£40

Criw Celf Summer School - Cardiff | Ages 11-17 years old

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanover Hall Arts Centre

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Criw Celf Summer School: Cardiff 2019

Join us for a week of creative and inspirational activities with the dedication of our tutors we will ensure everyone settles in well and friendships are quickly made.

25 places are offered. Participants will receive creative training in specific disciplines over one week, ending in a sharing of their work for an invited audience of friends and family. The workshops will be feature artists specialising in Film, Jewellery, Ceramics, Costume and Drawing.

The programme is for people aged 11–17 from all backgrounds who want to learn new skills and gain confidence, as well as find out about a career in the arts.

Dates: Monday 29 July - Saturday 3 August 2019

Daily schedule: 9.30am - 4.30pm

At: Llanover Hall, 25 Romilly Rd, Cardiff CF5 1FH

Eligibility - A2 Criw Celf Members

Join here: https://www.joinit.org/o/a2criwcelf

Bursaries available to cover cost for elligible students

Ages 11-17

Participants will select 2 courses from the 5 available and take part in x2 two and a half day courses. Participants must attend all sessions. Places are limited.

Please bring lunch and drinks.

As part of the Summer School there will be an exhibition of the work the students make at Arcade in Cardiff City Centre. The students will curate and install their work on Wednesday 14 & Thursday 15 August with a Private view to the public on Friday 16 August. The exhibition will then run till 30 August with the potential for students to run workshops or events and talks based on what they've learned under their tutor’s supervision.


Heledd Wyn - Film Making

Come and find out how to develop and structure an idea into a script, and learn about film production. Explore your visual voice and how to tell and show a story. You will look at techniques and skills to understand the film-making process. Using a single camera, we will look at how to frame and focus to show and share a tale or two. Get the confidence to produce a short film, understand the collaborative nature of the film-making process, and understand technical advice about cameras, lenses, lighting, sound and camera angles.

Gemma Forde - Modern Jewellery making

This practical, fast paced course will introduce you to many materials and techniques used in modern jewellery making. Techniques will include the Japanese braiding technique of 'Kumihimo', geometric cutting of plyable materials such as leather and felt and working with malleable materials such as polymer clay, resin & wire. During the final session you will choose a technique to develop into a marketable jewellery item, you will need to consider their target market, marketing strategy and packaging. You will then pitch your idea to the other workshop attendees.

Anne Gibbs - Collage and clay: Imaginative Vessels

The course will start with drawing exercises using a variety of media and tools. You will draw from observation using a collection of man-made objects and natural materials. Using your drawings you will select, plan and design a three dimensional object to make in clay. You will learn hand-building techniques such as coil building, pinching and slab building and decorating techniques. There will be short practical demonstrations on how to use different tools, materials and apply ceramic slips and underglazes. By the end of the course you will have made a unique hand made object in earthenware clay.

Adeola Dewis - Wall Paper Dolls Masquerade

The course will begin by developing your skills in rendering the figure through mark making stylising and working collectively. You will develop your drawings through your own inspiration and a variety of explorative and challenging tasks. Using a range of materials your drawings will be transferred and scaled up to create inventive costumes and masks.You will make connections as you work together to build a mural conjuring a whole world of your own making.

Claire Cawte - Felt Making, Fabric Manipulation and Plant Dyes

Using the process of felt making, plant dyes or sewing, you will explore textiles, costume, fashion, sculpture and adornment. You will develop your designs into making anything from the elaborate and flamboyant to the minimal and refined. You will explore tribal living & costume, nature and the world around us as a starting point of inspiration.

You will use wool in felt making to make your own fabric, enhanced with embroidered

features and embellished adding texture and detail the designs will be unique to your

own style and inspiration.Express your ideas in a visual language of costume, cloth or even masks, using the theme of ‘Going Extinct or Our Tribe’.

/////////////CYMRAEG//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ysgol Haf Criw Celf: Caerdydd 2019

Dewch aton ni i wythnos. Gydag ymroddiad ein tiwtoriaid byddwn yn ymorol bod pawb yn ymgartrefu’n iawn ac yn mynd yn ffrindiau cyn pen dim.

Cynigir 25 o lefydd drwy enwebu gan athrawon Ysgol. Fe gewch hyfforddiant creadigol mewn disgyblaethau penodol dros wythnos, yn dod i ben mewn rhannu eich gwaith â chynulleidfa wadd, sef ffrindiau a’r teulu. Bydd y gweithdai’n cynnwys artistiaid sy’n arbenigo mewn Ffilm, Gemwaith, Cerameg, Tecstilau, Gwisgoedd a Lluniadu.

Mae’r rhaglen i bobl 11–17 oed o bob cefndir sydd am ddysgu sgiliau newydd a meithrin hyder, yn ogystal â chael gwybod am yrfa yn y celfyddydau.

Dyddiadau: Llun 29 Gorffennaf – Sadwrn 3 Awst 2019

Amserlen ddyddiol: 9.30am - 4.30pm

Yn: Neuadd Llanofer, 25 Heol Romilly, Caerdydd CF5 1FH

Cymhwyster – Aelodau A2 Criw Celf neu’r rheini fu yn un neu fwy o sesiynau Criw Celf eleni neu fyfyrwyr MAT a enwebwyd gan Athrawon Ysgol

Oed 11-17

Byddwch yn dewis dau gwrs o blith y pump sydd ar gael ac yn cymryd rhan mewn dau gwrs deuddydd a hanner. Rhaid i chi ddod i’r sesiynau i gyd. Mae llefydd yn gyfyngedig.

Cofiwch ddod â chinio a diodydd.

Yn rhan o’r Ysgol Haf fe fydd yna arddangosfa o’r gwaith wnaethoch chi yn Arcêd yng Nghanol Dinas Caerdydd. Byddwch yn curadu ac yn gosod eich gwaith ddyddiau Mercher 14 ac Iau 15 Awst a bydd arddangosiad Preifat i’r cyhoedd ddydd Gwener 16 Awst. Wedyn bydd yr arddangosfa ar fynd tan 30 Awst a rydd le i chi redeg gweithdai neu ddigwyddiadau a sgyrsiau ar sail beth rydych wedi’i ddysgu dan oruchwyliaeth eich tiwtor.


Heledd Wyn - Gwneud Ffilmiau

Dewch i gael gwybod sut i ddatblygu a saernïo syniad yn sgript, a dysgu am gynhyrchu ffilmiau. Chwiliwch eich llais gweledol a sut i adrodd a dangos stori. Byddwch yn bwrw golwg ar dechnegau a sgiliau i ddeall y broses gwneud ffilmiau. Gan ddefnyddio un camera, byddwn yn bwrw golwg ar sut i fframio a chanoli i ddangos a rhannu hanesyn neu ddau. Gewch chi’r hyder i gynhyrchu ffilm fer, deall natur gydweithredol y broses gwneud ffilmiau, a deall cyngor technegol ynghylch camerâu, lensys, goleuo, sain ac onglau camera.

Gemma Forde - Gwneud Gemwaith Modern

Bydd y cwrs carlam, ymarferol yma yn eich cyflwyno chi i lawer o ddeunyddiau a thechnegau sy’n cael eu defnyddio mewn gwneud gemwaith modern. Bydd y technegau’n cynnwys techneg plethu Japaneaidd 'Kumihimo', torri geometrig ddeunyddiau ystwyth megis lledr a ffelt a gweithio gyda deunyddiau hydrin megis clai polymer, resin a weiren. Yn ystod y sesiwn derfynol byddwch yn dewis techneg i’w datblygu’n eitem gemwaith farchnadwy, a bydd gofyn i chi ystyried eu marchnad darged, strategaeth farchnata a diwyg. Wedyn byddwch yn hyrwyddo’ch syniad i fynychwyr eraill y gweithdy.

Anne Gibbs - Collage a chlai: Llestri Dychmygus

Bydd y cwrs yn cychwyn ag ymarferion lluniadu yn defnyddio amrywiaeth o gyfryngau a chelfi. Byddwch yn lluniadu o wylio gan ddefnyddio casgliad o bethau o waith llaw dyn a deunyddiau naturiol. Gan ddefnyddio eich lluniadau byddwch yn dethol, yn cynllunio ac yn dylunio peth tri dimensiwn i’w wneud mewn clai. Fe ddysgwch dechnegau saernïo â llaw megis saernïo torch, pinsio a saernïo slab a thechnegau addurno. Bydd yna arddangosiadau byrion ar sut i ddefnyddio gwahanol gelfi, deunyddiau a rhoi slipiau ceramig a lliwiau dan wydredd. Erbyn diwedd y cwrs byddwch wedi gwneud rhywbeth dihafal o waith llaw mewn clai pridd.

Adeola Dewis - Dawns Fasgiau Doliau Papur Wal

Bydd y cwrs yn cychwyn â datblygu eich sgiliau o ran cyfleu’r ffigur drwy arddullio gwneud olion a gweithio ar y cyd. Byddwch yn datblygu eich lluniadau drwy eich ysbrydoliaeth eich hun ac amrywiaeth o dasgau ymchwilio a herio. Gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau trosglwyddir eich lluniadau a’u chwyddo i greu gwisgoedd a masgiau dyfeisgar. Byddwch yn gwneud cysylltiadau wrth weithio gyda’ch gilydd i saernïo murlun sy’n deffro byd cyfan o’ch gwaith llaw eich hun.

Claire Cawte - Gwneud Ffelt, Trin Brethyn a Llifion Planhigion

Gan ddefnyddio proses gwneud ffelt, llifion planhigion neu bwytho, byddwch yn chwilio tecstilau, gwisgoedd, ffasiwn, cerflunwaith ac addurno. Byddwch yn datblygu eich dyluniadau i wneud unrhyw beth, o’r cymhleth a’r ymfflamychol i’r lleiafsymiol a’r cywrain. Byddwch yn ymchwilio i fywyd a gwisgoedd llwythol, natur a’r byd o’n cwmpas yn fan cychwyn ysbrydoliaeth.

Byddwch yn defnyddio gwlân wrth y gwaith o wneud ffelt i wneud eich brethyn eich hun, wedi’i harddu â nodweddion wedi’u brodio a’i addurno gydag ychwanegu gwead a manylion; a bydd y dyluniadau’n ddihafal, yn deillio o’ch arddull a’ch ysbrydoliaeth eich hun.

Gewch chi fynegi eich syniadau yn iaith weledol gwisgoedd, brethyn neu hyd yn oed masgiau, gan ddefnyddio’r thema ‘Darfod Amdanom neu Ein Llwyth Ni’.


Share with friends

Date and Time

Location

Llanover Hall Arts Centre

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved