Free

Cwrdd â’r Cyllidwr / Meet the Funder

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Dysgwch sut i gael mwy o lwyddiant wrth ennill cyllid er mwyn i’ch cynllun flaguro./Have more funding success so your project blossoms.

About this Event

Cwrdd â’r Cyllidwr a Dysgu Beth Sy’n Gwneud Cais Da

Dysgwch sut i gael mwy o lwyddiant wrth ennill cyllid er mwyn i’ch cynllun flaguro. Byddwch chi’n darganfod am beth mae cyllidwyr yn chwilio mewn ceisiadau er mwyn iddyn nhw gael eu cymeradwyo. Yn ogystal â ni, bydd cyllidwyr yno gan gynnwys Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd, Adfywio’r Meysydd Glo ac Ymddiriedolaeth Cranfield. Byddwch chi’n fwy tebygol o ennill cyllid ar ôl dysgu:

 • gan brofiadau cyllido cyfranogwyr eraill mewn gweithdai
 • beth mae pob cyfle cyllido’n ei gefnogi a’r math o grŵp sy’n gallu ymgeisio
 • beth fydd angen i chi ei roi yn ei le cyn ymgeisio
 • y broses o wneud cais
 • y cymorth sydd ar gael oddi wrth Ymddiriedolaeth Cranfield, Tîm Cefnogi Cymunedau Pen y Cymoedd, a ni
 • sut i ysgrifennu ceisiadau grant mwy effeithiol

Byddwn ni’n adolygu astudiaeth achos sy’n dangos beth mae’r Tîm Cefnogi Cymunedau’n gallu cynnig i grwpiau. Hefyd, bydd sesiwn holi ac ateb gyda chyllidwyr. Gyda chyfle i ymwneud yn uniongyrchol â chyllidwyr yn y digwyddiad, gallwch greu perthynas a allai arwain at fwy o gyfleoedd. Bydd cyfle hefyd i drafod eich syniadau gyda Thîm Pen y Cymoedd ar ôl y digwyddiad hefyd.

Meet the Funder and Discover What Makes a Good Application

Learn how to have more funding success so your project blossoms. You’ll discover what funders are looking for in applications so they get approved. In addition to us, funders will be there including the Pen Y Cymoedd Community Wind Farm Fund, Coalfields Regeneration, and the Cranfield Trust. You will be likelier to win funding after learning:

 • from other participants’ funding experiences in workshops
 • what each funding opportunity supports and the type of group that can apply
 • what you need to put in place before applying
 • the processes for applying
 • the help available from The Cranfield Trust, the Pen Y Cymoedd Supporting Communities Team, and us
 • how to write more effective grant applications

We’ll review a case study that shows what the Supporting Communities Team offers groups. Also there’ll be a question and answer session with the funders. With direct access to funders at the event, you can form a relationship which could lead to further opportunities. You’ll have a chance to discuss your ideas with the Pen Y Cymoedd Team after the event too.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved