Free

Multiple Dates

Cyfarfod Marchnata Digidol | Digital Marketing Meetup

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
COVID-19 a'ch busnes: Cyfarfod Marchnata Digidol | COVID-19 and your business: Digital Marketing Meetup

About this Event

THIS SESSION WILL BE DELIVERED IN ENGLISH ONLINE. Welsh documents are available upon request.

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Please scroll down for English)

------------------------------------------------------

Dod â meddyliau ynghyd mewn cyfarfod misol i drafod unrhyw beth a phopeth yn ymwneud â marchnata.

Beth fydd cynnwys y cwrs?

Bydd y cyfarfod yn dechrau gyda diweddariad gan yr arbenigwr marchnata Aled Nelmes, ar y tirlun marchnata digidol sy'n datblygu'n gyflym.

Yna, ceir trafodaeth anffurfiol i rannu ac adeiladu ar syniadau gan brofiadau marchnata eraill.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Mae'r digwyddiad digidol hwn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am farchnata digidol.

Os nad oes gennych brofiad helaeth o farchnata digidol, neu yn rheoli eich cwmni marchnata digidol eich hun, nod y sesiynau hyn yw dod â phrofiadau pobl ynghyd a rhannu syniadau.

Cefndir y Siaradwr

Cafodd Aled Nelmes ei eni yn y Fenni a'i fagu yng Nghaerdydd. Mae'n hyfforddwr Marchnata Digidol ac yn sylfaenwr Asiantaeth SEO ei hun. Mae swydd Aled yn cynnwys annog busnesau bach a chanolig, a'u caniatáu nhw i gystadlu gyda brandiau mwy drwy chwilio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A monthly meetup of minds to discuss anything and everything marketing.

What will the event cover?

The meetup will start with digital marketing expert Aled Nelmes giving an update on the rapidly evolving digital marketing landscape.

From there, it will be an informal discussion to share and build on ideas from other marketing experiences.

Who is this workshop for?

This digital event is for anyone who would like to learn more about digital marketing.

If you have very little experience of digital marketing or have your own digital marketing company, the aim of these sessions is to bring people’s experiences together and share ideas.

About the speaker

Aled Nelmes was born in Abergavenny, raised in Cardiff. He is a digital marketing coach and co-founder of his own SEO-agency. Aled aims to empower small and medium sized businesses with the knowledge to compete with larger firms through search optimisation.

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved