Cyflwyniad i Grefft y Gof - Introduction to Blacksmithing

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Slate Museum

Y Gilfach Ddu

Parc Padarn

Llanberis

LL55 4TY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Cyfle i ddysgu mwy am grefft hynafol y gof A chance to learn more about the ancient craft of blacksmithing

About this Event

(Scroll down for English)

Cwrs hanner diwrnod yn rhoi’r cyfle i chi droi eich llaw at grefft hynafol y gof yn efail wreiddiol y Gilfach Ddu, lle bu cenedlaethau o ofaint yn gwasanaethu Chwarel Dinorwig.

Mewn grŵp bychan dan ofal gof yr Amgueddfa, Liam Evans, cewch gyflwyniad at dechnegau gofannu (forging), ffurfio a thorri dur eirias er mwyn creu eich procer metel prydferth eich hun i fynd gartref.*

Mae’r cwrs llawn hwyl hwn yn addas i ddechreuwyr. Bydd dau le i’w archebu ym mhob sesiwn.

* Mae posib archebu a chyfuno dwy sesiwn i greu cwrs diwrnod, lle bydd posib creu rhaw neu gribyn syml i gydfynd a’r procer. Os oes amser byddwch hefyd yn creu eitem bychan arall o restr awgrymiedig.

Gwybodaeth diogelwch:

Rhaid i bawb fydd yn cymryd rhan yn y cwrs hwn wisgo dillad addas (gweler y rhestr isod), a dilyn cyfarwyddiadau'r gof am ddiogelwch yn yr efail.

 Rhaid i unrhyw ddillad fod wedi eu gwneud o ffibr naturiol, cotwm 100% os yn bosib.

 Rhaid gwisgo llewys hir.

 Rhaid gwisgo trowsus hir sy'n cyrraedd top yr esgid.

 Rhaid gwisgo esgidiau diogelwch. Rhaid dod â'ch esgidiau eich hun.

 Rhaid gwisgo'r sbectolau diogelwch gaiff eu darparu yn yr efail drwy'r amser. Darperir ffedog ledr hefyd.

 Os na fyddwch yn dilyn cyfarwyddiadau diogelwch y gof, caiff y sesiwn ei chanslo.

Iaith: Mae hwylusydd y cwrs hwn yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg).

Hygyrchedd: Mae’r efail yn daith fer ar droed o fynediad yr amgueddfa. Cysylltwch â lowri.ifor@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu lle i drafod unrhyw anghenion hygyrchedd.

Pris: £60, pris gostyngiad £50

Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, myfyrwyr llawn amser gyda cherdyn NUS, neu anabl. Mae’r cwrs yma’n addas i rai 18+

***

Introduction to Blacksmithing

These half day courses are an opportunity to try your hand at the ancient art of blacksmithing in Gilfach Ddu’s original forge, where generations of blacksmiths served the needs of Dinorwig Quarry.

Working as part of a small group under the guidance of Liam Evans, the Museum blacksmith, you will be introduced to forging, forming and cutting techniques and use hot steel to create your own uniquely decorated poker to take home.*

This fun and relaxed course is suitable for the complete beginner. There will be two places available to book in each session.

*It is possible to book and combine two sessions to create a day course, where you will create a small spade or rake to complement your poker. If there’s time you will also create another small item from a suggested list.

Safety information:

To take part in this course, participants are required to wear adequate clothing (see list below), and listen to and follow the blacksmith’s instructions with regards to working safely in the forge.

 All clothing should be made from natural fibres, 100% cotton preferable.

 Tops should be long sleeved to cover forearms.

 Trousers should be loose fitting enough to cover the tops of footwear and full length trousers only are to be worn.

 Safety boots are essential – you must provide your own.

 Safety spectacles (provided) need to be worn at all times in the forge. A leather apron will also be provided.

 Failure to comply with the blacksmith’s safety instructions will result in the session’s cancellation.

Language: The facilitator for this course is bilingual (Welsh/English)

Accessibility: The forge is a short walk from the museum entrance. Please contact lowri.ifor@amgueddfacymru.ac.uk before booking to discuss any accessibility requirements.

Price: £60, concessions £50

Concession eligibility: Unwaged, over 60s, Students with NUS or disabled people.

This course is suitable for ages 18+

Share with friends

Date and Time

Location

National Slate Museum

Y Gilfach Ddu

Parc Padarn

Llanberis

LL55 4TY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved