Free

Community Woodland Groups; Your Future Your Choices. A Llais y Goedwig Eve...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas yn Dre

Llanwrst

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Community Woodland Groups (N Wales): Your future, Your choices.

New Welsh Government strategies and changing relations with Europe are going to impact on what CWGs do and how they do it. It is now time to take stock of where we are and where we want to be in the near and long-term. In a changing political landscape we should ask whether it is possible for CWGs to emerge stronger, with better partnerships with our public bodies based on common goals and aspirations.

Target audience: CWGs and social enterprises operating in woodland; NRW; PSBs; LAs; Public and private landowning and/or land management organisations

When: 13 December 10:00am - 15:00pm

Where: Glasdir Business & Conference Centre, Llanwrst, LL26 0DF

Programme

09.30 Register & refreshments

10:00 Welcome & housekeeping

10:05 Introduction & scene setting: who are Llais y Goedwig, why are we here, brief recap on 2014 sessions

10:15 Introduction to event theme – A context of change

How are CWGs doing right now?

10.45 A more detailed look at:

 1. 1. WFGA – goals and examples of their delivery and links to PSBs
 1. 2. Area Statements – what are they, how to get involved.

11.05 Break

11.15 Two group sessions (facilitator at a flip-chart) exploring:

 1. 1. What is our vision for CWGs?
  - what are we already doing that works
  - what barriers do we face
  - what do we need
 2. 2. How do we get there? What opportunities could Brexit offer?
  - case studies feeding into WG, call to arms/LlyG network, PSBs/VSCs/NRW regional rep

12:30 Lunch & Networking (45 mins)

1:30 Continued discussions around emerging themes to be agreed by group at 1:30 – then split into sessions / whole group discussion

2:50 Taking the next step

3:00 Close

This event is one of four regional events funded by the Woodland Trust. For more information click and book on these links.

29 November - Anti Social behaviour in community spaces - Pontrhydfendigaid

06 December - Collaboration not Duplication - Forest Farm, Cardiff

13 December - Community Woodland Groups - your future - Glasdir, Llanwrst

19 December - Co Production, let's make it work for community groups - Alyn Waters, Wrexham

*Llais y Goedwig will use the information you provide on your booking form for administering this event. Details of participants may be given to other delegates, exhibitors and presenters, subject to permissions.


Grwpiau Coetir Cymunedol (G Cymru): Eich dyfodol, Eich dewis.

Mae strategaethau newydd Llywodraeth Cymru a chysylltiadau ag Ewrop yn newid yn mynd i effeithio ar beth mae Grwpiau Coetir Cymunedol yn ei wneud a sut maent yn mynd ati i wneud hynny. Mae hi’n amser yn awr i ystyried lle yr ydym a lle yr ydym eisiau bod yn y dyfodol agos a phell. Mewn tirwedd wleidyddol sy’n newid dylem ofyn a yw’n bosib i Grwpiau Coetir Cymunedol ymddangos yn gryfach, â phartneriaethau gwell â’n cyrff cyhoeddus yn seiliedig ar nodau a dyheadau cyffredin.

Cynulleidfa darged: Grwpiau Coetir Cymunedol a mentrau cymdeithasol sy’n gweithredu mewn coetiroedd. Cyfoeth Naturiol Cymru; Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus; Awdurdodau Lleol; Perchnogion tir cyhoeddus a phreifat a/neu sefydliadau rheoli tir.

Mae’r digwyddiad hwn yn un o bedwar digwyddiad rhanbarthol a ariennir gan yr Ymddiriedolaeth Goetir. Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolenni hyn ac archebu.

29 Tachwedd - Ymddygiad Gwrthgymdeithasol mewn mannau cyhoeddus - Pontrhydfendigaid

06 Rhagfyr - Cydweithio nid Dyblygu - Fferm y Fforest, Caerdydd

13 Rhagfyr - Grwpiau Coetir Cymunedol - eich dyfodol - Glasdir, Llanrwst

19 Rhagfyr - Cyd-gynhyrchu, gwneud iddo weithio ar gyfer grwpiau cymunedol - Alyn Waters, Wrecsam

Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas yn Dre

Llanwrst

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved