Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cwrs Annog a Mentora ILM
ILM Coaching and Mentoring Course

CULT Cymru

Friday, 19 May 2017 at 09:30 - Friday, 9 June 2017 at 17:00 (BST)

Cwrs Annog a Mentora ILMILM Coaching and Mentoring Cour...

Ticket Information

Use promotional code to access tickets.

Who's Going

Loading your connections...

Share Cwrs Annog a Mentora ILMILM Coaching and Mentoring Course

Event Details


Annog a Mentora ar gyfer Pobl Creadigol

 

Coaching and Mentoring for Creatives

 

Leoliad Ty Oldfield, Heol Llantrisant, Llandaf, Caerdydd CF5 2YQ

Location

Ty Oldfield, Llantrisant Road, Llandaff, Cardiff, CF5 2YQ

Tiwtor

Pam Heneberry

Tutor

Pam Heneberry

Diwrnod Hyfforddi 1

Dydd Gwener 19eg Mai 2017 (gweithdy)

Training Day 1

Friday 19th May 2017 (workshop)

Diwrnod Hyfforddi 2

Dydd Gwener 9fed Mehefin 2017 (gweithdy)

Training Day 2

Friday 9th June 2017 (workshop)

Amseroedd

09.30 – 16.30

Times

09.30 – 16.30

Dyddiad Cyflwyno Aseiniad

Gorffen tasgiau annog a mentora - i'w gytuno

Assignment Deadline

Complete mentoring and coaching tasks - to be agreed

 

Mae ymchwil a gyhaliwyd gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth wedi dangos bod gwella eich sgiliau annog a mentora yn helpu gwella eich sgiliau arwain ac yn gwneud i chi fod yn rheolwr fwy effeithiol.

Research carried out by the Institute of Leadership & Managment has demonstated that enhancing your coaching and mentoring skills helps to make you a better leader and a more effective manager.

Pwy ddyle ceisio:

Pobl sydd â rôl mentora neu sy'n arwain timau bach neu fawr.

Pobl sydd yn meithrin a hyfforddi staff newydd neu'n reoli llawryddion.

Arweinwyr tîm sy'n arwain eu timau drwy newid.

Pobl sydd eisiau dilyn hyfforddiant fel rhan o'u datblygiad personol.

Pobl sy'n edrych i ail-ymuno cyflogaeth ac yn dymuno ehangu eu sgiliau.

Llawryddion sydd eisiau annog a mentora llawryddion eraill drwy trosglwyddo eu profiad.

Who should apply:

People who have a mentoring role or who lead small or large teams.

People who are expected to nurture and train new staff or manage freelancers.

Team leaders who are guiding their teams through change.

People who'd like to persue training as part of their personal development.

People looking to re-enter employment and wish to expand their skill base.

Freelancers who want to mentor and nurture other freelancers, passing on their experience.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys dau ddiwrnod o hyfforddiant, pythefnos ar wahân.

Ar ôl y diwrnod cyntaf bydd ymarfer byr yn cael ei osod i'ch helpu i baratoi ar gyfer yr ail diwrnod a'r aseiniad.

Ar ôl yr ail diwrnod byddwch yn gwneud 6 awr o annog a mentora (4 x 1.5 awr o sesiwn 1-i-1 fel arfer) lle byddwch yn cadw cofnod myfyriol dros gyfnod o 4 wythnos.

The training will consist of two training days, two weeks apart.

After training day 1 you will be set a short practice exercise to help you prepare for day 2 and the assignment.

After the second training day you will carry out six hours of mentoring and coaching (usually 4 x 1.5 hour to 1-to-1 sessions) for which you will keep a reflective log over a 4-week period.

Diwrnod 1

 •  Croeso a chyflwyniadau
 • Diben y rhaglen
 • Gwahaniaethau rhwng annog a mentora
 • Rhinweddau a sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y ddau
 • Ymarfer y sgiliau craidd
 • Model Push/Pull
 • Ymarfer y model a osodwyd ar gyfer 'gwaith cartref'
 • Rolau a chyfrifoldebau
 • Rheoli disgwyliadau

Day 1

 • Welcome and introductions
 • Purpose of the programme
 • Differences between coaching and mentoring
 • Qualities and skills needed for each
 • Practice the core skills
 • Model Push/Pull
 • Exercise on this model set for 'homework'
 • Roles and responsibilities
 • Managing expectations

 Diwrnod 2

 •  Adolygu a gwerthuso sgiliau
 • Cyflwyniad i’r model grow
 • Y broses gontractio
 • Gweithgareddau ymarferol gan ddefnyddio GROW
 • Camau yn y broses annog / mentora
 • Cynllunio a chanllawiau gweithredu ar yr aseiniad

Day 2

 • Re-cap and review of skills
 • Introduction to GROW model
 • Contracting process
 • Practical activities using GROW
 • Stages in the coaching/mentoring process
 • Action planning and guidance on assignment

 Ar ddiwedd y gweithdy, dylech fod yn gallu:

 

 • Ystyried y gwahaniaethau rhwng mentora ac annog.
 • Deall rôl y mentor / hyfforddwr ac yn ystyried y sgiliau a'r rhinweddau sydd eu hangen i gyflawni'r rôl yn effeithiol.
 • Ystyried rôl y rheolwr llinell
 • Nodi'r gwahanol arddulliau o mentora / annog y gellir eu mabwysiadu.
 • Cynnal arferion mentora / annog ac adolygu cynnydd.

 

At the end of the workshop you should be able to:

 • Consider the differences between mentoring and coaching.
 • Understand the role of the mentor/coach and consider the skills and qualities needed to carry out the role effectively.
 • Consider the line manager's role
 • Identify the different styles of mentoring/coaching that may be adopted.
 • Carry out mentoring/coaching practice and review progress. 

Cyswllt

Cysylltwch â Siân os ydych eisiau trafod neu gofyn unrhyw gwestiynau am y cwrs.

sian@bectu.org.uk

029 2032 2582

Contact

Contact Siân if you wish to discuss or ask any questions about the course.

sian@bectu.org.uk

029 2032 2582

Do you have questions about Cwrs Annog a Mentora ILMILM Coaching and Mentoring Course? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ty Oldfield
Heol Llantrisant Road
Llandaf / Llandaff
CF5 2YQ Caerdydd / Cardiff
United Kingdom

Friday, 19 May 2017 at 09:30 - Friday, 9 June 2017 at 17:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect arloesol rhwng yr undebau creadigol - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion, a Undeb yr Ysgrifenwyr.   Cefnogwyd gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.  Creuwyd yn 2008.

Trwy gweithio gyda'n partneriaid amrywiol rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

An innovative project between creative unions BECTU, Equity, the Musicians Union and the Writers' Guild in Wales.  We are supported via the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund. Created in 2008.

Working with our many partners we support the professional development of industry workers by organising workshops, master classes, networking opportunities, events and offer information and support.

  Contact the Organiser
Cwrs Annog a Mentora ILM
ILM Coaching and Mentoring Course
Things to do in Caerdydd / Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.