Free

Colin Jackson - O sêr chwaraeon i busnes... from sport stars to business...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Colin Jackson - O sêr chwaraeon i sêr busnes... from sport stars to business stars...l

About this Event

(Scroll down for English)

**GWEMINAR AR-LEIN**

Rhan o gyfres o weminarau trwy gydol mis Hydref.

Drwy ddewis neu dynged, mae'n siaradwyr i gyd wedi newid gyrfa a chychwyn busnes. Cawn glywed eu hanes. a dysgu am fyd busnes, gwyntwch, a sut all eich meddylfryd effeithoi lles mewn busnes! Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau a all eich ysgogi a'ch helpu ar eich siwrne busnes chi!

Mae cyn-athletwr gwibio a chlwydo ac Olympiad, Colin Jackson yn ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn. Yn dilyn gyrfa chwaraeon hir a llwyddiannus, mae Colin bellach yn gweithio fel sylwebydd chwaraeon, a'r 'Red Shoes Academy' lle mae personoliaethau chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd yn cyflwyno cyflwyniadau i ysgogi pobl ifanc i ddod o hyd i'r 'Hyrwyddwr tu fewn'. Yn 2013 creodd Jackson ei ddigwyddiad codi arian elusennol ei hun ar gyfer dynion, Go Dad Run. Eu pwrpas yw codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd a chronfeydd dynion ar gyfer elusennau sy'n ddynion. Manteisiwch ar y cyfle hwn i ddarganfod mwy am newid llwybrau gyrfa, a'r craffter busnes sy'n ofynnol i ddatblygu a ffynnu!

Digwyddiad mewn partneriaeth a'r Rhaglen Cyflymu Twf.

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

----------------------------------

**ONLINE WEBINAR**

Part of a series of webinars throughout October.

Through choice or fate, our speakers have all changed careers and started a business. We'll hear their stories, learn more about the world of business, resilience, and how your mindset can effect well -being in business! There'll be an opportunity for you to ask questions, and it could inspire you on your business journey!

Former sprint & hurdling athlete and Olympian, Colin Jackson joins us for this event. Following a long and successful sporting career, Colin now works as a sports commentator, and the 'Red Shoes Academy' through which Olympic and Paralympic sports personalities deliver presentations to school assemblies to motivate youngsters to find the 'Champion Within'. In 2013 Jackson created his own charitable fundraising event for men, Go Dad Run. Their purpose is to raise awareness of men's health issues and funds for male based charities. Take this opportunity to find out more about changing career paths, and the business acumen required to develop and thrive!

Event in partnership with the Accelerated Growth Programme.

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved