Sales Ended

Copy of JOSIP TOKIC THE CHEDD SECRETARY UN

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Split

Odeska 6

21000 Split

Croatia

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Blago mirotvorcima
Mirotvorci Su Ljudi Koji se zdušno i SVIM silama zauzimaju ZA Posten mir izgrađen na istini i pravednosti. Za zauzimanje ZA MIR počinje OD osobnih odnosa e drugima GDJE CE ćale izbjegavati SVE ONO STO dvo moglo povrijediti suživot e ljudima sam GDJE CE ćale iskreno nastojati OKO onoga Sto promiče Mir, razumijevanje, međusobno pomaganje ja prihvaćanje u da različitosti. U vremenima svakovrsnih napetosti, svađa, ratova, pobuna, osvajačkih pothvata, terorističkih akcija govor o miru i mirotvorcima izaziva, zacijelo, nelagodu i nevjericu Kod mnogih, pa CAK i uvjerenih kršćana, Koji sumnjaju da Je moguće uspostaviti Pravedan i trajan mir na zemlji. Zbog osjećaja nemoći spram snažnih centrifugalnih sila koje uvelike rastaču čovjekov životni prostor i Tako ugrožavaju Razvoj zdrave osobe i ostvarivanje smislena Života, mnogi se povlače u svoju nutrinu i traže mir u bijegu OD stvarnosti IU pokušaju zatvaranja Pred tim negativnim silama Života. Pa IPAK mir not Samo individualna vrednota, vo jednako Tako i društveno-politička Koja uključuje svekolike odnose među ljudima. Zbog toga se mir NE ostvaruje Samo u Sebi, Nego se neminovno pokazuje i Kao vanjska, objektivna zbilja. Preme Tome, Rad na ostvarivanju mira vrsi se na dvjema temeljnim razinama: osobnoj i društveno-političkoj. NA osobnoj razini mir se ostvaruje u usklađivanju svekolikih napetosti u samome Sebi, Jr ne-mir proizlazi prvenstveno smještena je čovjekova nutarnjega nezadovoljstva. Zbog toga Je Rad na mentalnom pročišćavanju OD svih negativnih i opterećujućih iskustava sa samim sobom i drugima prioritetan zadatak svakoga čovjeka. Međutim, mir Je znatno dalekosežnija i zahtjevnija Kategorija OD jedne osobne budući da se Temelji na međusobnim odnosima NE Samo pojedinaca Nego ja cijelih zajednica, etničkih Skupina, društvenih klasa, naroda ILI Pak Država. Tu Su prevladavajuća Dva Pitanja: KAKO izbjeći sukobe Koji vode nasilju i ratovima i KAKO pozitivnim zauzimanjem raditi na produbljivanju i pročišćavanju odnosa među ljudima i narodima? Sto biblijska poruka govori o Tome? Vizija sveopćega mira Biblijska poruka KAKO starog Tako ja Novog zavjeta na Puno Mjesta govori o miru Kao o jednoj OD najvažnijih vrednota ljudskog postojanja. Tvoriti mir pretpostavlja zacijelo postojanje ne-mira Jr predstavlja poziv na stvaranje mira u SVIJETU i među ljudima. PRIJE svega, biblijska poruka NE shvaća mir Samo Kao političku kategoriju odsutnosti rata, vo znatno sire i znatno dublje. Hebrejska RIJEČ Salom označava sveukupnost čovjekovih odnosa i njihov međusobni SKLAD. RIJEČ Salom zapravo znači Biti čitav, nepovrijeđen, zdrav, Cime se izražava čovjekova dubinska težnja da podijeljenost svoga Bica prevlada i ujedini u skladnu cjelinu. I NE Samo svoga Bica vo Života uopće.U tom smislu značajan Je starozavjetni tekst Iz 11,6-9 Koji govori o obilježjima eshatološkoga mira: Vuk CE prebivati ​​s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić Zajedno CE pasti, A djetešce njih CE vodit. Krava i medvjedica Zajedno CE pasti, A mladunčad njihova skupa CE ležati, lav CE jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat CE SE dojenče, sisanče CE ruku zavlačiti u leglo zmijinje. ZLO SE Više poje činiti, poje se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja CE SE ispuniti spoznajom Jahvinom Kao ŠTO SE Povodom pune Mora. Ovaj tekst tekst predstavlja zapravo hvalospjev novome SVIJETU ŠTO CE nastupiti s dolaskom Novog Izdanka, TE ukazuje na idilu novoga raja ŠTO CE s njime Biti uspostavljen, A ogledat CE SE u sveopćem miru ŠTO CE zahvatiti ljude, Životinje i zemlju. Prikazivanje sveopćeg mira napravljeno Je na neobičan način: spojeno Je u Zajednički Život Ono what Je normalno nespojivo. Značajno Je ZA razumijevanje mira da na nipošto NE dokida postojeće razlike, vo Cini da te razlike NE predstavljaju opasnost ZA drugoga. Upravo na paradoksalnosti, Koja se vidi u spajanju nespojivoga, naziru se ozračja novoga svijeta mira i razumijevanja. Vuk i Janje, ris i Kozle, tele i lavić, krava i medvjedica, zmija otrovnica i maleno dijete - SVI CE ONI Zajednički živjeti i poje predstavljati nikakvu opasnost jedni drugima. Zemlja CE Biti ispunjena spoznajom Gospodnjom. Želi se zapravo upozoriti da sveopći mir Dolazi OD Boga, Jr Je Bog u Sebi najpotpuniji sam najcjelovitiji Mir. Sedmo blaženstvo Matejeva Govora na gori govori također o onima Koji se trude Oko mira: Blago mirotvorcima: ONI CE SE sinovima Božjim zvati! (Mt 5,9). Tko Su se mirotvorci? Zasto se ONI nazivaju blaženima i zasto im se obećava Božje sinovstvo? RIJEČ mirotvorac spominje se Samo na ovome mjestu u NZ. Zbog toga Je potrebno potražiti na nekim drugim mjestima njezino Pravo značenje i Onda ispravno shvatiti njezinu dubinu i doseg. Tako Pavao Pise ü Kol 1,19-20: Jr svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu i po njemu - uspostavivši Mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom SVE, cijepljena na zemlji, cijepljena na nebesima. Isus Je, premom Pavlu, punina Koja u Sebi nenasiljem izmiruje cjelokupnu stvarnost. Oslobađanje OD zla znači učinkovito stvaranje mira. Tako u Ef 2,14-16 Pavao ističe: Doista, na Je Mir NAS, na Koji OD dvoga učini Jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u Sebi, uspostavljajući mir, OD dvojice sazda jednoga Novog čovjeka TE obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom PO križu, ubivši u Sebi neprijateljstvo. Iz navedenoga proizlazi da Je u Isusu Božja Punina sam da Je na u Sebi uništio neprijateljstvo ja Tako stvorio novoga integralnog čovjeka. Krist Je Nas mir, Jr Je razrušio ZID svjetske Sile, zakon i njegovo neprijateljstvo. Na Je Nas Mir, Jr vrijeme je - STO JE razvlastio zakon - čovječanstvo, Židove i pogane preoblikovao u Sebi u novoga čovjeka i SVE ü svome tijelu izmirio s Bogom. GDJE kao takav dogodilo? U križu IU njegovu razapetom tijelu (H. Schlier). Krist Je omogućio dakle NE Samo prijateljstvo među ljudima Nego ja Ono s Bogom. Isusovo zauzimanje ZA mir IDE dotada da Je Dao svoj Život, Ono Je stvorilo sasvim novu osnovu Života. POSLIJE Isusa moguće JE živjeti s Bogom Kao SA svojim ocem je drugim ljudima KAO SA svojom braćom.
Mirotvorci Su Ljudi Koji se zdušno i SVIM silama zauzimaju ZA Posten mir izgrađen na istini i pravednosti. Za zauzimanje ZA MIR počinje OD osobnih odnosa e drugima GDJE CE ćale izbjegavati SVE ONO STO dvo moglo povrijediti suživot e ljudima sam GDJE CE ćale iskreno nastojati OKO onoga Sto promiče Mir, razumijevanje, međusobno pomaganje ja prihvaćanje u da različitosti. OVO blaženstvo o mirotvorcima uključuje neminovno djelovanje koje Je usmjereno na izgradnju zdravih i potpunih odnosa među ljudima i cjelovitih odnosa Između Ljudi i samoga Boga. Ono stvara pretpostavke ZA suživot i otvara mogućnost smislenog i mirnog ostvarivanja Života. Međutim, Ovaj tekst zahtjev not vezan Samo na čovjekovu nutrinu, Nego na IMA Pred sobom sam određeni Vanjski cilj: mir. SVA Su Druga blaženstva sažeta zapravo u ovome ukoliko nastojanje Oko mira uključuje SVE Ono what Je u ostalim blaženstvima izneseno Kao zahtjev ja Poziv. Jer ako Je NEKA osoba ohola, nezainteresirana ZA patnje drugih, ako Je okorjeloga Srca, nepravedna, s lošim namjerama, Onda Je zauzimanje ZA mir VEC Unaprijed osuđeno na potpuni neuspjeh. Isusov poziv na mir NE smije se nipošto shvatiti Kao kapitulantstvo ILI Kao životni stav ravnodušnosti premom svemu ŠTO SE događa, vo Kao djelatno zauzimanje da Život NE postane Borba ZA istrjebljenje, da ČOVJEK NE postane čovjeku vuk, vo partner, zapravo da Život postane poštena utakmica u kojoj CE pobijediti veće Dobro, Veca pravda, Veca ljubav. Tad CE Život Biti dinamičan, Ali NE nasilan; zanimljiv, Ali nipošto isključiv; naporan, Ali nikako iscrpljujuće opasan; napet, Ali nipošto rušilački.
Poziv na mirotvorstvo pretpostavlja uvjerenje da Je SVE sukobe i neprijateljstva moguće prevladati u mirnom dijalogu i argumentirano; da Je SVE borbe s Kojima se ČOVJEK u životu susreće moguće humanizirati IU konačnici LJUDSKI razriješiti. Poruka ovoga blaženstva posve Je jasna, Ali u praksi VRLO često zaboravljena: Bog Je Otac svih Ljudi Jr na Je njihov stvoritelj; o Je Za njih zainteresiran Kao ZA svoja stvorenja. S druge Pak Strane, gledano Iz čovječje Perspektive, Ljudi Su u Biti međusobno jednaki IU pravom Su smislu Sestre i braća Jr potječu OD istoga Oca. Uspostavljanje TIH odnosa na zemlji među ljudima pretpostavka Je sam da Bog Bude uistinu Naš Otac i da nas prihvati Kao svoju djecu: Kao sinove i kćeri svoje ljubavi.


Share with friends

Date and Time

Location

Split

Odeska 6

21000 Split

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved