Free

Creative Disruption Workshop Series | Cyfres Gweithdai Chwalfa Creadigol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

'Creative Disruption' Workshop Series

yello brick and Wales Millennium Centre’s Creative Learning department have come together to offer a series of workshops centred around making creative projects. From writing and developing worlds to making street games, workshops are free to attend and are aimed at people aged between 16 - 25.

1) How to make your own street games with yello brick
11th April 2018
6pm - 8pm
'Japan Room'

Come and play some games and then make some games!

An interactive workshop led by yello brick that will focus on creating playful experiences in public spaces. The workshop will take you through yello brick’s step by step process when making interactive street games and will go through the tools and techniques to create your own games using story, tech and place.

WHO IS THIS FOR?
Perfect for those wishing to create street games, collaborative workshops, new ways of engaging audiences.

2) Developing worlds/making immersive experiences across multi-platform
25th April 2018
6pm - 8pm
Lloyds Bank Enterprise Suite

Come and explore how yello brick create story worlds that move from physical through to digital. This practical workshop will explore how content can be created that will immerse audiences in new and interesting ways. The workshop will investigate these techniques through past yello brick projects including Traces, Reverie, everwake and Silent State.

WHO IS THIS FOR?
Great for those interested in looking at new ways to tell stories.


3) ASK US ANYTHING - Project surgeries
18th April 2018 & 9th May 2018
6pm - 8pm*
Lloyds Bank Enterprise Suite

Are you working on a project and need some advice and guidance? Or are you looking to make something but don’t know how to start? Or do you just want to run some ideas passed someone? From project concept to project delivery and everything in between the yello brick team are offering to be your sounding board and give practical advice on making work.

*Slots are 30 mins long for individuals or small groups. Booking is on a first come first serve basis.

4) Writing workshop with Kelly Jones
2nd May
6pm - 8pm
Lloyds Bank Enterprise Suite

A writing workshop led by Kelly Jones that looks at techniques and tools to use when creating storyworlds and narratives for live work. Kelly was the winner of the Wales Drama Award in 2014. She has recently completed a Writers residency at Theatr Clwyd and is currently on the Emerging Playwrights Program at The Bush Theatre.

WHO IS THIS FOR?
Perfect for people at the early stages of their writing careers.Cyfres Gweithdai Chwalfa Creadigol

Mae yello brick ac Adran Dysgu Creadigol Canolfan Mileniwm Cymru wedi dod ynghyd i gynnig cyfres o gweithdai yn canolbwyntio ar wneud prosiectau creadigol. O ysgrifennu a datblygu bydoedd i greu gemau stryd, mae’r gweithdai yn rhad ac am ddim ac wedi’u hanelu at bobl rhwng 16 a 25 mlwydd oed.

1) Sut i wneud eich gemau stryd eich hunain gyda yello brick
11 Ebrill 2018
6pm - 8pm
'Japan Room'

Dewch i chwarae ambell gêm ac yna creu ambell gêm!

Gweithdy rhyngweithiol dan arweiniad yello brick a fydd yn canolbwyntio ar greu profiadau chwareus mewn llefydd cyhoeddus. Bydd y gweithdy yn mynd â chi drwy broses gam wrth gam yello brick wrth wneud gemau stryd rhyngweithiol ac yn mynd drwy’r offer a’r technegau i greu eich gemau eich hunain gan ddefnyddio straeon, technoleg a llefydd.

AR GYFER PWY MAE HWN?
Mae’n berffaith i’r rheini sy’n dymuno creu gemau stryd, gweithdai cydweithredol, ffyrdd newydd o ymgysylltu â chynulleidfaoedd.

2) Datblygu bydoedd/gwneud profiadau trochol ar draws yr aml blatfformau
25 Ebrill 2018
6pm - 8pm
'Lloyds Bank Enterprise Suite'

Dewch i weld sut mae yello brick yn creu bydoedd straeon sy’n symud o’r corfforol i’r digidol. Bydd y gweithdy ymarferol hwn yn edrych ar sut all cynnwys gael ei greu mewn ffyrdd a fydd yn trochi cynulleidfaoedd mewn ffyrdd newydd a chyffrous. Bydd y gweithdy yn edrych ar y technegau hyn drwy brosiectau blaenorol yello brick yn cynnwys Traces, Reverie, everwake a Silent State.

AR GYFER PWY MAE HWN?
Gwych i’r rheini y mae ganddynt ddiddordeb mewn edrych ar ffyrdd newydd o ddweud straeon.


3) GOFYNNWCH UNRHYW BETH I NI – Cymorthfeydd Prosiectau
18 Ebrill 2018 a 9 Mai 2018
6pm - 8pm*
'Lloyds Bank Enterprise Suite'

Ydych chi’n gweithio ar brosiect ac angen ychydig o gyngor ac arweiniad? Neu ydych chi’n ystyried gwneud rhywbeth ond ddim yn gwybod sut i ddechrau? Neu ydych chi ond am rannu eich syniadau gyda rhywun? O gysyniad y prosiect i gyflawni’r prosiect a phopeth yn y canol, mae tîm yello brick yn cynnig bod yn glust i wrando a rhoi cyngor ymarferol ar wneud gwaith.

*Mae’r slotiau yn 30 munud o hyd ar gyfer unigolion neu grwpiau bach. Y cyntaf i’r felin fydd hi wrth archebu llefydd.


4) Gweithdy ysgrifennu gyda Kelly Jones
2 Mai 2018
6pm - 8pm
'Lloyds Bank Enterprise Suite'

Gweithdy ysgrifennu dan arweiniad Kelly Jones sy’n edrych ar dechnegau ac offer i’w defnyddio wrth greu bydoedd straeon a naratif ar gyfer gwaith byw. Kelly oedd enillydd Gwobr Drama Cymru yn 2014. Yn ddiweddar, mae hi wedi cwblhau cyfnod preswyl fel Awdur yn Theatr Clwyd ac ar hyn o bryd, mae hi ar y rhaglen Emerging Playwrights yn The Bush Theatre.

AR GYFER PWY MAE HWN?
Mae’n berffaith ar gyfer pobl yn nyddiau cynnar eu gyrfaoedd ysgrifennu.

Share with friends

Date and Time

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved