CSAP Stakeholder Engagement Event - 18th June 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Parkway Hotel & Spa.

Cwmbran Drive

Cwmbran

NP44 3UW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

We want to help create 'An Active Nation Where Everyone Can Have a Lifelong Enjoyment of Sport'.

The Welsh sport sector will play an important part in this but so will many other bodies, agencies and individuals who can, or could, play a part in getting more people active.

There is lots of good work happening already and we want to build on the successful aspects of the current approaches to community sport and activity - bringing people together to plan for the long term.

What?

The Community Sport and Activity Programme (CSAP) is a new approach to the development of sport and activity in Wales.

More details can be found here : http://playyourpart.wales/

We are now at the exciting stage of commencing engagement to begin the journey to establish CSAP beyond north Wales and we wanted to give you the oppertunity to join us on a Stakeholder Engagement event.

The event will include:

 • A briefing from Sport Wales about our ambition and the opportunity for you to get involved
 • Opportunity to feed in your views on how CSAP should be delivered across Wales
 • Information on how the process will work
 • A session for you can talk to a wide range of partners
 • Opportunities to discuss ideas and ask questions

Who should come?

We are keen for people to come from a range of backgrounds:

 • People who share our ambition
 • Existing and new partners who may want to learn more about how to get involved in CSAP
 • People with an interest in sport, leisure and physical activity
 • Organisations that provide, promote, fund, represent, teach or research sport or who are service and facility providers
 • People with an interest in equality and a healthier and fitter population in Wales

=========

Rydyn ni eisiau helpu i greu ‘Cenedl Egnïol Lle Gall Pawb Fwynhau Chwaraeon Am Oes’.

Bydd sector chwaraeon Cymru’n chwarae rhan bwysig yn hyn, ond felly hefyd llawer o gyrff, asiantaethau ac unigolion eraill a all, neu a allai, chwarae eu rhan mewn cael mwy o bobl i fod yn egnïol.

Mae llawer o waith da’n digwydd eisoes ac rydyn ni eisiau adeiladu ar agweddau llwyddiannus y dulliau presennol o gyflwyno chwaraeon a gweithgarwch cymunedol – gan ddod â phobl at ei gilydd i gynllunio ar gyfer y tymor hir.

Beth?

Mae’r Rhaglen Chwaraeon a Gweithgarwch Cymunedol (CSAP) yn ddull newydd o ddatblygu chwaraeon a gweithgarwch yng Nghymru.

Mae datblygiad y rhaglen ar droed yn awr yng ngogledd Cymru, gyda chynnydd sylweddol yn cael ei wneud gyda’r dull newydd hwn o weithredu. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Chwaraeon Gogledd Cymru (ChGC) yn http://playyourpart.wales/latest-news/

Rydyn ni’n parhau yn awr â’r siwrnai o sefydlu CSAP y tu hwnt i ogledd Cymru ac roeddem eisiau rhoi rhagor o wybodaeth i chi am gyfres o ddigwyddiadau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid a fydd yn cael eu cynnal ym mis Mehefin 2019.

Bydd y digwyddiadau’n cynnwys y canlynol:

 • Briff gan Chwaraeon Cymru am ein huchelgais a’r cyfle i chi gymryd rhan
 • Cyfle i gyfrannu eich safbwyntiau am sut ddylid cyflwyno CSAP ledled Cymru
 • Gwybodaeth am sut bydd y broses yn gweithio
 • Sesiwn i chi siarad ag amrywiaeth eang o bartneriaid
 • Cyfleoedd i drafod syniadau a gofyn cwestiynau

Pwy ddylai ddod?

Rydyn ni’n awyddus i bobl o gefndiroedd amrywiol ddod i’r digwyddiadau:

 • Pobl sy’n rhannu ein huchelgais
 • Partneriaid presennol a newydd sydd eisiau dysgu mwy am sut i ymwneud â CSAP efallai
 • Pobl â diddordeb mewn chwaraeon, hamdden a gweithgarwch corfforol
 • Sefydliadau sy’n darparu, hybu, cyllido, cynrychioli, addysgu neu ymchwilio i chwaraeon neu sy’n darparu gwasanaethau a chyfleusterau
 • Pobl sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb a phoblogaeth iachach a mwy heini yng Nghymru

Date and Time

Location

Parkway Hotel & Spa.

Cwmbran Drive

Cwmbran

NP44 3UW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved