£5 – £10

Cydnerthedd Creadigol/Creative Resilience

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Cydnerthedd Creadigol/Creative Resilience

About this Event

 PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

Cydnerthedd Creadigol/Creative Resilience

Datblygu Cydnerthedd i bobl Creadigol - strategaethau i eich helpu i oroesi a ffynnu

Trosolwg:

A ydych yn dymuno datblygu mwy o gadernid i'ch cefnogi eich hun yn eich gwaith a'ch bywyd personol, yn enwedig yn ystod cyfnodau o her? Mae'r sesiwn hon yn canolbwyntio ar ffyrdd o ddatblygu gwydnwch cynaliadwy yn eich bywyd fel y gallwch wella eich creadigrwydd, cynhyrchiant a lles.

Ar gyfer pwy?

Mae'r sesiwn hon ar gyfer unrhyw un yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru sydd â diddordeb mewn datblygu eu dealltwriaeth o gadernid seicolegol a chorfforol a cynnwys hyn yn ei bywyd o ddydd i ddydd. Byddwch yn dysgu am gydnerthedd o safbwynt yr ymennydd emosiynol a sut y datblygodd hyn i effeithio ar ein meddyliau, ein teimladau a'n hymddygiad. Yn y sesiwn hon byddwch yn mynd ati i archwilio a gweithio gyda'ch profiadau eich hun i ddeall sut y gallwch greu mwy o sefydlogrwydd, cryfder mewnol a gwydnwch yn eich bywyd eich hun.

Erbyn diwedd y sesiwn hon, dylech allu:

Disgrifio hanfodion sut y datblygodd eich ymennydd i effeithio ar eich meddwl a'ch corff.

Enwi'r X3 barthau allweddol o fewn yr ymennydd emosiynol sy'n pennu ein meddyliau, ein teimladau a'n hymddygiad.

Dirnad sut mae eich meddyliau, eich teimladau a'ch ymddygiad eich hun yn effeithio ar eich lefelau gwydnwch

Adnabod eich patrymau llosgi a'ch patrymau gwydnwch eich hun a sut mae'r rhain yn effeithio arnoch chi

Creu cynllun ymarferol i adeiladu gwydnwch cynaliadwy yn eich bywyd

Pris llawn: £50

Developing Resilience for Creatives - strategies to help you survive and thrive

Overview:

Do you wish to develop greater resilience to support yourself in your work and personal life, particularly during times of challenge? This session focuses on ways to build sustainable resilience into your life so you can enhance your creativity, productivity and wellbeing.

For who?

This session is for anyone in the creative industries who is interested in developing their understanding of psychological and physical resilience and applying this to their day to day life. You will learn about resilience from the perspective of the emotional brain and how this evolved to impact our thoughts, feelings and behaviours. In this session you will actively explore and work with your own experiences to understand how you can create more stability, inner strength and resilience in your own life.

By the end of this session you should be able to:

Describe the basics of how your brain evolved to impact your mind and body.

Name the x3 key zones within the emotional brain which determine our thoughts, feelings and behaviours.

Discern how your own thoughts, feelings and behaviours are impacting your resilience levels

Identify your own burnout patterns and resilience patterns and how these affect you

Create a practical plan to build sustainable resilience into your life

Non discount cost: £50

Tiwtor

Mae Michelle yn seicolegydd cymhwysol, sy'n arbenigo mewn seicoleg gadarnhaol a seicoleg hyfforddi (MSc MAPPCP). Mae hi'n angerddol am ddatblygu dulliau ystyrlon a gwydn sy'n angori newid a thwf cadarnhaol a chynaliadwy. Yn sail i'w gwaith mae diddordeb mewn datblygu hyblygrwydd seicolegol. Mewn byd mwyfwy heriol a chymhleth mae'r gallu i symud, dysgu a thyfu drwy ein hemosiynau sy'n aml yn rhai dyrys yn sgil hollbwysig.

Mae'r cleientiaid presennol yn cynnwys Google, BAFTA, BFI, Teach First, Neo Leaders, Schneider Electric, a Ysgol fusnes Insead ac mae hi'n eistedd ar weithgor BAFTA/BFI yn argymell egwyddorion gwrth-fwlio o fewn y diwydiannau sgrin.

Mae Michelle yn gyd-sylfaenydd LIVEWISE, Menter sy'n ymroi i rannu, gwreiddio a datblygu technegau sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n galluogi sefydliadau ac unigolion i adeiladu dulliau cryf, hyblyg a chreadigol.

Tutor

Michelle is an applied psychologist, specialising in Positive Psychology and Coaching Psychology (MSc MAPPCP). She is passionate about the development of the meaningful and resilient approaches which anchor positive and sustainable change and growth. Underpinning her work is an interest in the development of psychological flexibility. In an increasingly demanding and complex world the ability to move, learn and grow through our often-tumultuous emotions is a crucial skill.

Current clients include Google, BAFTA, BFI, Teach First, Neo Leaders, Schneider Electric, and Insead Business School and she sits on the BAFTA/BFI working group advocating anti-bullying principles within the screen industries.

Michelle is Co-Founder of LIVEWISE, an enterprise dedicated to the sharing, embedding and developing of evidence-based techniques which enable organisations and individuals to build strong, flexible and creative approaches.

CULT Cymru

Darparir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y sesiwn ac yn rhoi cyfle i eraill wneud hynny hefyd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the session and give others the opportunity to do so too.

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved