Cyfarfod Rhwydwaith Lefel 2 a Lefel 3 GChDDP:Ymarfer / Ymarfer a Theori (Ll...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Neuadd Middleton

Llanarthne

Sir Gaerfyrddin

CF48 1DL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bwriad y digwyddiad rhwydwaith hanner diwrnod, rhad ac am ddim hwn, yw cefnogi'r sawl sy'n cyflwyno'r cymwysterau canlynol:

 • City & Guilds Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • City & Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Bydd sesiynau, sy’n ail-adrodd bore a prynhawn, yn rhedeg yr un pryd a sesiynau rhwydweithio ar gyfer y cymhwyster Lefel 2 GChDDP Craidd. Bydd mynychwyr sy’n dymuno cymryd rhan yn y ddau rhwydwaith yn gallu dewis cymryd rhan yn y bore neu’r prynhawn ar gyfer y ddau cyfarfod ar yr un diwrnod neu ar dyddiad / leoliad arall. Cofrestrwch ar wahân ar gyfer y rhwydwaith Craidd drwy’r wefan yma: https://www.dysguiechydagofal.cymru/cyrsiau-a-digwyddiadau/

Bydd y digwyddiad rhwydwaith hwn o ddiddordeb i bawb sy'n ymwneud â chyflwyno, asesu a/neu sicrhau ansawdd y cymhwyster hwn. Bydd cynghorwyr technegol ac arbenigwyr pwnc o'r cyrff dyfarnu wrth law i gefnogi'r digwyddiad. Bydd cyfleoedd i'r canolfannau drafod eu profiadau o gyflwyno'r cymwysterau hyd yn hyn a pharatoi ymgeiswyr ar eu cyfer, o ran y cynnwys craidd, yr asesiad mewnol a'r asesiad allanol.

Yn y sesiwn bydd cyfle i gynrychiolwyr wneud y canlynol:

 • Rhannu ymarfer da a thrafod modelau cyflwyno effeithiol
 • Archwilio ymarfer gorau o ran cydrannau'r tasgau wedi'u gosod yn fewnol gan gynnwys y log myfyriol a'r drafodaeth dan arweiniad yr aseswr/proffesiynol.
 • Dathlu dulliau arloesol o ymgysylltu ac ymwneud â chyflogwyr.
 • Archwilio disgwyliadau'r Fframwaith Prentisiaeth newydd
 • Ystyried adnoddau i gefnogi ymarfer gorau wrth Wirio'n Fewnol
 • Adolygu cynnwys yr arholiad ar gyfer Uned 216 a’r modelau cynllunio paratoi ar gyfer yr arholiad.
 • Cyfleoedd i holi cwestiynau i'r cynghorydd technegol a'r arbenigwyr pwnc

NODIADAU PWYSIG

 • Gall canolfannau (rhifau canolfannau unigol) gofrestru hyd at ddau gynrychiolydd i fynychu pob sesiwn
 • Digwyddiad digidol fydd hwn. Gofynnwn i bob cynrychiolydd ddod â dyfais ddigidol gyda nhw ar y diwrnod. Byddwn yn rhannu unrhyw ddogfennau neu bapurau i'w trafod yn ystod y digwyddiad dros e-bost ymlaen llaw. Dylai cynrychiolwyr eu llwytho i lawr fel y dymunent er mwyn iddynt fod ar gael iddyn nhw ar y diwrnod.
 • Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu. NI FYDD cinio yn cael ei ddarparu ond gwahoddir mynychwyr i ddod â cinio eu hunain gyda nhw neu ddefnyddio’r cyfleusterau sydd ar gael yn y lleoliad neu’n lleol.

Pan fyddwch yn cofrestru am y digwyddiad hwn byddwn yn ymdrin â'ch data personol yn gwbl ofalus a phreifat. Prosesir eich data personol yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.

I danysgrifio i dderbyn y newyddion diweddaraf am Dysgu Iechyd Gofal Cymru, cliciwch yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn un o'n digwyddiadau yn fuan.


Date and Time

Location

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Neuadd Middleton

Llanarthne

Sir Gaerfyrddin

CF48 1DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved