Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Creu Gwefan WordPress
Build a WordPress Website

CULT Cymru

Thursday, 21 September 2017 from 10:30 to 18:00 (BST)

Creu Gwefan WordPress Build a WordPress Website

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
Aelod Undeb / Union Member
Unigolion sy'n aelod o undeb.
Individual union members.
Ended £30.00 £0.00
Unigolion / Individual
Unigolion sydd ddim yn aelod o undeb.
Non-union individuals.
Ended £50.00 £0.00
Cyflogwr / Employer
Cyflogwyr yn archebu lle ar gyfer eu gweithwyr.
Employers booking places for their workers.
Ended £70.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Creu Gwefan WordPress Build a WordPress Website

Event Details

  

SGILIAU DIGIDOL I BOBL GREADIGOL

DIGITAL SKILLS FOR CREATIVES

Creu Gwefan WordPress 

Create a WordPress Website

21 Medi 2017

21 September 2017

10.30 - 17.30 (Iaith y cwrs = Saesneg)

10.30 - 17.30 (delivered in English)

BBC, Llandaf, Caerdydd

BBC, Llandaff, Cardiff


Mae gwefan yn hanfodol i lawryddion neu fusnesau bach mewn marchnad waith cystadleuol. Mae'n ffenestr siop i hyrwyddo eich profiad, sgiliau a gallu.

Nod y gweithdy ymarferol hwn yw darparu'r wybodaeth a'r sgiliau i greu, awduro a rheoli eich gwefan eich hun heb ddefnyddio côd. Targedir at ddechreuwyr llwyr nid ddylunwyr neu ddatblygwyr meddalwedd.

Dylai cyfranogwyr deimlo'n hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiadur. Byddwyn yn defnyddio cliniaduron 'Windows' yn ystod y sesiwn.

A website is an essential tool for a freelancer or small business in today's highly competitive work market. It's your shop window for promoting your experience, skills and abilities.

This one day hands-on workshop aims to give you the knowledge and skills to create, author and manage your own website without having to do any coding. It is aimed at total beginners and is not suitable for website designers or software developers.

Workshop participants should be confident computer users. We will be using 'Windows' laptops during the session.

 By the end of the workshop you should be able to...

 • Set up a wordpress.com website
 • Add a domain name
 • Select and customise a theme
 • Create and manage a navigation menu
 • Create, edit and manage content
 • Optimise images for the web
 • Upload files to the Media Library
 • Create an image gallery
 • Insert media into pages and posts
 • Integrate social media
 • Add links

Erbyn diwedd y gweithdy dylwch gallu: 

 • Sefydlu gwefan wordpress.com
 • Ychwanegu enw parth
 • Dewis ac addasu themâu
 • Creu a rheoli dewislen llywio
 • Creu, golygu a rheoli cynnwys
 • Optimeiddio delweddau ar gyfer y we
 • Llwytho ffeiliau i'r Llyfrgell Cyfryngau
 • Creu oriel ddelwedd
 • Gosod cyfryngau
 • Integreiddio cyfryngau cymdeithasol
 • Ychwanegu dolenni

"Dwi'n gyfarwydd iawn â gweithio ar fy mhen fy hun, a ffeindio fy ffordd drwy feddalwedd newydd heb arweiniaid. Dwi'n teimlo fod heddiw wedi fy rhoi ar ben heol llawer cyflymach ar gyfer y dasg benodol sydd gen i mewn meddwl." Iolo - Cerddor

"A fantastic introduction to WordPress.com. I now have the confidence to use a theme and set up a website in no time at all!"

"All CULT Cymru workshops are run extremely well. They're friendly, relaxed and informative. I'd recommend the courses to anyone." Rob - Editor


Paratoi ar gyfer y Gweithdy:

Bydda'n ddefnyddiol gwneud ychydig o ymchwil o flaen llaw - beth ydych chi eisiau dweud wrth eich ymwelwyr? Ysgrifennwch eich cynnwys a chasglwch luniau hoffech chi eu defnyddio ar eich gwefan a dewch â nhw ar gof bach USB bydd yn gweithio ar PC.

Os ydych am fwy o wybodaeth cysylltwch â :  rachel@bectu.org.uk

Workshop Preparation:

It will be useful to do your research beforehand - what do you want to tell visitors to your site?  Write your content and gather together some of the images you'd like to use on your site. Bring them along on a USB memory stick that will work with a PC.

If you require further information email :  rachel@bectu.org.uk


Hyfforddwr: Carl Morris

Mae Carl yn gweithio fel hyfforddwr , cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrydd dwy/ieithog (Cymraeg/Saesneg). Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, Heavenly Recordings a Phrifysgol Aberystwyth. Mae Carl yn DJ brwdfrydig a dyfeisiwr y gelfyddyd Sleeveface. Ei gwefan yw morris.cymru

  Trainer: Carl Morris

Carl works as a bilingual (Welsh/English) freelance trainer, consultant and software developer. His professional interest is in digital media innovation, particularly in its use by arts, creative industries and sustainable communities. Recently he has worked with clients and partners including Wikimedia UK, Heavenly Recordings and Aberystwyth University. He is an avid DJ and creator of the artform Sleeveface. His website is morris.cymru

Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materiod yn ystod y dydd. CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

 


Do you have questions about Creu Gwefan WordPress Build a WordPress Website? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


BBC
Llantrisant Road
Llandaff
CF52YQ Caerdydd
United Kingdom

Thursday, 21 September 2017 from 10:30 to 18:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect arloesol rhwng yr undebau creadigol - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion, a Undeb yr Ysgrifenwyr.   Cefnogwyd gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.  Creuwyd yn 2008.

Trwy gweithio gyda'n partneriaid amrywiol rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

An innovative project between creative unions BECTU, Equity, the Musicians Union and the Writers' Guild in Wales.  We are supported via the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund. Created in 2008.

Working with our many partners we support the professional development of industry workers by organising workshops, master classes, networking opportunities, events and offer information and support.

  Contact the Organiser
Creu Gwefan WordPress
Build a WordPress Website
Things to do in Caerdydd Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.