£15 – £45

Covid 19: Rheoli Risg + Goruwchwylio/Managing Risks + Supervising (Screen)

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.
Event description
Covid 19: Rheoli Risg + Goruwchwylio (Sgrîn) / Managing Risks & Supervising (Screen)

About this Event

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw a/neu gweithio yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living and/or working in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

Dyddiad/Date:

Tachwedd 25, 10-2.30/November 25, 10-2.30

This course will be run in English.

Bydd y cwrs yma'n cael ei ddarparu yn Saesneg.

Ar gyfer pwy?

Mae'r cwrs trylwyr yma ar gyfer unrhywun sydd am ddeall mwy am weithredu, monitro a goruchwylio trefniadau COVID-19 ar gynyrchiadau. Ar gyfer Goruchwylwyr a Marsialiaid Covid (neu'r rhai sydd am hyfforddi ar gyfer y swydd), Penaethiaid Adrannau, Adran Cynhyrchu, Cynhyrchwyr, Actorion ayyb.

For who?

This intensive course is for anyone who want to deepen their knowledge of how to implement, monitor and oversee COVID-19 arrangements on productions. For Covid Supervisors & Marshalls (or those who wish to take on this position), Heads of Department, Production, Producers and Actors etc.

Disgrifiad

Mae'r cwrs yma'n gyfuniad o ddau gwrs:

 • Managing COVID-19 Risks on Productions
 • COVID-19 Supervisor Top Up

Mae'n cynnwys prawf ar-lein, a darperir tystysgrif wedi cwblhad.

Description

This course is a combination of two courses

 • Managing COVID-19 Risks on Productions
 • COVID-19 Supervisor Top Up

It includes an online test and a completion certificate.

Cynnwys

Mae'r cwrs yma yn seiliedig ar y canllawiau cynhyrchu COVID-19 diweddaraf a bydd yn darparu protocolau a chyngor rheoli risg i gynyrchiadau i helpu i lywio asesiadau risg cynhyrchu COVID-19.

Gan ganolbwyntio ar agweddau ymarferol rheoli risgiau COVID yn ddiogel ar gynhyrchiad, byddwn yn trafod y canlynol

 • COVID a throsglwyddo
 • Asesiad risg
 • Lefelau criwio
 • Teithio yn ôl ac ymlaen i'r Cynhyrchu
 • Llety Dros Dro
 • Datganiadau Iechyd
 • Profi
 • Gwahanu corfforol
 • Hylendid
 • Offer Amddiffynnol Personol
 • Trefniadau arlwyo a bwyta
 • Cefnogaeth ar y safle i gynyrchiadau
 • Templed Asesiad Risg Cynhyrchu COVID-19

Content

This course is based on the latest COVID-19 production guidance and will provide productions with risk management protocols and advice to help inform detailed and specific COVID-19 production risk assessments.

Focusing on the practical aspects of safely managing COVID risks on a production, we will cover the following:

 • Covid and transmission Risk Assessment
 • Crewing levels
 • Travel to and from Production
 • Temporary Accommodation
 • Health Declarations
 • Testing
 • Physical separation
 • Hygiene
 • Personal Protective Equipment
 • Catering and eating arrangements
 • On-site support for productions
 • Template COVID-19 Production Risk Assessment

Nodau & Amcanion

Trosolwg o'r materion rheoli risg i'w hystyried wrth gynhyrchu rhaglenni yn ystod argyfwng COVID.

Cyfle i ddadansoddi a thrafod arferion gorau a'r cyngor cyfredol i alluogi cynyrchiadau i weithio yn ystod yr argyfwng hwn.

Gwybodaeth am brotocolau a gweithdrefnau rheoli risg COVID, gan gynnwys sut y dylai cynyrchiadau reoli'r risgiau mewn stiwdios ac ar leoliad.

Darparu gwybodaeth am y rheoliadau Iechyd a Diogelwch a fydd yn berthnasol i reoli'r risgiau COVID.

Aims & Objectives

A broad overview of the risk management issues to be considered during the making of programmes during the COVID crisis.

The opportunity to analyse and discuss the current best practice and advice to enable productions to work during this crisis.

Information about COVID risk management protocols and procedures, including how productions should manage the risks in studios and on location.

To provide information about the Health and Safety regulations which will apply to the management of the COVID risks.

Canlyniadau Dysgu & Asesu

Gallu cyflawni asesiad risg Covid 19 ar gyfer cynhyrchiad

Dealltwriaeth o'r cyngor a'r canllawiau cynhyrchu diweddaraf a sut i'w gweithredu

Learning Outcomes & Assessment

Ability to complete a Covid 19 risk assessment

Understand the latest advice and production guidelines and how to implement them

Hyfforddwraig/Trainer

Mae Mairi wedi bod yn ymgynghorydd diogelwch ar gyfer Action Media Safety ac First Option yn yr Alban ers 5 mlynedd. Mae hi wedi gweithio ym maes cynhyrchu teledu a ffilm ers 1998, yn gyntaf yn STV Outside Broadcast ac yna yn BBC Drama, yr Alban. Mae gan Mairi Feistr yn y Celfyddydau mewn Cymdeithaseg, Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH ac mae'n aelod o IOSH.

Mairi has been a safety consultant for Action Media Safety and First Option in Scotland for 5 years. She has worked in TV and film production since 1998, first in STV Outside Broadcast and then at BBC Drama, Scotland. Mairi has a Master of Arts in Sociology, a NEBOSH General Certificate and is a Tech member of IOSH.

'Cwrs gwych. Popeth wedi ei egluro'n dda, a llawer o wybodaeth ddefnyddiol'

'Dwfn a llawn cynnwys. Wedi ei gyflwyno'n dda ac yn hyderus'

‘Excellent course. Everything was well explained and provided a lot of valuable information.’

‘In depth and very informative. Very well presented. Nice confident and relaxed manner.’

CULT Cymru

Darparir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y sesiwn ac yn rhoi cyfle i eraill wneud hynny hefyd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the session and give others the opportunity to do so, too.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved