£15 – £35

Cyflwyniad i Awtistiaeth i bobl Creadigol /Introduction to Autism 4 Creativ...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Suite 2/3

Unite

1 Heol Y Gadeirlan/1 Cathedral Rd

Caerdydd / Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description


Cyflwyniad i Awtistiaeth i Bobl Creadigol (peilot)

Nid oes angen gwybodaeth flaenorol.

Sesiwn beilot yw hon a bydd cyfranogwyr yn cael eu hannog i roi adborth adeiladol.

Bydd astudiaethau achos ac enghreifftiau ymarferol a senarios yn cael eu defnyddio.

Bydd cwestiynau'n cael eu hannog (yn amodol ar yr amser sydd ar gael)


Introduction to Autism for Creatives (pilot)

No prior knowledge required.

This is a pilot session and participants will be encouraged to provide constructive feedback.

Case studies and practical examples and scenarios will be used.

Questions will be encouraged (subject to time available).Nod

Galluogi pobl yn y sector creadigol i gael gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o ' Niwroamrywiaeth ' a ' Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth ' (ASC).

Amcanion

Erbyn diwedd y sesiwn dylech fod yn gallu:


• Diffinio’r term 'Niwroamrywiaeth '

• Amlinellu'r nodweddion a'r derminoleg allweddol sy'n gysylltiedig â ASC

• Disgrifio sut mae pobl sy'n meddu ar ASC yn profi'r byd

• Esbonio sut mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn berthnasol i awtistiaeth

• Nodi enghreifftiau o addasiadau rhesymol y gellir eu rhoi ar waith i gefnogi pobl ag awtistiaith

• Disgrifio gwerth a manteision gweithlu Niwroamrywiol


Aim

To enable people in the creative sector to gain a better understanding and appreciation of ‘Neurodiversity’ and ‘Autism Spectrum Condition’ (ASC).

Objectives

By the end of the session you should be able to:


  • Define the term ‘Neurodiversity’
  • Outline the key characteristics and terminology associated with ASC
  • Describe how people with an ASC experience the world
  • Explain how the 2010 Equality Act applies to Autism
  • Identify examples of reasonable adjustments that can be put in place to support people with an ASC
  • Describe the value and benefits of a Neurodiverse workforce


Pynciau a drafodir

Cyflwyniad i Niwroamrywiaeth a ASC

Nodweddion allweddol ASC

Cyfathrebu rhyngweithio cymdeithasol

Cyfathrebu

Heriau gyda rhyngweithio cymdeithasol

Strategaethau cymorth

Meddwl yn hyblyg

Anawsterau gyda meddwl yn hyblyg

Strategaethau cymorth

Canfyddiad synhwyraidd

Yr wyth synnwyr

Proffil synhwyraidd

Strategaethau cymorth

Amodau cyd-ddigwydd

Gorbryder ac awtistiaeth

Lefelau egni

Feedback - recommendtions for future course


Topics Covered

Introduction to Neurodiversity and ASC


Key Characteristics of ASC

Communication & Social Interaction

Expressive & Receptive Communication

Challenges with Social Interaction

Support Strategies


Flexible Thinking

Difficulties with Flexible Thinking

Support Strategies


Sensory Perception

The Eight Senses

Sensory Profile

Support Strategies

Co-Occurring Conditions

Energy Levels

Anxiety & AutismASCC

Autism Spectrum Connections Cymru (ASCC) is a specialist provider of services for autistic people in Wales. As part of their Employment Support Service, ASCC delivers a range of autism-related training to employers, as well as individual workplace assessments and support for employees on the autism spectrum.

Trainer

Ben Ewart-Dean is the Engagement & Training Officer for ASCC, and a freelance film-maker and researcher, specialising in film and autism. Ben has run many film-making projects with children and young people with autism, and conducted research projects for Ffilm Cymru Wales and Film Hub Wales, focussing on film & autism. He is conducting PhD research at Cardiff Metropolitan University, investigating the ways that making films can help to improve the social communication skills of children with autism.

ASCC

Mae Cysylltiadau Sbectrwm Awtistiaeth Cymru (ASCC) yn ddarparwr gwasanaethau arbenigol ar gyfer pobl awtistig yng Nghymru. Fel rhan o'u gwasanaeth cymorth cyflogaeth, mae ASCC yn darparu ystod o hyfforddiant sy'n gysylltiedig ag awtistiaeth i gyflogwyr, yn ogystal ag asesiadau unigol o'r gweithle a chymorth i gyflogeion ar y sbectrwm awtistiaeth.

Hyfforddwr

Ben Ewart-Dean yw 'r Swyddog Cyswllt hyfforddiant ar gyfer ASCC, a gwneuthurwr ac ymchwilydd ffilmiau llawrydd, sy'n arbenigo mewn ffilm ac awtistiaeth. Mae Ben wedi cynnal llawer o brosiectau gwneud ffilmiau gyda phlant a phobl ifanc ag awtistiaeth, ac mae wedi cynnal prosiectau ymchwil ar gyfer Ffilm Cymru Wales a Chanolfan Ffilm Cymru, gan ganolbwyntio ar ffilm. Mae hefyd yn cynnal ymchwil PhD ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, gan ymchwilio i'r ffyrdd y gall gwneud ffilmiau helpu i wella sgiliau cyfathrebu cymdeithasol plant sydd ag awtistiaeth.Cryfderau Cyffredin Rolau Posib

Deddf Cydraddoldeb 2010 a enghreifftiau o addasiadau rhesymol

Adborth - argymhellion ar gyfer dyfodol y cwrs

Common Strengths & Potential Roles

Equality Act 2010 & examples of reasonable adjustmentsAdnoddau:

WTUCC – ymwybyddiaeth awtistiaeth yn y gweithle

Prospect – Niwroamrywiaeth – canllaw i Aelodau

Prospect – Niwroamrywiaeth – canllaw i reolwyr


Resources:

WTUCC – Autism awareness in the workplace

Prospect – Neurodiversity – A guide for members

Prospect – Neurodiversity – A guide for managersOs yw arian neu rhywbeth arall yn rhwystr i chi allu mynychu cyrsiau CULT Cymru e.e. incwm isel, newydd ddychwelyd i’r gwaith, iechyd, cyfrifoldebau gofal, rhesymau diwyllianol ayyb cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich anghenion yn gyfrinachol

If money or something else is a barrier to you being able to attend CULT Cymru courses e.g. low income, new return to work, health, care responsibilities, cultural reasons etc please contact siwan@bectu.org.uk in order to discuss your needs confidentiallyDarperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Ein nôd yw sicrhau bod gweithdai CULT Cymru yn agored i bawb, cysylltwch â siwan@bectu.org.uk os oes yna unrhyw gwestiwn (e.e. mynediad lleoliad, arian, stafell dawel ayyb).

Our aim is to ensure CULT Cymru workshops are accessible to all, please contact siwan@bectu.org.uk if you have any queries (e.g. physical access, financial, quiet room etc.)Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk


Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk
Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.ukPolisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.Share with friends

Date and Time

Location

Suite 2/3

Unite

1 Heol Y Gadeirlan/1 Cathedral Rd

Caerdydd / Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved