£22.50 – £30

Creative Sketchbooking | Workshop for Adults

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mission Gallery

Gloucester Place

Swansea

SA1 1TY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

11am-4pm | £30 (Discount available for Friends of Mission Gallery and previous workshop attendees) | Suitable for ages 16+

Scared of the white paper and don’t know where to start when opening a sketchbook? Learn the importance of mark making, producing backgrounds for sketchbooks and artwork to help give a different depth and texture to work. This workshops will allow participants to try new methods that will enhance the way they work and techniques to get creativity flowing on the page. The outcome of the day will be many decorated papers and fabrics, printed and manipulated, and the ability to give an alternative dimension to working creatively as well as knowing how to begin making art with confidence.

Karen Teal has been an Art and Textiles teacher for 32 years. Originally from North Wales, she has gained extensive experience teaching in China and Switzerland, recently returning home to Wales. Karen is passionate about all forms of art and textiles and encourages students to develop skills, concepts, understanding and creativity with confidence. Within her teaching, Karen stimulates participation, exploration of feelings and knowledge, all expressed with skill and a sense of commitment. Her teaching provokes a heightened personal confidence and independence, all underpinned by a passion for creativity.

LOCATION: Mission Gallery

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Spaces are limited so booking is essential. Please bring a packed lunch and inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.


11yb-4yp | £30 (Gostyngiad ar gael i Gyfeillion Oriel Mission a mynychwyr gweithdai blaenorol) | Yn addas i 16+ oed

Ofn y papur gwyn a ddim yn gwybod lle i ddechrau wrth agor llyfr braslunio? Dysgwch am bwysigrwydd gwneud marciau wrth greu cefndiroedd ar gyfer llyfrau braslunio a gwaith celf i helpu i roi dyfnder a gwead gwahanol i’ch gwaith. Bydd y gweithdai hyn yn gadael i gyfranogwyr roi cynnig ar ddulliau newydd a fydd yn cyfoethogi’r ffordd y maent yn gweithio ynghyd â thechnegau i ysgogi creadigrwydd ar y dudalen. Canlyniad y diwrnod fydd llwyth o bapurau a defnyddiau wedi’u haddurno, eu printio a’u trin a thrafod ynghyd â’r gallu i roi dimensiwn arall i weithio’n greadigol yn ogystal â gwybod sut i ddechrau gwneud celf gyda hyder.

Mae Karen Teal yn athrawes gelf a thecstilau ers 32 o flynyddoedd. Yn dod o ogledd Cymru’n wreiddiol, mae wedi ennill profiad helaeth wrth addysgu yn Tsieina a’r Swistir gan ddychwelyd adre i Gymru yn ddiweddar. Mae Karen ar dân dros bob ffurf ar gelfyddyd a thecstil gan annog myfyrwyr i ddatblygu sgiliau, cysyniadau, dealltwriaeth a chreadigrwydd gyda hyder. Yn ei gwaith fel athrawes, mae Karen yn ysgogi cyfranogiad, edrych ar deimladau a gwybodaeth, i gyd yn cael eu mynegi gyda medr ac ymrwymiad. Mae ei haddysgu’n hybu mwy o hyder ac annibyniaeth bersonol, oll yn cael ei danategu gan ddiddordeb ysol mewn creadigrwydd.

LLEOLIAD: Oriel Mission

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi ar 01792 652016 neu e-bostio education@missiongallery.co.uk

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.

Share with friends

Date and Time

Location

Mission Gallery

Gloucester Place

Swansea

SA1 1TY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved