Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location
Glyn Block, Coleg Llandrillo Rhos on Sea, Llandudno, LL28 4HZ, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Beth mae'r cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) yn grŵp o symptomau ymddygiadol sydd yn cynnwys diffyg canolbwyntio, gorfywiogrwydd a byrbwylltra. Mae’n gyflwr cyffredin ac fe all effeithio ar hyd at 5% o blant a phobl ifanc. Mae'r cwrs rhagarweiniol hwn yn cynnig trosolwg cyffredinol o symptomau ADHD. Byddwch yn trafod y prif feysydd sydd yn effeithio ar fywyd yr ysgol a'r feithrinfa ac yn edrych ar yr effeithiau cymdeithasol, ymddygiadol a rheolaeth emosiynol yr unigolyn.

Bydd cwblhau'r cwrs yn arwain at:

 Gyflwyno rhagor o wybodaeth am ADHD.

Cewch gwell dealltwriaeth o sut i hyrwyddo agwedd cadarnhaol tuag at weithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â ADHD.

Cewch ddeall rhagor am sail y dystiolaeth sydd yn cefnogi'r diagnosis ac effaith ADHD ar blant a'u teuluoedd.

 Bydd o gymorth i chi allu gweithredu camau ymarferol i newid agweddau mewn lleoliadau tuag bobl sydd â ADHD.

What does the qualification cover?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a group of behavioural symptoms that include inattentiveness, hyperactivity and impulsiveness. It is common and may affect up to 5% of children and young people. This introductory course offers a general overview of the symptoms of ADHD. You will discuss the main areas which impact at school and nursery life and also look at the effects on social, behaviour, and emotional control for the individual.

Completing this course will:

Lead to increased knowledge of ADHD.

Give you an awareness on how to promote a more positive approach to working with children and young people with ADHD.

Cover some knowledge of the evidence base supporting the diagnosis and impact on children with ADHD and their families.

Help with the ability to implement practical steps to change perceptions in settings regarding those with ADHD..


Share with friends
Date and Time
Location
Glyn Block, Coleg Llandrillo Rhos on Sea, Llandudno, LL28 4HZ, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved