£25 – £75

Creu Gwefan WordPress Build a WordPress Website (Cymraeg/Welsh)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Addysg Oedolion Cymru-Adults Learning Wales

Bryn Menai

Holyhead Road

BANGOR

LL57 2JA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Unions

SGILIAU DIGIDOL I BOBL GREADIGOL
DIGITAL SKILLS 4 CREATIVES

Creu Gwefan WordPress
Create a WordPress Website

Iau 24 Ionawr / Thursday 24 January 2019
9.30am - 16.30pm

(Iaith y cwrs = Cymraeg/ Course language - Welsh)Mae gwefan yn hanfodol i lawryddion neu fusnesau bach mewn marchnad waith gystadleuol. Mae'n ffenestr siop i hyrwyddo eich profiad, sgiliau a gallu.

Nod y gweithdy ymarferol hwn yw darparu'r wybodaeth a'r sgiliau i greu a rheoli eich gwefan eich hun heb ddefnyddio cod. Targedir at ddechreuwyr llwyr nid ddylunwyr neu ddatblygwyr meddalwedd.

Dylai gyfranogwyr deimlo'n hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiadur. Dewch a’ch cliniadur eich hun i’r sesiwn. Os nad yw hyn yn bosib gallwn ddarparu un ar eich cyfer. Rhaid archebu drwy danfon e-bost o flaen llaw at siwan@bectu.org.uk


A website is an essential tool for a freelancer or small business in today's highly competitive work market. It's your shop window for promoting your experience, skills and abilities.

This one day hands-on workshop aims to give you the knowledge and skills to create and manage your own website without having to do any coding. It is aimed at total beginners and is not suitable for website designers or software developers.

Workshop participants should be confident computer users. If you have a laptop, please bring it along, if not, it is possible to borrow one by contacting siwan@bectu.org.uk beforehand.


Erbyn diwedd y gweithdy dylwch gallu:

 • Sefydlu gwefan ar wordpress.com

 • Ychwanegu enw parth

 • Dewis ac addasu themâu

 • Creu a rheoli dewislen llywio

 • Creu, golygu a rheoli cynnwys

 • Defnyddio delweddau ar y we

 • Mewnosod fideo a chyfryngau eraill

 • Integreiddio cyfryngau cymdeithasol

 • Ychwanegu dolenniBy the end of the workshop you should be able to...

 • Set up a wordpress.com website

 • Add a domain name

 • Select and customise a theme

 • Create and manage a navigation menu

 • Create, edit and manage content

 • Use images on the web

 • Insert videos and other media into pages and posts

 • Integrate social media

 • Add links

"Dwi'n gyfarwydd iawn â gweithio ar fy mhen fy hun, a ffeindio fy ffordd drwy feddalwedd newydd heb arweiniaid. Dwi'n teimlo fod heddiw wedi fy rhoi ar ben heol llawer cyflymach ar gyfer y dasg benodol sydd gen i mewn meddwl." Iolo - Cerddor

"A fantastic introduction to WordPress.com. I now have the confidence to use a theme and set up a website in no time at all!" Anon

"All CULT Cymru workshops are run extremely well. They're friendly, relaxed and informative. I'd recommend the courses to anyone." Rob - Editor


Paratoi ar gyfer y Gweithdy:

Bydda'n ddefnyddiol gwneud ychydig o ymchwil o flaen llaw - beth ydych chi eisiau dweud wrth eich ymwelwyr? Ysgrifennwch eich cynnwys a chasglwch luniau hoffech chi eu defnyddio ar eich gwefan a dewch â nhw ar gof bach USB bydd yn gweithio ar PC.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod chi'n dod â gliniadur eich hunain a'i wefrwr/cebl i'r sesiwn os oes modd gwneud hynny. Os nad yw hyn yn bosib gallwn ddarparu un ar eich cyfer. Rhaid archebu drwy danfon e-bost o flaen llaw at siwan@bectu.org.ukWorkshop Preparation:

It will be useful to do your research beforehand - what do you want to tell visitors to your site? Write your content and gather together some of the images you'd like to use on your site. Bring them along on a USB memory stick that will work with a PC.

We strongly recommend that you bring your own laptop and charger to the session if that's possible. If you are unable to bring your own we are able to provide one for you. It is essential that you request this beforehand by e-mailing siwan@bectu.org.uk
Hyfforddwr: Carl Morris

Mae Carl yn gweithio fel hyfforddwr , cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrydd dwyieithog (Cymraeg/Saesneg). Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, Heavenly Recordings a Phrifysgol Aberystwyth. Mae Carl yn DJ brwdfrydig a dyfeisiwr y gelfyddyd Sleeveface. Ei wefan yw morris.cymru

Trainer: Carl Morris

Carl works as a bilingual (Welsh/English) freelance trainer, consultant and software developer. His professional interest is in digital media innovation, particularly in its use by arts, creative industries and sustainable communities. Recently he has worked with clients and partners including Wikimedia UK, Heavenly Recordings and Aberystwyth University. He is an avid DJ and creator of the artform Sleeveface. His website is morris.cymru


Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materiod yn ystod y dydd. CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.


Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. Bydd data hefyd yn cael ei rannu â Hyfforddiant Mewn Meddwl a fydd yn dosbarthu'r tystysgrifau ar gyfer yr hyfforddiant.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk


Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk


Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. Data will also be shared with Training in Mind who will issue the certificates for the training.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Sian Gale - Rheolydd Cult Cymru

Siwan Jones - Cydlynudd Cult Cymru

Share with friends

Date and Time

Location

Addysg Oedolion Cymru-Adults Learning Wales

Bryn Menai

Holyhead Road

BANGOR

LL57 2JA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved