Communications of a High Impact Entrepreneur
Free
Communications of a High Impact Entrepreneur

Communications of a High Impact Entrepreneur

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Life Sciences Hub Wales

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Communications of a High Impact Entrepreneur

The Life Sciences Hub Wales new Entrepreneur in Residence Programme will host a series of 3 Entrepreneur Enabler Clinics at the Hub in Cardiff. The clinics will be small, interactive groups and challenging sessions, led by our experienced Entrepreneur in Residence, Julie Booth. The clinics will be a perfect antidote for the sometimes lonely entrepreneurial world and for those high impact entrepreneurs hungry to learn and adapt, forever pushing to be the best they can be.

As part of our new Entrepreneur in Residence Programme, we’d like to invite you join the second clinic in the series: Communications of a High Impact Entrepreneur.

As part of this clinic you’ll learn:

  • How to have a compelling impact on your business.
  • Convince people to buy your product, invest in your business, lend you money or even join your team.
  • Discover what it takes and how to you will inspire others to share your vision.

There will be a chance to exchange thoughts, experiences and share successes & challenges informally over coffee & lunch.

To keep a good pace and to be highly relevant to all participants numbers will be limited. Registration is required.Cyfathrebu fel Entrepreneur Effaith Uchel

Bydd Rhaglen Entrepreneur Preswyl newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cynnal cyfres o 3 Chlinig Galluogi Entrepreneuriaeth yng Nghaerdydd. Bydd y clinigau ar ffurf grwpiau bach, rhyngweithiol a sesiynau heriol, a arweinir gan ein Hentrepreneur Preswyl profiadol, Julie Booth. Byddant yn donig perffaith i’r byd entrepreneuraidd sy’n gallu bod yn unig ac i’r entrepreneuriaid effaith uchel hynny sy’n awyddus i ddysgu ac addasu, gan wthio’n gyson i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

Yn rhan o’n Rhaglen Entrepreneur Preswyl newydd, hoffem eich gwahodd i ymuno â’r ail glinig yn y gyfres: Cyfathrebu fel Entrepreneur Effaith Uchel.

Yn rhan o’r clinig hwn, byddwch yn dysgu:

  • Sut i gael effaith gymhellol ar eich busnes.
  • Sut i argyhoeddi pobl i brynu eich cynnyrch, buddsoddi yn eich busnes, benthyg arian i chi neu hyd yn oed ymuno â’ch tîm.
  • Darganfod yr hyn sy’n ofynnol i ysbrydoli pobl eraill i rannu eich gweledigaeth.

Bydd cyfle i gyfnewid meddyliau a phrofiadau a rhannu llwyddiannau a heriau yn anffurfiol dros goffi a chinio.

Er mwyn cynnal cyflymder da a bod yn dra pherthnasol i bob cyfranogwr, bydd y niferoedd yn gyfyngedig. Rhaid cofrestru.


Share with friends

Date and Time

Location

Life Sciences Hub Wales

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved