pre-school play to the co-operative movement. As opposed to competition, his central purpose was to support democracy, self-government and co-operative advance through ‘voluntary association’, with education seen as the primary driver of social change.

‘Voluntary association’ was based upon the common interest and the public good being able to deliver “goods for members/associates now, rather than everything for everyone but ... after the next election, after the revolution, in the afterlife.” (Stephen Yeo). ^

Owen’s work led to co-operatives, mutuals, trade unions, building and friendly societies. These developments have had global reach as recognised in the 2012 UN International Year of Co-operatives.

In support of achieving the UN’s Sustainable Development Goals and co-operative principles: Co-ops & Mutuals Wales https://www.cooperatives-wales.coop invites you to two virtual events to be held on Friday 14th May 2021– Owen’s anniversary and Saturday 3rd July 2021 – International Co-operators Day https://globaldimension.org.uk/events/international-day-of-co-operatives/2021-07-03/.

We aim to:

• renew and re-emphasise Owen's themes of mutuality, active citizenship

• ensure that Owen’s influence is taken account of in publicly funded education

• promote an annual Robert Owen Day

Our Zoom activities include school children interviewing the Welsh First Minister, Mark Drakeford; ‘Telling co-operative video stories of collective action’ from around the world; a special presentation from Central England Co-operative Society Ltd & Professor Chris Williams, joint editor of ‘Robert Owen and his Legacy’.

Please see our attached programme. We have limited slots for two events, so we urge you to register soon for both events. You will then be sent a link for each several days beforehand. We eagerly await your participation. For any inquiries please contact: (01633 266781) or david@cooperatives-wales.coop.

Special thanks to the West Midlands Co-operatives Member Education Group; Central England Co-operative Membership & Community Councils; and the Co-op Group for their generous financial support; the Co-operative Press and the Co-operative College for technical assistance and all who have given their time and expertise in this collaboration.

^Page 243, ‘Looking Forward: Co-operative Politics or Can Owen Still Help?’ in Robert Owen and His Legacy (https://www.uwp.co.uk/book/robert-owen-and-his-legacy/

Cyfarchion!

Mae 2021 yn nodi pen blwydd Robert Owen yn 250 oed. Mae’r pen blwydd hwn yn dathlu’i ‘llond banc o syniadau’ ynglŷn â ffyrdd amgen i drefnu cymdeithas o chwarae cyn ysgol i’r mudiad cydweithredol. Yn hytrach na chystadleuaeth, ei bwrpas canolog oedd cefnogi democratiaeth, hunanlywodraeth a symud cydweithrediad ymlaen trwy ‘sefydliadau gwirfoddol’, gydag addysg yn brif ysgogydd newid cymdeithasol.

Roedd ‘sefydliad gwirfoddol’ yn seiliedig ar fudd cyffredin a lles cyhoeddus yn gallu cynnig ‘daioni i aelodau / sefydliadau nawr, yn hytrach na phopeth i bawb ond ... wedi’r etholiad nesaf, wedi’r chwyldro, yn y bywyd nesaf’ (Stephen Yeo).^

Arweiniodd gwaith Owen at gymdeithasau cydweithredol, cymdeithasau cydfuddiannol, undebau llafur, a chymdeithasau adeiladu a llesiant. Mae’r datblygiadau hyn wedi ymestyn ar draws y byd fel y nodwyd gan Flwyddyn Ryngwladol Cydweithrediad y Cenhedloedd Unedig 2012.

I gefnogi cyflawni Amcanion Datblygu Cynaliadwy ac egwyddorion cydweithredol y Cenhedloedd Unedig: mae Co-ops & Mutuals Wales https://www.cooperatives-wales-coop yn eich gwahodd i ddau ddigwyddiad rhithwir i’w cynnal ar ddydd Gwener Mai 14 2021 – pen blwydd Owen, a dydd Sadwrn Gorffennaf 3, 2021 – Diwrnod Cyd-weithredwyr Rhyngwladol https://globaldimension.org.uk/events/international-day-of-co-operatives/2021-07-03/.

Rydym yn bwriadu:

• ac ai-lbwysleisio themâu cydfuddiant a dinasyddiaeth weithredol Owen

• sicrhau bod dylanwad Owen yn cael sylw mewn addysg a ariennir yn gyhoeddus • hyrwyddo Diwrnod Robert Owen blynyddol

Mae ein gweithgareddau Zoom yn cynnwys plant ysgol yn holi Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford: ‘Adrodd straeon fideo cydweithredol am weithredu ar y cyd’ ar draws y byd; cyflwyniad arbennig gan Gymdeithas gydweithredol Canolbarth Lloegr Cyf a’r Athro Chris Williams, cyd-olygydd ‘Robert Owen and his Legacy’.

Edrychwch ar ein rhaglen atodedig. Mae gennym fylchau cyfyngedig ar gyfer dau ddigwyddiad, felly rydym yn eich annog i gofrestru cyn hir ar gyfer y ddau ddigwyddiad. Yna byddwn yn anfon dolen ar gyfer y naill a’r llall sawl diwrnod ymlaen llaw. Rydym yn aros yn eiddgar am eich cyfranogiad. Am unrhyw ymholiadau cysylltwch â: (01633 266781) neu david@cooperatives-wales.coop.

Diolch arbennig i Grŵp Addysg Aelodau Cydweithredol Gorllewin Canolbarth Lloegr: Aelodau Cydweithredol a Chynghorau Cymunedol Canolbarth Lloegr, ac i Grŵp y Co-op am eu cefnogaeth ariannol hael: ac i’r Wasg Gydweithredol am gymorth technegol ac i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser a’u harbenigedd yn y cydweithrediad.

^ATudalen 243 Looking Forward: Co-operative Politics or Can Owen Still Help? In Robert Owen and His Legacy (https://www.uwp.co.uk/book/robert-owen-and-his-legacy/

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved