£50 – £100

Cwrs Annog a Mentora ILM - ILM Coaching and Mentoring Course (25.03.19 +...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Unite, 1 Cathedral Rd.

Caerdydd / Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Annog a Mentora ar gyfer Pobl Creadigol

Coaching and Mentoring for Creatives


Tiwtor/ Tutor - Pam Heneberry

Dyddiadau

Diwrnod Hyfforddi 1 - Dydd Llun 25.03.19 (gweithdy)

Diwrnod Hyfforddi 2 - Dydd Gwener 29.03.19 (gweithdy)

Pris/Price

£50 - £100 (Pris masnachol/Commercial cost £475+)

Dates

Training Day 1 - Monday 25.03.19 (workshop)

Training Day 2 - Friday 29.03.19 (workshop)


Amseroedd/Times

09.30 – 17.00


Dyddiad Cyflwyno Aseiniad

Gorffen sesiynau darparu annog a mentora - ac ysgrifennu nodiadau erbyn (i'w gadarnhau)

Assignment Deadline

Complete mentoring and coaching delivery & write up reflective documents by (TBA)


Pwy ddylai fynychu:

Pobl sydd â rôl annog neu fentora neu sy'n rheoli timau bach neu fawr.

Unigolion sydd eisiau cefnogi eraill trwy annog a mentora e.e. megis pobl sy'n newydd i'r diwydiant, pobl sydd am symud ymlaen neu am fwy o sefydlogrwydd yn ei gyrfa neu am newid cyfeiriad.


Who should attend:

People who have a coaching or mentoring role or who lead small or large teams.

Individuals who want to offer support to others through coaching and mentoring - e.g. new entrants, mid career or wanting greater work stability or those wanting to change direction.


Ar ddiwedd y gweithdy, dylech fod yn gallu:

 • Gwahaniaethu rhwng mentora ac annog.
 • Disgrifio rôl y mentor / hyfforddwr ac ystyried y sgiliau a'r rhinweddau sydd eu hangen i gyflawni'r rôl yn effeithiol.
 • Nodi'r gwahanol arddulliau o mentora / annog y gellir eu mabwysiadu.
 • Cynnal ymarferion mentora / annog ac adolygu cynnydd.

At the end of the workshop you should be able to:

 • Distinguish between mentoring and coaching.
 • Describe the role of the mentor/coach and consider the skills and qualities needed to carry out the role effectively
 • Identify the different styles of mentoring/coaching that may be adopted.
 • Carry out mentoring/coaching practice and review progress.

Diwrnod 1

 • Croeso a chyflwyniadau
 • Diben y rhaglen
 • Gwahaniaethau rhwng annog a mentora
 • Rhinweddau a sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y ddau
 • Ymarfer y sgiliau craidd
 • Model Gwthio/Tynnu
 • Ymarfer y model a osodwyd ar gyfer 'gwaith cartref'
 • Rolau a chyfrifoldebau
 • Rheoli disgwyliadau


Day 1

 • Welcome and introductions
 • Purpose of the programme
 • Differences between coaching and mentoring
 • Qualities and skills needed for each
 • Practice the core skills
 • Push/Pull Model
 • Exercise on this model set for 'homework'
 • Roles and responsibilities
 • Managing expectations

Diwrnod 2

 • Adolygu a gwerthuso sgiliau
 • Cyflwyniad i’r model grow
 • Y broses gontractio
 • Gweithgareddau ymarferol gan ddefnyddio GROW
 • Camau yn y broses annog / mentora
 • Cynllunio a chanllawiau gweithredu ar yr aseiniad


Timetable

Day 2

 • Re-cap and review of skills
 • Introduction to GROW model
 • Contracting process
 • Practical activities using GROW
 • Stages in the coaching/mentoring procesS
 • Action planning and guidance on assignment


Gwybodaeth pellach

Cymeradwyir y cwrs hwn gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Datblygu. Bydd tystysgrifau'n cael eu dosbarthu ar ôl cwblhau'n llwyddiannus ar y cwrs a'r aseiniad.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys dau ddiwrnod o hyfforddiant, pythefnos ar wahân i'w gilydd.

Ar ôl y diwrnod cyntaf bydd ymarfer byr yn cael ei osod i'ch helpu i baratoi ar gyfer yr ail ddiwrnod a'r aseiniad.
Ar ôl yr ail ddiwrnod hyfforddi byddwch yn gwneud 6 awr o annog a mentora gyda 2 unigolyn h.y. tua 3 awr yr unigolyn (cyfanswm o 2 neu 3 sesiwn yr un yn para rhwng 1 - 1.5 awr ar y tro) lle byddwch yn cadw cofnod myfyriol dros gyfnod o hyd at 4 wythnos.

Gallwn ni eich helpu i ddod o hyd i bobl i annog a mentora.

Nid ydym mewn sefyllfa i gefnogi chi i ennill gwaith masnachol yn dilyn y cwrs.


Further Information

This course is endorsed by the Institute of Leadership and Development. Certificates will be issued on succesful completion on course and assignment.

The training will consist of two training days, two weeks apart.

After training day 1 you will be set a short practice exercise to help you prepare for day 2 and the assignment.

After the second training day you will carry out six hours of mentoring and coaching with two individuals - i.e. approximately 3 hours with each (2 or 3 sessions with each person lasting between 1 - 1.5 hours) for which you will keep a reflective log over a period of up to 4-weeks.

We can help you to identify people to coach and mentor.

We are unable to help you in getting paid work in the area of coaching and mentoring once the course is completed.

Cyswllt

Cysylltwch â sian@bectu.org.uk os ydych eisiau trafod neu gofyn unrhyw gwestiynau am gynnwys y cwrs.

Cysylltwch â siwan@bectu.org.uk os oes gennych unrhyw gwesiynau arall am y cwrs.


Contact

Contact sian@bectu.org.uk if you wish to discuss or ask any questions about the course content.

Contact siwan@bectu.org.uk if you have any other queries regarding course administration.


Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk


Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.Share with friends

Date and Time

Location

Unite, 1 Cathedral Rd.

Caerdydd / Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved