Free

Cross-Party Group on SMEs - A Skillful Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Seminar Rooms, Pierhead

Cardiff Bay

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

On behalf of Hefin David AM, Chair of the Cross-Party Group on SMEs, we are pleased to invite you to join us at the next meeting Cross-Party Group. This meeting will focus on the skills needs of SMEs and how this can be delivered in Wales.

There is a skills shortage in Wales – and our firms are feeling it.

SMEs in Wales provide 62% of private sector employment which is already higher than the UK average, and if we address the skills issues that firms are facing then this has the potential to increase further.

That’s why FSB recently released new research on the skills, training and recruitment experiences of hundreds of smaller firms across Wales. A Skilful Wales demonstrates that whilst many firms still have strong recruitment intentions, there are difficulties across the country.

Of the 455 businesses that took part in the survey, half of firms have undergone a recruitment process in the last 2 years and have shared their experiences of doing so, alongside how they upskill their workforce. This research also threw up regional trends across Wales which allow us to look at how the different areas of Wales are dealing with these issues.

To view the full report click here.

Lunch will be provided


Ar ran Hefin David AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar BBaChau, pleser yw eich gwahodd i gyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol. Bydd y cyfarfod hwn yn canolbwyntio ar anghenion sgiliau BBaChau, a sut i ddiwallu’r anghenion hyn yng Nghymru.

Mae yna brinder sgiliau yng Nghymru – sy’n cael effaith ar ein cwmnïau.

Mae BBaChau yng Nghymru yn darparu 62% o gyflogaeth y sector preifat, sy’n uwch na chyfartaledd y DU, a gall y ganran hon gynyddu eto os awn ni i’r afael â’r broblem sgiliau sy’n wynebu cwmnïau.

Dyna pam mae’r Ffederasiwn Busnesau Bach wedi rhyddhau gwaith ymchwil newydd yn ddiweddar yn ymwneud â phrofiadau sgiliau, hyfforddiant a recriwtio cannoedd o gwmnïau bach ledled Cymru. Mae Cymru Fedrus yn dangos bod gan lawer o gwmnïau fwriadau recriwtio cadarn o hyd, ond bod yna anawsterau ledled y wlad.

O’r 455 o fusnesau a gymerodd ran yn yr arolwg, roedd eu hanner wedi cynnal proses recriwtio yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, gan rannu eu profiadau o wneud hynny ynghyd â sut maent yn uwchsgilio eu gweithlu. Hefyd, amlygodd y gwaith ymchwil dueddiadau rhanbarthol ledled Cymru, sy’n golygu bod modd i ni ystyried sut mae ardaloedd gwahanol o Gymru yn mynd i’r afael â’r materion hyn.

I weld yr adroddiad llawn cliciwch yma.

Darperir cinio

Share with friends

Date and Time

Location

Seminar Rooms, Pierhead

Cardiff Bay

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved