£10 – £20

Cyflwyniad i Greu Straeon Digidol/Introduction to Digital Storytelling

Actions and Detail Panel

£10 – £20

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Cyflwyniad i Greu Straeon Digidol/Introduction to Creating Digital Stories

About this Event


		Cyflwyniad i Greu Straeon Digidol/Introduction to Digital Storytelling image

		Cyflwyniad i Greu Straeon Digidol/Introduction to Digital Storytelling image

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â gweithgareddau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru activities please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

This workshop will be held in English/Bydd y gweithdy yma'n cael ei gynnal yn Saesneg.

NODER!

Mae’r gweithdy cyflawn yn ddwy sesiwn, ar y 12fed a'r 23ain o Fawrth, foddbynnag, gall gyfranogwyr ddewis i fynychu un sesiwn, neu’r ddwy. Rhaid cofrestru ar 2 ddolen Eventbrite gwahanol os am fynychu'r ddwy sesiwn.

Mae'r sesiwn cyntaf yn gyflwyniad i Greu Straeon Digidol, tra bod yr ail yn mynd i mewn i agweddau mwy technegol creu straeon digidol. Gweler y cynnwys islaw.

PLEASE NOTE!

This full workshop comprises of 2 sessions, on the 12th and 23rd March, however, participants can choose whether to attend both sessions. You need to register on two separate Eventbrite links, if wishing to attend both.

The first session is an introduction to Digital Storytelling, while the second goes into the more technical aspects of creating digital stories. See content below.

==============================================

Ar gyfer pwy?

Unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol ac adloniant sydd â diddordeb mewn creu straeon digidol.

For who?

Anyone working in the creative and entertainment industries who has an interest in creating digital stories.

Nod

Darparu'r sgiliau angenrheidiol i alluogi gweithwyr llawrydd i greu straeon digidol er mwyn ehangu eu gwaith creadigol eu hunain ac ymgysylltu â chymunedau.

Aim

To provide the necessary skills to enable freelancers to create digital stories in order to enhance their own creative practice and to engage with communities.

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y ddwy sesiwn, bydd gan gyfranogwyr ddealltwriaeth dda o arfer adrodd straeon digidol mewn lleoliadau cymunedol ac yn gallu creu eu straeon eu hunain, drwy gyfrwng eu cyfryngau eu hunain neu gyfryngau a ddarperir.

Learning Outcomes

By the end of the two sessions, participants will have a good understanding of digital storytelling practice in community settings and be able to create their own stories, using their own media or media provided.

Cynnwys

Mae'r gweithdy yn ei gyfanrwydd yn cynnwys dwy sesiwn ond gall cyfranogwyr ddewis pa sesiwn y maent am ei mynychu.

SESIWN 1, MAWRTH 12

Sesiwn 1: Cyflwyniad i Adrodd Straeon Digidol yn cynnwys:

 • Adrodd Straeon Digidol ac ymarfer cyfranogi
 • Enghreifftiau o brosiectau
 • Cyllido prosiectau
 • Trafodaeth - Beth yw adrodd straeon digidol? Beth yw prosiect adrodd straeon digidol?
 • Ymarferion mewn grwpiau i hwyluso pobl i rannu straeon
 • Ysgrifennu sgriptiau a dulliau eraill o greu stori.
 • Adrodd Straeon Digidol: dull ffilm.

I'r rhai sy’n dymuno mynd ati i greu stori ddigidol, byddwn yn darparu set o gyfarwyddiadau ysgrifenedig ar sut i recordio llais ar gyfer eu stori - a fydd yn cael ei golygu yn sesiwn 2.

SESIWN 2, MAWRTH 23

Sesiwn 2: Cyfarfwyddiadau technegol gam-wrth-gam, ar gyfer Cynhyrchu Stori Ddigidol: dull ffilm.

Dyluniwyd y sesiwn hon fel dilyniant i sesiwn 1, ar gyfer y rhai sy’n dymuno creu eu stori ddigidol eu hunain gan ddefnyddio'r dull ffilm.

Yn y sesiwn hon, ceir cyfarwyddiadau ar sut i fynd ati, ac bydd cyfranogwyr yn gweithio ar eu hoffer eu hunain. Bydd hyn yn cynnwys defnyddio meddalwedd:

 • Golygu sain gan ddefnyddio Audacity
 • Defnyddio Gimp i greu animeiddiadau syml.
 • Sut i ddod â'r holl elfennau cyfryngau i mewn i olygydd fideo - OpenShot i greu llinell amser a'i allforio fel ffilm.

Content

The full workshop comprises two sessions but participants can choose which session they wish to attend.

Session 1: Introduction to Digital Storytelling will include:

 • Digital Storytelling and participatory practice
 • Examples of projects
 • Funding projects
 • Provocations – What is digital storytelling? What is a digital storytelling project?
 • Story circle icebreakers and facilitating people sharing personal stories.
 • Script writing and other methods for capturing story.
 • Digital Storytelling: movie method.

For those who would like to also make a digital story, we will provide a set of written instructions on how to record a voice over for their story – which will be edited in session 2.

SESSION 2, MARCH 23RD

Session 2: Technical Walkthrough for Digital Story Production: movie method.

This session is designed as a follow on to session 1, for those who would like to make their own digital story using the movie method.

In this session, there will a ‘how to explanation’, followed by participants working on their own equipment. This will include:

 • Audio editing using Audacity
 • Using Gimp to create simple animations.
 • How to bring all media elements into video editor – OpenShot to create a timeline and export as a movie.

Gofynion Technegol

Bydd angen y feddalwedd Opensource a ganlyn, a ddewiswyd gan ei fod yn addas i’w ddefnyddio ar wahanol systemau gweithredu:

 • Audacity - a ddefnyddir ar gyfer golygu sain
 • OpenShot - yn cael ei ddefnyddio ar gyfer golygu fideo
 • Gimp - a ddefnyddir ar gyfer animeiddio a thrin delweddau

Technical Requirements

The following opensource software is required and chosen for its ability to be used on different operating systems:

 • Audacity – used for audio editing
 • OpenShot – used for video editing
 • Gimp – used for animation and image manipulation

Arweinyddion y Gweithdy

Mae Natasha James yn ymarferydd Celfyddydau Digidol llawrydd, sy'n arbenigo mewn prosiectau cymunedol a chyfranogol. Bu’n gweithio gyda Breaking Barriers Community Arts am 10 mlynedd gan gynhyrchu storïau digidol a phrosiectau creadigol ar draws cymunedau cymoedd Cymru a thu hwnt. Mae ei gwaith yn cael ei ddylanwadu'n fawr gan y grwpiau y mae'n gweithio gyda nhw ac yn defnyddio'r dechnoleg sydd ar gael i'r grŵp (neu y mae gan y grwpiau technoleg ddiddordeb ynddo) i hwyluso'r broses o greu naratifau fideo byr, naratifau personol, straeon dogfennol a digidol. Yn 2019, enillodd Breaking Barriers Community Arts ynghyd â My Train Wales, wobr Celf a Busnes am eu prosiect gêm stori ryngweithiol; Choices.

Ymunodd Hannah Roberts â Breaking Barriers yn 2020 fel Swyddog Cyfryngau Digidol. Gyda chefndir mewn datblygu cymunedol a chynhyrchu sain, mae Hannah yn brofiadol mewn recordio sain ar gyfer radio a phodlediadau. Mae hi wedi ei denu tuag at straeon anarferol ac adrodd straeon creadigol. Mae ei diddordeb yn yr agweddau digidol yn darparu gofod rhithwir a llwyfannau amrywiol i archwilio'r posibiliadau hyn. Ers ymuno â Breaking Barriers, mae Hannah wedi gweithio ar straeon digidol ar gyfer Prosiect BG Reach gyda'r Brifysgol Agored.

Workshop Leaders

Natasha James is a freelance digital arts practitioner, specialising in community and participatory projects. She worked with Breaking Barriers Community Arts for 10 years producing digital storytelling and creative projects across welsh valley communities and beyond. Her work is greatly influenced by the groups she works with and utilises technology available to the group (or the technology groups are interested in) to facilitate the creation of short video narratives, personal narratives, documentary and digital stories. In 2019, Breaking Barriers Community Arts with My Train Wales won an Arts and Business award for their interactive story game project; Choices.

Hannah Roberts joined Breaking Barriers in 2020 as a Digital Media Officer. With a background in community development and audio production, Hannah is experienced in recording sound for radio and podcasts. She's excited by unusual stories and creative storytelling. Her interests in digital provide a virtual space and various platforms in which to explore these possibilities. Since joining Breaking Barriers, Hannah has worked on digital stories for the BG Reach Project with Open University.


		Cyflwyniad i Greu Straeon Digidol/Introduction to Digital Storytelling image

CULT CYMRU

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved