Free

Covid-19: Cyfarfod Strategaeth Llwyddiannus / Successful Strategy Meeting

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Covid19 a’ch busnes chi: Cyfarfod Strategaeth Llwyddiannus / Covid19 and your business: Successful Strategy Meeting

About this Event

(Scroll down for English)

**GWEMINAR AR-LEIN**

Fel Perchennog / Rheolwr Busnes ydych chi erioed wedi dweud? - “Rhaid canolbwyntio rŵan i gael hyn wedi ei gwblhau!”? Neu wrth ddod allan o 'lockdown' Covid19 “Beth sydd angen i ni ei wneud rŵan?”

Er mwyn i sefydliad neu brosiect penodol gyflawni ei botensial, dylai Cyfarfod Strategaeth â ffocws fod yn gatalydd ar gyfer pwynt trosglwyddo yn y busnes. Peidiwch â gadael iddo ddod yn gyfle sy'n cael ei wastraffu gan ddiffyg paratoi, gwrthdyniadau allanol a chanlyniadau sydd wedi'u diffinio'n wael.

Gan ddefnyddio enghreifftiau realistig, bydd y gweminar yn dangos proses ar gyfer creu amgylchedd effeithiol a gweithio gydag offer diagnostig a chynllunio sydd ar gael i greu cyfarfod strategaeth lwyddiannus a throi gweledigaeth yn gynllun cyraeddadwy.

Yr offer a fydd yn cynnwys Canvas Model Busnes Strategyzer, mae'r templed ar gael am ddim yma: https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas.

Mae James Sheridan yn Gyfarwyddwr a Mentor Masnachol Busnesau Bach a Chanolig profiadol gyda chefndir yn y sectorau Gofal Iechyd a Thwristiaeth. Wedi ei leoli ar Ynys Môn, mae ei gwmni, Straits Line Ltd, yn cefnogi arloesedd, datblygu technoleg a thwf busnes ac mae'n aelod balch o'r Hwb Menter.

Mi fydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal yn Saesneg, os oes gennych ddiddordeb i ni ei gynnal yn y Gymraeg gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**ONLINE WEBINAR**

As a Business Owner/Manager have you ever said? – “Cut to the chase – Let’s get it done!”? Or coming out of the Covid19 Lockdown “What do we need to do now?”

For an organisation or a specific project to achieve it's potential a focused Strategy Meeting should be the catalyst for a transition point within the business. Don't let it become a wasted opportunity pulled apart by lack of preparation, external distractions and poorly defined outcomes.

Using realistic examples, the webinar will demonstrate a process for creating an effective environment and working with diagnostic and planning tools available to create a successful strategy meeting and turn a vision into an achievable plan.

The tools will include the Strategyzer Business Model Canvas, the template is available for free here: https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

James Sheridan is an experienced SME Commercial Director and Mentor with a background in the Healthcare and Tourism sectors. Based on Anglesey, his company, Straits Line Ltd, supports innovation, technology development and business growth and is a proud member of the Enterprise Hub.

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Tags
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved