Free

Creativity in the Foundation Phase | Creadigrwydd yn y Cyfnod Sylfaen

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llancaiach Fawr Manor

Gelligaer Road

Nelson

Treharris

CF46 6ER

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Scroll down for English ...
Creadigrwydd yn y Cyfnod Sylfaen

Anelir y gweithdy ymarferol hwn at athrawon ac addysgwyr/artistiaid y Cyfnod Sylfaen sy’n dymuno cael eu hysbrydoli gyda syniadau hwyliog, bywiog a difyr i gefnogi darparu addysg drawsgwricwlaidd, yn unol â’r cwricwlwm Cyfnod Sylfaen.

Bydd cyfranogwyr yn archwilio dulliau a syniadau creadigol, newydd ar gyfer dysgu yn defnyddio gweithgareddau ar ffurf celf, cerddoriaeth, llenyddiaeth a dawns gyda Manon Llwyd, Leisa Mererid, Mali Williams a Mari Gwent.

Cyflwynir yn ddwyieithog


I archebu lle AM DDIM


Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.


Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru).


Dewch i wybod mwy ynghylch popeth a gynigir gan y Rhwydwaith – gan gynnwys mentora Pencampwyr Celfyddydol, ariannu, cyrsiau a chyfeiriadur arlunwyr: www.celfadd.cymru/cy/

Ffoniwch ni ar: 07717 743292 / 07717 743639

Anfonwch e-bost atom: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

HWB: Dewch o hyd i ni yn y Parth Dysgu Creadigol


Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales
Creativity in the Foundation Phase

This practical workshop is aimed at Foundation Phase teachers and artist educators who wish to be inspired with fun, active and engaging ideas to support the delivery of cross curricular educating, in line with the Foundation Phase curriculum.

Participants will explore new, creative methods and ideas for learning using activities in art, music, literature and movement with Manon Llwyd, Leisa Mererid, Mali Williams and Mari Gwent.

Bilingual delivery


Book your FREE placeWho Can Attend?

These workshops are open to teachers, artists and cultural educators who work in Wales.


We Pay For Cover

The Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 per teacher to the cost of supply cover in our region, or courses delivered by Regional Art and Education Networks accross Wales. To see their programmes visit: A2Connect.org (Central South Wales), Edau.cymru (North Wales), Nawr.cymru (Mid and West Wales).Find out more about everything the Network has to offer – including Arts Champion mentoring, funding, courses, and an artist directory: www.artsed.wales

Call us: 07717 743292 / 07717 743639

Email us: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

HWB: Find us in the Creative Learning Zone


Follow us on social media:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales


Share with friends

Date and Time

Location

Llancaiach Fawr Manor

Gelligaer Road

Nelson

Treharris

CF46 6ER

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved