£10

Cyflwyniad i Ariannu eich Prosiect / Introduction to Funding your Project

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.
Event description
Cyflwyniad i Ariannu eich Prosiect/Introduction to Funding your Project

About this Event

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidential.

Dyddiadau'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cael ei rhedeg mewn dwy rhan, rhaid i chi fedru mynychu y ddwy rhan i gwblhau'r cwrs. Bydd y sesiynau yn cael ei rhedeg ar

Sesiwn 1 - Dydd Iau, 3ydd Rhag - 10:00 - 13:00

Sesiwn 2 - Dydd Mawrth   8fed Rhag - 10:00 - 13:00

 Os nad ydych gallu mynychu ar ol archebu eich lle cysylltwch â siwan@bectu.org.uk cyn gynted a phosib er mwyn i ni allu cynnog eich lle i rhywun arall.

Dates of the Course

This course is run in two parts, you must be able to attend the two sessions to complete the course.

Session 1 -  Thursday , 3rd Dec  - 10:00 - 13:00

Session 2 - Tuesday 8th Dec - 10:00 - 13:00

  If you find you can't attend once booked please contact siwan@bectu.org.

TROSOLWG O'R CWRS 

Oes gennych brosiect penodol rydych am ei ddatblygu? Ydych am wybod mwy am wahanol fynonellau ariannu? Angen cymorth ar sut mae ysgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am arian? Os felly dyma'r cwrs i chi. 

Anelir y cwrs at?

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer unrhywun sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol boed yn gynhyrchydd, gerddor, actor, ysgrifennwr a.y.y.b. sydd â diddordeb mewn datblygu eu prosiectau ond heb profiad o gwneud hynny. Gall hyn fod drwy ddysgu am wahanol ffynonellau o ariannu, sut mae ennill nawdd tuag at brosiect penodol hyd at sgiliau elfennol wrth ysgrifennu cynigion. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol.  Bydd yn ddefnyddiol os oes prosiect/syniad gyda chi mewn golwg ond nid yw hyn yn angenrheidiol.

COURSE OVERVIEW 

Do you have a specific project you want to develop? Want to learn more about different funding sources? Need help on how to write proposals or funding application forms? If so this is the course for you!

For who?

This workshop is for anyone working in the creative industries whether you're a producer, musician, artist, actor, writer etc. who is interested in developing their projects but does not have experience of doing this. You will learn about different sources of funding, ways of finding funding towards a project and learn elementary skills required for writing proposals. No prior knowledge required.  It will be useful if you can come along with a project/idea in mind but this isn't essential.

Cyn y cwrs

Bydd hi'n fuddiol petaech yn medru gwneud ychydig o waith paratoi cyn y cwrs, meddyliwch am brosiect/syniad yr hoffech ddatblygu neu efallai gall fod yn rhywbeth rydych wedi gweithio arni yn y gorffennol. 

Before the course: 

It would be beneficial if you could do some preparation work before the course, think of a particular project/idea you would like to develop or it could be something that you've already worked on. 

Erbyn ddiwedd y ddwy sesiwn, dylech fod yn gallu:

  • ymchwilio ystod o gyllidwyr i'ch helpu i werthuso pa, os o gwbl, yw'r rhai gorau ar eich cyfer chi
  • ysgrifennu paragraff rhagarweiniol dda (neu fwy) sy'n fframio eich cynnig
  • nodi sut mae cyllidwyr ac aseswyr yn gweithredu a'r prosesau allweddol a ddefnyddir yn gyffredin gan y Loteri ac arianwyr cyhoeddus, yn ogystal ag ymddiriedolaethau a sefydliadau
  • asesu amrywiaeth eich ffrydiau incwm a'r potensial ar gyfer codi arian ychwanegol o ystod o ffynonellau a mathau (ee incwm a enillwyd, crowdfunding, nawdd)

By the end of the two workshop you should be able to:

  • research a range of funders to help you assess which, if any, are the best fit for you
  • write a suitable introductory paragraph (or more) that frames your proposal
  • identify how funders and assessors operate and the key processes commonly used by Lottery, Arts Organisations, Trusts and Foundations
  • analyse the diversity of your income streams and identify the potential for additional funding from a range of sources and types(eg earned income, crowdfunding, sponsorship)
  • identify language, writing style and jargon that may be suitable for you

 Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Os yw arian neu rhywbeth arall yn rhwystr i chi allu mynychu cyrsiau CULT Cymru e.e. incwm isel, newydd ddychwelyd i’r gwaith, iechyd, cyfrifoldebau gofal, rhesymau diwyllianol ayyb cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich anghenion yn gyfrinachol

 

If money or something else is a barrier to you being able to attend CULT Cymru courses e.g. low income, new return to work, health, care responsibilities, cultural reasons etc please contact siwan@bectu.org.uk in order to discuss your needs confidentially

Tiwtor - Laura Drane

Mae Laura yn brofiadol o ysgrifennu cynigion ac am godi arian.  Dros yr ugain mlynedd diwetha mae hi wedi llwyddo i sicrhau cyllidebau ar gyfer rhaglenni a digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol.

Mae ei chefndir a'i gwaith cyfredol mewn cynhyrchu gwyliau, digwyddiadau a theithiau, ac felly bydd y sesiwn hon wedi ei wreiddio yn ei phrofiad hi o godi arian.

Tutor  - Laura Drane

Laura is an experienced bidwriter and fundraiser having brought in sums from a few hundred pounds to a few hundred thousand pounds for arts and cultural events and programmes over the last twenty years.

Her background and work still rests in creative producing of festivals, events and tours, and so this session is rooted in her learned experience of having to raise funds.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved