Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cydweithio i ddatblygu gweithluoedd | Working together to develop workforces

Prosiect GWLAD Project

Tuesday, 9 May 2017 from 09:00 to 12:30 (BST)

Cydweithio i ddatblygu gweithluoedd | Working together...

Ticket Information

Type End Quantity
Digwyddiad Diwrnod Ewrop GWLAD 5 May 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Cydweithio i ddatblygu gweithluoedd | Working together to develop workforces

Event Details

 

Ydych chi'n chwilio am gyllid i ddatblygu a thyfu eich gweithlu?
 
Ydych chi am roi'r gallu i'ch sefydliad ymateb yn effeithiol i anghenion sgiliau sy'n newid yn gyson yn y gweithle?

 

Yna dewch i ddarganfod mwy am gyrsiau dysgu yn seiliedig ar waith llwyddiannus GWLAD all helpu chi gyflawni hyn.

Dathlwch Ddiwrnod Ewrop a dysgu yn seiliedig ar waith gyda ni ar gyfer tyfiant eich sefydliad.
 

Yn dilyn hanes profedig yn gweithio gyda sefydliadau ar draws amrywiaeth o sectorau yn Ne-orllewin Cymru, mae GWLAD mewn sefyllfa dda i gyflwyno dysgu yn seiliedig ar waith i greu a chyflwyno cyrsiau newydd, cyffrous ac arloesol.

Ar Mai 9fed, Diwrnod Ewrop rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni am frecwast. Gallwch gwrdd â'r cyflogwyr a gweithwyr go iawn a gwrando ar sut y maent wedi gweithredu gwahaniaeth sylweddol yn eu gweithle trwy GWLAD.

Gallwch hefyd fod yn rhan o'r stori lwyddiannus hyn trwy gymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol, gan roi blas ar y gwahaniaeth y gallwch chi hefyd weithredu i'ch gweithlu; drwy gynyddu sgiliau arweinyddiaeth, mentora a hyfforddi, marchnata digidol ac ymwybyddiaeth ofalgar a.y.b..

Dewch i ddarganfod sut gallwn gydweithio i greu gweithlu cryfach yng Nghymru.

Gwesty'r Marriott, Abertawe
9fed Mai 2017
9:00yb – 12:30yp

 


 

Are you looking for funding to develop and grow your workforce?
 
Do you want to provide your organisation with a workforce able to effectively respond to the ever-changing skill needs in the workplace?
 
Then come along to find out about GWLAD's successful work-based learning courses that can help you achieve this.
 
Help us celebrate Europe Day and work-based learning for your organisations' growth.

 

GWLAD is well placed to deliver work-based learning following a proven track record working with organisations across a variety of sectors in South West Wales to create and deliver new, exciting and innovative work-based learning courses.
 
On Europe Day, May 9th, we invite you to join us for breakfast. You will be able to meet the real life employers and employees and listen to how they have been making a significant difference in their workplace through GWLAD. 
 
You too can be a part of this success story by participating in interactive workshops, giving you a taster of the difference you too can make to your workforce through growing skills in leadership, mentoring and coaching, digital marketing and mindfulness. 

 Come along to find out how we can work together to create a stronger workforce for Wales. 

Marriott Hotel, Swansea
9th May 2017
9:00am – 12:30pm
 


"Trwy'r cwrs arweinyddiaeth yma rydym yn gweithredu'r dysgu yn y gweithle. Mae'r modiwlau yn rhoi cymorth i'r staff fod yn hunanymwybodol a dysgu am yr hyn sy'n gwneud iddynt dicio, sut i arwain eu hunain fel rhan o dîm, drwy arwain grwpiau bychain, ac yna yn arwain ar lefel sefydliadol. Rydym wedi darganfod bod y cwrs yma yn ddefnyddiol i dyfu talent fewnol ein cwmni"

Aldo Picket, Rheolwr Hyfforddiant, FieldBay


“Through the leadership course we are able to take the learning into the workplace. The modules help staff become self-aware and learn about what makes themselves tick. How to lead themselves as part of a team, leading small groups and then leading at an organisational level. We have found that this course is useful to grow the talent from within the company”.

Aldo Picket, Training Manager, FieldBay

 

 

 

Do you have questions about Cydweithio i ddatblygu gweithluoedd | Working together to develop workforces? Contact Prosiect GWLAD Project

Save This Event

Event Saved

When & Where


Marriott Hotel

SA1 Swansea
United Kingdom

Tuesday, 9 May 2017 from 09:00 to 12:30 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Prosiect GWLAD Project

Rheolwyd gan Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu yn Seiliedig ar Waith ym Mhrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant a cefnogir gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru


Managed by the Wales Institute for Work-based Learning (WIWBL) at the University of Wales Trinty Saint Davids and supported by the European Social Fund through the Welsh Government. 

 

  Contact the Organiser
Cydweithio i ddatblygu gweithluoedd | Working together to develop workforces
Things to do in Swansea Conference Business

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.