CSAP Partnership Development Session

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stradey Park Hotel & Spa

Ynys Y Cwm Road

Llanelli

SA15 4HA

United Kingdom

View Map

Event description
Partnership Development Day / Dydd Datblygu Partneriaeth

About this Event

Continuing on our journey to create 'An Active Nation Where Everyone Can Have a Lifelong Enjoyment of Sport' we are hosting a series of Partnership Development Days enabling you to find out more about the Expression of Interest phase to create Sport Partnerships across Wales. More details can be found here : http://playyourpart.wales/

This follows approval from the Sport Wales Board who confirmed their commitment to the phased approach outlined during the engagement which includes significant further dialogue to ensure the right solutions are delivered.

The event will include

 • A refresh on the Outcomes we are seeking to achieve
 • An overview of the requirements at the Expression of Interest stage
 • A summary of the next stages of the process
 • A chance to engage with other partners interested in coming on this exciting journey

Who should come?

We are keen for partners to come from a range of backgrounds:

 • Partners who share our ambition
 • Existing and new partners who may want to learn more about how to Get Involved and submit an EOI
 • People who want to drive the future direction of sport in their region
 • Organisations that provide, promote, fund, represent, teach or research sport or who are service and facility providers
 • Partners with an interest in equality and a healthier and fitter population in Wales

Gan barhau ar ein taith i greu ‘Cenedl egniol lle mae pawb yn gallu mwynhau chwaraeon am oes’ rydym yn cynnal cyfres o Ddyddiau Datblygu Partneriaeth sy’n rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am y cam Mynegi Diddordeb i greu Partneriaethau Chwaraeon ledled Cymru. Gallwch gael rhagor o fanylion yma: http://playyourpart.wales/cy/

Mae hyn yn dilyn cymeradwyaeth gan Fwrdd Chwaraeon Cymru a wnaeth gadarnhau ei ymrwymiad i’r dull gweithredu fesul cam a amlinellwyd yn ystod y broses ymgysylltu sy’n cynnwys llawer mwy o gyfathrebu er mwyn sicrhau bod yr atebion cywir yn cael eu cyflawni.

 • Bydd y digwyddiad yn cynnwys
 • Yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlyniadau rydym yn ceisio eu cyflawni Trosolwg o’r gofynion ar y cam
 • Mynegi Diddordeb Crynodeb o gamau nesaf y broses
 • Cyfle i ymwneud â phartneriaid eraill sydd â diddordeb mewn dod ar y daith gyffrous hon

Pwy ddylai ddod?

Rydym yn awyddus i bartneriaid ddod o amrywiaeth o gefndiroedd:

 • Partneriaid sy'n rhannu ein huchelgais
 • Partneriaid presennol a newydd a allai fod eisiau dysgu mwy am sut i gymryd rhan a chyflwyno MD
 • Partneriaid sydd am lywio cyfeiriad chwaraeon yn eu rhanbarth yn y dyfodol
 • Sefydliadau sy’n darparu, yn hyrwyddo, yn ariannu, yn cynrychioli, yn addysgu neu’n ymchwilio i chwaraeon neu sy’n ddarparwyr gwasanaethau a chyfleusterau
 • Partneriaid sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb a phoblogaeth iachach a mwy heini yng Nghymru

Date and Time

Location

Stradey Park Hotel & Spa

Ynys Y Cwm Road

Llanelli

SA15 4HA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved