Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cyflawni Cenhadaeth
Mission Accomplished
Caerdydd / Cardiff 05/12/17

CULT Cymru

Tuesday, 5 December 2017 from 10:30 to 17:30 (GMT)

Cyflawni Cenhadaeth Mission Accomplished Caerdydd /...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
Aelodau Undeb / Union Members
Unigolion sy'n aelod o undeb.
Individual union members.
4 Dec 2017 £30.00 £0.00
Unigolion / Individuals
Unigolion sydd ddim yn aelod o undeb.
Non-union individuals.
4 Dec 2017 £50.00 £0.00
Cyflogwyr / Employers
Cyflogwyr yn archebu lle ar gyfer eu gweithwyr.
Employers booking places for their workers.
4 Dec 2017 £70.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Cyflawni Cenhadaeth Mission Accomplished Caerdydd / Cardiff 05/12/17

Event Details

   

   

SGILIAU DIGIDOL AR GYFER POBL GREADIGOL

DIGITAL SKILLS FOR CREATIVES

Cyflawni Cenhadaeth - Dulliau Cyd-weithio

Mission Accomplished - Collaborative Tools

5 Rhagfyr 2017 (iaith y gweithdy = Saesneg)

5 December 2017 (langage of workshop English)

10.30 - 17.30

10.30 - 17.30

BBC, Llandaf, Caerdydd

BBC, Llandaff, Cardiff


Ydych chi'n gweithio yn y sector greadigol ac eisiau canolbwyntio ar orffen gwaith pwysig?

Mae hi'n teimlo weithiau fel bod mwy o bwysau nag erioed arnom i dorri drwy lifoedd o waith gweinyddol a gwybodaeth arall er mwyn cyflawni ein gwaith.

Mae ymchwil yn awgrymu bod dulliau cyffredin o gyd-weithio ar wybodaeth ddigidol, yn enwedig arferion e-bost yn achosi problemau o ran y gallu i ganolbwyntio a chynhyrchedd.

Do you work in the creative sector and would like to concentrate on completing work that really matters?

There seems to be more pressure than ever on us to cut through reams of administration work and other information in order to carry out our work.

Research suggests that common approaches for collaborating on digital information, especially habits relating to e-mail, causes problems for concentration and productivity.

This workshop is for anyone who wants to work more effectively with documents, tasks and office work - whatever field you're in.

The 1 day workshop will offer alternative methods of working, good practices and experience with relevant software platforms such as Google Drive and Trello.

Workshop participants should be confident computer users. We will be using 'Windows' laptops during the session.

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gweithio yn fwy effeithiol gyda dogfennau, tasgau a gwaith swyddfa - beth bynnag yw eich maes.

Bydd y gweithdy undydd yn cynnig dulliau amgen o weithio, arferion da a phrofiad ar blatfformau meddalwedd poblogaidd i hwyluso hyn megis Google Drive a Trello.

Dylai cyfranogwyr deimlo'n hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiadur. Byddwyn yn defnyddio cliniaduron 'Windows' yn ystod y sesiwn.

Erbyn diwedd y gweithdy dylwch gallu:  

 • Defnyddio Google Drive i weld a golygu dogfennau a ffeiliau o unrhyw ddyfais, unrhyw le.
 • Cyd-weithio’n fyw ar ddogfennau gyda chydweithwyr a lleihau eich defnydd o atodiadau e-bost.
 • Rheoli rhestrau personol o dasgau gyda Trello.
 • Defnyddio Trello i wella effeithiolrwydd prosiect, tîm, sefydliad neu gwmni.
 • Gwerthuso, ystyried a gwella eich arferion gwaith a chynhyrchedd.

By the end of the workshop you should be able to:

 • Use Google Drive to edit and access your documents and files from any device, anywhere.
 • Collaborate on documents with colleagues and reduce your reliance on email attachments.
 • Manage personal to-do list tasks with Trello.
 • Use Trello to improve the effectiveness of a project, team, organisation or company.
 • Evaluate, reflect on and improve your work practices and productivity.
"Dwi wedi dysgu lawr o driciau a bethau allai ddefnyddio yn fy mywyd personol a gwaith. Diolch yn fawr."

"A successful day which encourages me to plunge more confidently into collaborative platforms."

 

"A really good introduction to collaborative tools. Carl is so knowledgeable and passionate about the subject."Os ydych am fwy o wybodaeth cysylltwch â : rachel@bectu.org.uk

If you require further information email : rachel@bectu.org.uk


Hyfforddwr: Carl Morris

Mae Carl yn hyfforddwr, cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrydd dwy-ieithog. Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol, siaradwyr Cymraeg a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, Heavenly Recordings, Prifysgol Aberystwyth a CULT Cymru. Mae Carl yn droelliwr tiwns a dyfeisiwr y gelfyddyd Sleeveface. morris.cymru

Trainer: Carl Morris

Carl is a bilingual freelance trainer, consultant and software developer. His professional interest is in digital media innovation, particularly in its use by arts, creative industries, Welsh speakers and sustainable communities. Recently he has worked with clients and partners including Wikimedia UK, Heavenly Recordings, Aberystwyth University, and CULT Cymru. He is an avid DJ and creator of the artform Sleeveface. morris.cymru


Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materiod yn ystod y dydd. CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

 


Do you have questions about Cyflawni Cenhadaeth Mission Accomplished Caerdydd / Cardiff 05/12/17? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


BBC
Llantrisant Road
Llandaff
CF52YQ
United Kingdom

Tuesday, 5 December 2017 from 10:30 to 17:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect arloesol rhwng yr undebau creadigol - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion, a Undeb yr Ysgrifenwyr.   Cefnogwyd gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.  Creuwyd yn 2008.

Trwy gweithio gyda'n partneriaid amrywiol rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

An innovative project between creative unions BECTU, Equity, the Musicians Union and the Writers' Guild in Wales.  We are supported via the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund. Created in 2008.

Working with our many partners we support the professional development of industry workers by organising workshops, master classes, networking opportunities, events and offer information and support.

  Contact the Organiser
Cyflawni Cenhadaeth
Mission Accomplished
Caerdydd / Cardiff 05/12/17
Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.