Free

Multiple Dates

Coffi, Menywod a Busnes | Coffee, Women and Business

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
COVID-19 a'ch busnes - Bore Coffi Ar-lein | COVID-19 and your business - Virtual Coffee Morning

About this Event

COVID-19 a'ch busnes - Bore Coffi Ar-lein. Mae'r digwyddiad yma yn cael ei gynnal AR-LEIN.

COVID-19 and your business - Virtual Coffee Morning. This event is delivered ONLINE.

(Scroll down for English)

---------------------------------------------------------------------------------

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cynnal fore coffi ar-lein i gefnogi menywod â diddordeb mewn busnes, a gydag awydd i lwyddo, sy’n dymuno dod o hyd i gymuned fusnes cefnogol.

Bydd y cyfarfod anffurfiol hwn yn darparu cyfle i archwilio rhai o’r materion sy’n wynebu menywod a busnesau yn yr amgylchedd busnes presennol gydag COVID-19, ac i ddatblygu rhwydwaith cymorth o entrepreneuriaid o’r un anian.

Mae’r sesiwn hon yn agored i fenywod a dynion a fyddai’n hoffi ymuno â ni am goffi a sgwrs.

Dewch i ymuno â’r drafodaeth, rhwydweithio ac i helpu ein gilydd trwy'r amseroedd heriol yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y sesiwn nesaf.

---------------------------------------------------------------------------------

Focus Carmarthen Enterprise Hub is hosting a virtual coffee morning to support women with an interest in business and a drive to succeed who are looking to find a supportive business community, especially with the current business environment with the COVID-19 situation.

This informal get together will provide the opportunity to explore some of the issues women and businesses face during these challenging times and begin to develop a support network of like-minded entrepreneurs.

This session is open to men and women that would like to join us for coffee and chat.

Come and join us for a chat, networking and an opportunity to help and support each other through these challenging times.

We look forward to seeing you at our next session.

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved