Free

Codi Arian trwy Crowdfunder | Raising funds through Crowdfunder

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Event description
A fyddai gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am gyllido torfol? | Interested in finding out more about crowdfunding?

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

**********

A oes gennych chi syniad busnes gwych, ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? A oes angen ychydig o arian arnoch i helpu i gael eich busnes ar ei draed? Gallai cyllido torfol helpu.

Bydd Hwb Menter Caerfyrddin yn croesawu siaradwyr gwadd o Crowdfunder i'r Hwb. Ar y cyd â rhaglen Back Her Business NatWest, mae Crowdfunder yn cynnal gweithdy rhad ac am ddim i egluro sut mae cyllido torfol yn gweithio. Bydd cynrychiolwyr o Crowdfunder a Back Her Business yn trafod sut y gall cyllido torfol fod yn ffordd effeithiol o gael eich busnes newydd ar ei draed.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Trwy ymuno â'r sesiwn byddwch yn dysgu am:

 • Pwysigrwydd entrepreneuriaeth fenywaidd i gymdeithas
 • Back Her Business: sut all pobl fod yn rhan o'r rhaglen a rôl y Banc
 • Beth yw Cyllido Torfol, a hanes Crowdfunder
 • Manteision cyllido torfol a'r hyn sy'n gwneud prosiect cyllido torfol da
 • Cyfle i ymarfer eich sgiliau cyllido torfol, gyda gwobr i'r tîm buddugol
 • Sgwrs gan berchennog prosiect am ei thaith cyllido torfol hi
 • Y cymorth a'r arweiniad sydd ar gael, gan gynnwys cyllid cyfatebol gan Back Her Business

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Mae'r gweithdy hwn yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am gyllido busnes neu brosiect newydd. Nid ar gyfer menywod yn unig y mae'r digwyddiad, mae croeso i bawb.

Dysgwch fwy am ein partneriaid

Siarad â Thîm y Hwb

Bydd tîm y ganolfan ar gael trwy gydol y sesiwn er mwyn i chi drafod eich syniadau ac i'ch helpu i gymryd y cam nesaf. Cadwch eich lle heddiw!

Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu.

Er gwybodaeth, rydym yn eich annog i fynychu 20 munud yn gynnar i lenwi ychydig o waith papur cyn ac i rwydweithio cyn i’r sesiwn ddechrau.

Darperir lluniaeth yn y digwyddiad.

**********

Have you got a great business idea, but not sure where to start? Do you need some money to help you get your business up and running? Crowdfunding could help.

Carmarthen Enterprise Hub welcomes guest speakers from Crowdfunder to our Hub. In conjunction with NatWest Back Her Business programme, Crowdfunder is running a free of charge workshop to explain how crowdfunding works. Crowdfunder and Back Her Business representatives will talk you through how crowdfunding can be an effective way to get your new business up and running.

What will the event cover?

By joining the session you’ll learn about:

 • The importance of female entrepreneurship to society
 • Back Her Business: how people can access it and the Bank’s role
 • What crowdfunding is, and all about Crowdfunder
 • The benefits of crowdfunding and what makes a good crowdfunding project
 • A chance to practice your crowdfunding skills, with a prize for the winning team
 • A talk from a female project owner about her crowdfunding journey
 • Available guidance and support, including Back Her Business match funding

Who is the event for?

This workshop is open to anyone interested in finding out about funding a business start up or project. The event is not solely for women, everyone is welcome.

Dysgwch fwy am ein partneriaid

Speak to the Hub Team

The hub team will be available throughout the session for you to discuss your ideas and help take the next step. Book your place today!

We encourage you to attend 20 mins prior to the start of the session in order to fill in a small amount of paperwork and to network with others.

Light refreshments will be provided.

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved