Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cwrs Annog a Mentora ILM Coaching and Mentoring Course CPD

CULT Cymru (BECTU)

Monday, 11 March 2019 from 17:30 to 19:30 (GMT)

Cwrs Annog a Mentora ILM Coaching and Mentoring Course ...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Aelodau Undeb /Union Members 11 Mar 2019 £6.00 £0.00
Eraill/Others 11 Mar 2019 £10.00 £0.00
Cult Cymru 11 Mar 2019 Free £0.00

Share Cwrs Annog a Mentora ILM Coaching and Mentoring Course CPD

Event DetailsAnnog a Mentora ar gyfer Pobl Creadigol

 Coaching and Mentoring for Creatives

Iaith y cwrs - Saesneg/Language of course - English

 

Bite size refresher sessions for those who have undertaken CULT Cymru’s two day Coaching and Mentoring training or similar courses. The aim is to update skills in this area and share best practise with other creatives.

 

Sesiynau gloywi maint byr ar gyfer y rhai sydd wedi ymgymryd â chwrs dau ddiwrnod hyfforddi a mentora CULT Cymru neu gyrsiau tebyg. Y nôd yw diweddaru sgiliau yn y maes hwn a rhannu arfer orau gyda chrewyr eraill.

 

 


 

 


 

Diogelu Data

 Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid.  Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.  Bydd data hefyd yn cael ei rannu â Hyfforddiant Mewn Meddwl a fydd yn dosbarthu'r tystysgrifau ar gyfer yr hyfforddiant.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi.  Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu. 

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk .

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.  Data will also be shared with Training in Mind who will issue the certificates for the training.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry.  We will never use or share your data without your permission.  Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

 

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the Data Protection Compliance Officer, Tracey Hunt, on datacompliance@prospect.org.uk.  

 

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance.  However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk 

 

Do you have questions about Cwrs Annog a Mentora ILM Coaching and Mentoring Course CPD? Contact CULT Cymru (BECTU)

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ystafell 2/3 Suite 2/3
Cathedral Rd
CF11 9SD Caerdydd / Cardiff
United Kingdom

Monday, 11 March 2019 from 17:30 to 19:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru (BECTU)

Prosiect arloesol rhwng yr undebau creadigol - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion, a Undeb yr Ysgrifenwyr.   Cefnogwyd gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.  Creuwyd yn 2008.

Trwy gweithio gyda'n partneriaid amrywiol rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

An innovative project between creative unions BECTU, Equity, the Musicians Union and the Writers' Guild in Wales.  We are supported via the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund. Created in 2008.

Working with our many partners we support the professional development of industry workers by organising workshops, master classes, networking opportunities, events and offer information and support.

  Contact the Organiser

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.