Free

Conducting Masterclass / Dosbarthiadau Meistr i athrawon

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Opera Cenedlaethol Cymru / Welsh National Opera

Canolfan Mileniwm Cymru / Wales Millenium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Please Scroll down for English Text

Dosbarthiadau Meistr i athrawon/ Masterclasses for teachers

Datblygiad proffesiynol parhaus undydd, wedi’i addasu ar gyfer athrawon ac arbenigwyr cerddoriaeth, i’w cefnogi i ddod yn arweinwyr mwy hyderus gyda’u ensembles ysgol ac yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r diwrnod yn addas i bob gallu, o'r rheini sydd heb arwain erioed o’r blaen, hyd at athrawon a chanddynt fwy o brofiad sydd am gaboli eu sgiliau arwain. Un o ganolbwyntiau’r diwrnod yw’r cyfle i arwain a gweithio gyda Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, cael adborth gan gerddorion ac [arweinwyr - plural / arweinydd – singular] proffesiynol, a chwilio ffyrdd o “chwarae” gydag ensemble cerddorfaol.

Bydd y diwrnod dan arweiniad Mark Heron sy’n diwtor arwain yn y Royal Northern College of Music. Arweinydd o’r Alban yw Mark, sy’n adnabyddus am berfformiadau egnïol wedi’u hymarfer yn dda ar hyd ac ar led amrywiaeth repertoire anarferol o eang, ac am ei wybodaeth arbenigol yn hyfforddwr cerddorfaol ac yn athro arwain.

Ymddangosodd yn arweinydd gwadd gyda’r BBC Philharmonic, Philharmonia, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Cerddorfa Genedlaethol Frenhinol yr Alban, Manchester Camerata a llawer at hynny. Mae’n gyfarwyddwr cerddoriaeth y Nottingham Philharmonic Orchestra a Cherddorfa Symffoni Prifysgol Manceinion, ac yn aelod o’r staff arwain yn y Royal Northern College of Music, yn gweithio’n rheolaidd gyda holl gerddorfeydd ac ensembles y Coleg.

Ochr yn ochr â’i alwadau arwain, mae Mark yn magu fwyfwy ei enw’n athro arwain a daeth llwyddiant nodedig i ran ei fyfyrwyr. Yn ogystal â’i waith ledled holl raglenni arwain o fri RNCM, datblygodd raglen arwain israddedig ym Mhrifysgol Manceinion, mae’n athro gwadd y Llu Awyr Brenhinol ac mae’n ymddangos yn aml yn arweinydd gwadd ar gyrsiau a dosbarthiadau meistr arwain drwy’r byd yn grwn.

Ym 1970 y ffurfiwyd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru. Ers hynny, enillodd ei phlwy’n gerddorfa gyda goreuon gwledydd Prydain, yn fawr ei chlod am ei rhagoriaeth mewn repertoire opera eang, yn ogystal ag am ei gwaith cyngerdd amrywiol a’i phortffolio o recordiadau. Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru y mae cartre’r Gerddorfa, yn un o ddau ensemble llawn-amser, parhaol wrth graidd y Cwmni, ochr yn ochr â Chorws yr Opera. Ymunodd Tomáš Hanus â’r Cwmni yn Gyfarwyddwr Cerddoriaeth ym mis Awst 2016.

 • Cydweithrediad yw’r cwrs datblygu proffesiynol parhaus undydd yma, rhwng Opera Cenedlaethol Cymru ac A2:Clymu – rhwydwaith y celfyddydau ac addysg – Canol De.

 • Mae llefydd ar gael i athrawon o ysgolion yn ardaloedd cynghorau Merthyr, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr.

 • Mae am ddim i athrawon sy’n gwneud cais a bwrw bod ganddynt eirda gan aelod o dîm arwain eu hysgol a’u bod yn cynnig tystiolaeth o sut y bydd hyn yn datblygu eu harfer proffesiynol.

 • Byddwn yn cefnogi ysgolion â chostau cyflenwi athrawon sy’n absennol o’r ystafell ddosbarth yn ystod y cwrs.

 • Cynigir lluniaeth a chinio ysgafn.

 • Rydym yn argymell eich bod yn cadw lle rhag blaen gan mai ychydig o lefydd sydd ar y cwrs yma.

Conducting Masterclass

A day’s CPD, tailored for music teachers and music specialists, to support them in becoming more confident conductors with their school ensembles and in the classroom. The day is suitable for all abilities from those who have never conducted before, to teachers with more experience who wish to brush up on their conducting skills. A focus of the day is the opportunity to conduct and work with the WNO Orchestra, receiving feedback from musicians and a professional conductors, and exploring ways to “play” with an orchestral ensemble.

We are pleased to confirm that the repertoire to be covered will include:

 • Verdi: La forza del destino Overture
 • Johann Strauss II: Die Fledermaus Overture
 • Beethoven: Symphony No.5 (1st + 2nd Movement)
 • Grieg: In the Hall of the Mountain King
 • Saint-Saëns: The Elephant (Piano + Bass Version)

We will also be seeing the orchestra used to help young people create a new piece inspired by Carnival of the animals with the orchestra working with composer Helen Woods, as part of a project Arts Active has been running at St David's Hall. We hope this may give some ideas for using school ensembles with other groups to explore composition skills in the school.

The day will be led by Mark Heron who is tutor in conducting at the Royal Northern College of Music. Mark is a Scottish conductor known for dynamic and well-rehearsed performances across an unusually wide range of repertoire, and his expertise as an orchestral trainer and conducting teacher.

As guest conductor he has appeared with the BBC Philharmonic, Philharmonia, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, Manchester Camerata and many more. He is the music director of the Nottingham Philharmonic and University of Manchester Symphony Orchestras, and as a member of the conducting staff at the Royal Northern College of Music, works regularly with all of the College’s orchestras and ensembles.

Alongside his conducting engagements, Mark has a burgeoning reputation as a conducting teacher and students of his have achieved notable success. As well as his work across all of the RNCM’s renowned conducting programmes, he has developed an elite undergraduate conducting programme at the University of Manchester, is a visiting professor to the Royal Air Force and appears often as a guest at conducting courses and master classes all over the world.

The WNO Orchestra was formed in 1970. Since then, it has established itself as one of the finest orchestras in the UK, highly praised for its distinction in wide ranging operatic repertoire, as well as for its extremely varied concert work and portfolio of recordings. Resident at Wales Millennium Centre, Cardiff, the Orchestra is one of two permanent, full-time ensembles at the heart of the Company, alongside the WNO Chorus. Tomáš Hanus joined the Company as Music Director in August 2016.

This one day continuing professional development course is a collaboration between Welsh National Opera and A2:Connect - The arts & education network - Central South.

 • Places are available to teachers from schools in the Merthyr, Rhondda Cynon Taff, Cardiff, Vale of Glamorgan and Bridgend council areas.

 • It is free subject to application, to teachers who have a letter of recommendation from a member of their school leadership team and provide evidence of how this will develop their professional practice.

 • We will support schools with the cover costs of having teachers absent from the classroom for the duration of the course.

 • Refreshments and a light lunch will be provided.

 • We advise booking early as there are a limited number of places for this course.

Dosbarthiadau Meistr i athrawon/ Masterclasses for teachers


Amcan ein cyfres Dosbarthiadau Meistr o weithdai datblygu proffesiynol i athrawon yw bwydo a datblygu addysgwyr yn ymarferwyr celfyddydau a chynnig ysbrydoliaeth, cymhelliad a chyd-destun y diwydiant ar gyfer gweithgaredd ystafell ddosbarth.
Our Masterclass series of professional development workshops for teachers is intended to feed and develop educators as arts practitioners and provide inspiration, motivation and industry context for classroom activity.
Share with friends

Date and Time

Location

Opera Cenedlaethol Cymru / Welsh National Opera

Canolfan Mileniwm Cymru / Wales Millenium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved