Free

Cyfarfod Fforwm y diwydiant canser | Cancer Industry Forum Group Meeting

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Life Sciences Hub Wales

3 Assembly Square

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Event description
Cyfarfod y fforwm diwydiant canser | Cancer Industry Forum Meeting

About this Event

Bydd cyfarfod y fforwm diwydiant yn ceisio trafod y meysydd allweddol sydd o ddiddordeb a amlygwyd yn y lansiad ym mis Hydref 2019. Bydd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a'r GIG yn trafod y cyfoeth o ddata sydd ar gael ledled Cymru a'r dulliau er mwyn defnyddio'r data hwnnw i lywio gofal cleifion. Ar ben hynny, bydd trafodaethau ar gytundebau gweithio ar y cyd a'r newyddion diweddaraf gan Rwydwaith Canser Cymru am sut y gall diwydiant ymgysylltu â GIG Cymru yn fwy effeithlon. Rhwydwaith Canser Cymru a chanolfan Ymchwil Canser Cymru sy’n trefnu’r cyfarfod hwn a gynhelir yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Bydd y cynrychiolwyr yn cynnwys penderfynwyr allweddol yn y sector gofal iechyd a bydd cyfleoedd i rwydweithio trwy gydol y dydd.

Agenda ddrafft

10:00 Cofrestru a choffi

10:30 Croeso, amcanion a swyddogaethau

10:50 Gosod yr olygfa

11:00 Cyd-destun polisi a strategol

11.20 Sganio'r gorwel: rhyngwynebau a rhwystrau

12:00 Cinio a rhwydweithio

13:00 Ecosystem ddigidol Cymru

13:20 NWIS

13:40 Cytundebau gweithio ar y cyd

14:00 Gofal iechyd ar sail gwerth

14:20 Ysgogi integreiddio data mewn lleoliadau poblogaeth a GIG

15:00 Crynodeb a'r camau nesaf

Cau

_______________________________________________________________________________

The Industry Forum meeting will cover key areas of interest highlighted at the Launch in October 2019. There will be representatives from Welsh Government and NHS to discuss the wealth of data available across Wales and the mechanisms of making use of that data to inform patient care. Additionally there will be discussions on joint working agreements and an update from the Wales Cancer Network with information on how industry can engage with NHS Wales more efficiently. The meeting is being organised by Wales Cancer Network and Wales Cancer Research centre and will be hosted by the Life Sciences Hub, attendees will include key decision makers in the Healthcare sector and there will be opportunities to network throughout the day.

Draft Agenda

10:00 Registration & Coffee

10:30 Welcome, objectives and functionality

10:50 Setting the scene

11:00 Policy and Strategic context

11.20 Horizon Scanning: Interfaces and barriers

12:00 Lunch & Networking

13:00 Digital Ecosystem Wales

13:20 NWIS

13:40 Joint Working Agreements

14:00 Value Based Health Care

14:20 Leveraging data integration in population and NHS settings

15:00 Summary and next steps

Close

Share with friends

Date and Time

Location

Life Sciences Hub Wales

3 Assembly Square

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved