£15 – £30

Creu prosiectau Celfyddydol Cymunedol/Creating Community Arts Projects

Actions and Detail Panel

£15 – £30

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Creu prosiectau celfyddydol yn y gymuned: theori, esiamplau, cyflwyno/Creating arts projects in the community: theory, example, delivery

About this Event

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

Bydd y gweithdy yma'n cael ei gynnal yn Saesneg/This workshop will be run in English

Dyddiadau'r Gweithdy

Bydd y gweithdy hwn yn cael ei redeg mewn 2 ran, ar Ionawr 28 a Chwefror 11, o 10.30-12.30

Workshop Dates

This workshop will comprise of 2 parts, on January 28 and February 11 from 10.30-12.30

Ar gyfer pwy?

Unrhyw weithiwr proffesiynol creadigol sydd â diddordeb mewn gweithio gyda'r gymuned ar brosiectau celfyddydol.

For Who?

Any creative professionals interested in working with the community on arts projects.

Trosolwg o'r Gweithdy

Bwriad y gweithdy peilot yma yw helpu'r cyfranogwyr i ddeall y cyfleon a’r sialensau sy’n gysylltiedig â gweithio ar brosiectau creadigol celfyddydol o fewn y gymuned, yn ogystal ag archwilio posibiliadau ymarferol eich prosiectau/syniadau eich hun.

Phil Cope:

"Er gwaetha’r sefyllfa anodd a'r rhwystrau mae COVID-19 wedi eu codi i’n hatal rhag gweithio’n agos gyda’n gilydd, yn enwedig o fewn cyd-destun cymunedol, yn ddios ar ôl i ni ddod drwy’r pandemic, bydd hyd yn oed mwy o ddyhead i fynegi ein hun a rhannu ein teimladau drwy gyfrwng y celfyddydau. Credaf bydd hyn yn arwain (ac wedi arwain) at ffyniant yn y celfyddydau ledled Cymru a thu hwnt.”

Crëwyd y gweithdy peilot hwn yng nghyd-destun Addewid Llawrydd Llywodraeth Cymru, a ddiffinnir fel:

“...cyfle i weithwyr llawrydd creadigol a chyrff cyhoeddus lunio partneriaeth….ac i ddefnyddio’u sgiliau i ddod â chreadigedd a dychymyg i bob agwedd ar fywyd cyhoeddus” llyw.cymru

Workshop Overview

This two session pilot workshop will help participants understand the issues involved in working on creative projects in a variety of community contexts, well as to explore the practical possibilities of your own ideas/projects.

Phil Cope:

"Despite the difficult times we are currently experiencing, and the obstacles which COVID-19 has presented to us working together, particularly within community contexts, it is clear that – once we have emerged from the pandemic’s restrictions – a huge post-plague longing to express ourselves, to communicate our feelings will be released. The arts are best placed to respond to this need in what I believe will be (already is) a flourishing of creative activity throughout Wales and beyond."

This pilot workshop has been created in the context of the Welsh Government’s Freelancer Pledge, defined as:

“an opportunity for creative freelancers and public services to forge a partnership…..and for freelancers to use their skills to bring creativity and imagination to all areas of public life”. (gov.wales)

Nodau ac Amcanion Dysgu

Erbyn diwedd y gweithdy, dylai fod gan gyfranogwyr bopeth yn ei le (yn ogystal â'r hyder) i ddechrau ar ddatblygu prosiectau celfyddydol gyda'r gymuned / grŵp o'u dewis nhw, gan gynnwys:

  • datblygu a rheoli prosiect
  • cynllunio prosiect
  • delio â materion cyllid a chyfreithiol
  • cyflwyno a chyhoeddi prosiect

Learning Aims & Objectives

By the end of the workshop, participants should have everything in place (as well as the confidence) to begin their work developing arts projects with their selected community / group, including :

  • project development and management
  • project planning
  • dealing with finance and legal issues
  • delivery, and presentation / publication

Cynnwys

Sesiwn 1 Dydd Iau 28 Ionawr 2021, 10.30-12: 30

Cyflwyniadau:

Beth yw eich gwaith / beth ydych chi am ei gael o'r gweithdy hyn?

Cyflwyniad byr i waith Phil o fewn ystod eang o gyd-destunau cymunedol, a diffinio’r maes

Celfyddydau Cymunedol neu'r Celfyddydau yn y Gymuned? Cyd-awduriaeth, perchnogaeth, rôl yr arlunydd, a phwer

Partneriaethau:

Gyda phwy rydyn ni'n mynd i weithio / ar eu cyfer?

Archwilio'r posibiliadau / gwneud y cysylltiadau ag ystod eang o gymunedau a grwpiau

Disgyblaethau creadigol:

Gan ganolbwyntio'n bennaf ar Ysgrifennu (gan gynnwys barddoniaeth, hanes llafar / hel atgofion, cofiant, seico-ddaearyddiaeth a theatr), a Ffotograffiaeth a'r Celfyddydau Gweledol, ac i raddau llai, Ffilm, Fideo a Cherddoriaeth

Dathlu'r canlyniadau:

Sut a ble allwn ni rannu canlyniadau ymdrechion ein cymuned / grŵp, gan gynnwys cyhoeddi, perfformio, arddangos, cyfryngau cymdeithasol a sgrinio

Cyllid / Incwm

Beth yw cyllid a phosibiliadau incwm gwaith celf cymunedol? Sut mae ceisio gwneud cais am y gefnogaeth hon?

Sesiwn 2 - Dydd Iau 11eg Chwefror 2021, 10.30-12: 30

Yn ystod y pythefnos rhwng y ddwy sesiwn, bydd gan gyfranogwyr yr opsiwn i ddatblygu syniadau yn seiliedig ar yr hyn maent wedi'i ddysgu o'r sesiwn gyntaf (neu unrhyw syniadau sydd ganddynt eisoes) ar gyfer eu cyflwyno a'u harchwilio gan Phil a'r grŵp cyfan, yn barod i'w cyflwyno i’r cymunedau / grwpiau targed.

Fel arall, yn ddibynol ar adborth y grŵp ar ôl y sesiwn cyntaf, gellir archwilio syniadau newydd fel grŵp yn ystod yr ail sesiwn ei hun.

Bydd Sesiwn 2 yn ymdrin â:

datblygu eich syniadau mewn i brosiect sy'n targedu'ch cymuned / grŵp /cyllidebu’r prosiect / codi arian / potensial gwerthu / materion cyfreithiol / cyflwyno / asesu a gwerthuso.

Bydd y sesiwn yn gorffen gyda thrafodaeth o gynnwys a chyflwyniad y gweithdy.

Croesewir adborth y cyfranogwyr, gan mai gweithdy peilot yw hwn.

Content

Session 1 - 10.30-12:30 Thursday 28 January 2021

Introductions:

What is your current work / history, and what do you wish to get out of these two sessions?

A brief introduction to Phil’s relevant arts work within a wide range of community contexts, including defining the territory:

Community Arts or Arts in the Community? Issues of co-authorship, ownership, the role of the artist, and power

Partnerships:

Who are we going to work with / for?

Exploring the possibilities / making the connections with a wide range of communities and groups

Art forms:

Focusing mainly upon Writing (including poetry, oral history / reminiscence, biography, psycho-geography and theatre), and Photography and the Visual Arts, plus to a lesser extent Film and Video and Music

Celebrating the results:

How and where can we share the results of our community / group’s efforts

including publication, performance, exhibition, social media and screening

Funding / Earning:

What are the funding and earned income possibilities of community arts work? - What do we need to do to access this support?

Session 2 - 10.30-12:30 Thursday 11th February 2021

During the fortnight between the two sessions, participants will have the option to develop ideas based upon what they have gleaned from this session (or any pre-existing ideas) for presentation and exploration by Phil and the whole group at the final session, in readiness for delivery with your targeted communities / groups.

Alternatively, depending on the group's feedback after Session 1, new ideas can be explored as a group during the second session itself.

Session 2 will cover:

developing your ideas into a project targeting your community / group/costing the project/ raising the funds / sales potential/legal issues/ delivery/ presentation/ assessment and evaluation

The session will end with a discussion of the workshop content and delivery.

Feedback from participants is particularly welcomed, as this is a pilot workshop.

Pa offer fydd ei angen?

Gliniadur/Cyfrifiadur a modd i gymryd nodiadau.

What equipment do I need?

Laptop/PC and means of taking notes.

Hyfforddwr

Mae Phil Cope, a aned yng Nghaerdydd, yn awdur, ffotograffydd, a dylunydd arddangosfeydd a llyfrau. Mewn bywyd blaenorol, bu’n athro Drama a Saesneg, gan dreulio dwy flynedd fel pennaeth Gwarchodfa Indiaidd Brodorol Algonkin yng Ngogledd Canada; dysgodd yn Llys Ymerodrol, Shah Iran yn Tehran; yn ogystal ag yng Nghymru ac yng Ngwlad Groeg. Gweithiodd fel actor, ysgrifennwr, cyfarwyddwr a gweinyddwr i Action PIE, cwmni theatr cymunedol a theatr mewn addysg De Morgannwg, yn ogystal â sefydlu Cardiff’s Magic Bus ac Athen’s Magic Theatre, a chyd-sefydlu cwmnïau theatr Unity Too! a Cold Steel. Yn 1980, sefydlodd Valley and Vale, tîm celfyddydau cymunedol mwyaf Cymru, a’i arwain am un mlynedd ar bymtheg.

Mae wedi ysgrifennu a dylunio nifer fawr o arddangosfeydd teithiol mawr, gan gynnwys: Let Paul Robeson Sing! Dathliad o fywyd Paul Robeson a'i berthynas â Chymru (gyda Paul Robeson Jnr., i Paul Robeson Cymru, 2001); The Gentle Giant: John Charles a dyfodol pêl-droed (ar gyfer The Gentle Giant Trust, 2004); Wise and Foolish Dreamers: Wales and the Spanish Civil War (ar gyfer Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, 2007); a Following the Flame (ar Gymru yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, fel un o brif gydrannau Olympiad Diwylliannol Llundain 2012).

Yn ogystal, mae gan Phil arddangosfeydd parhaol yn Amgueddfa Horniman yn Llundain; Amgueddfa Wilberforce yn Hull; Carchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr; Amgueddfa Bydoedd Lerpwl; yr Amgueddfa Gaethwasiaeth Ryngwladol, Lerpwl; a Pharc Treftadaeth Cwm Rhondda.

Trainer

Cardiff-born Phil Cope is a writer, photographer, and exhibition and book designer. In previous lives, he has been a Drama and English teacher, spending two years as the principal of an isolated Algonkin Native Indian Reserve in Northern Canada; teaching at the Shah of Iran’s Imperial Court in Tehran; as well as in Wales and in Greece. He worked as an actor, writer, director and administrator for Action PIE, South Glamorgan’s community theatre and theatre in education company, as well as establishing Cardiff’s Magic Bus and Athen’s Magic Theatre, and co-founding the Unity Too! and Cold Steel theatre companies. In 1980, he set up Valley and Vale, Wales’ largest community arts team which he went on to lead for sixteen years.

He has written and designed a large number of major touring exhibitions, including: Let Paul Robeson Sing! a celebration of the life of Paul Robeson and his relationship with wales (with Paul Robeson Jnr., for Paul Robeson Cymru, 2001); The Gentle Giant: John Charles and the future of football (for The Gentle Giant Trust, 2004); Wise and Foolish Dreamers: Wales and the Spanish civil war (for the Welsh Centre for International Affairs, 2007); and Following the Flame (on Wales at the Olympic and Paralympic Games, as a major component of the London 2012 Cultural Olympiad).

In addition, Phil has permanent exhibitions in the Horniman Museum in London; the Wilberforce Museum in Hull; Parc Prison, Bridgend; the Liverpool Worlds Museum; the International Slavery Museum, Liverpool; and Rhondda Heritage Park in South Wales.

CULT Cymru

Darparir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y sesiwn ac yn rhoi cyfle i eraill wneud hynny hefyd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the session and give others the opportunity to do so too.

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved