Cyflwyniad i ofal cymdeithasol/ Introduction to Social Care

Cyflwyniad i ofal cymdeithasol/ Introduction to Social Care

Actions and Detail Panel

Free

Cyflwyniad 3 diwrnod i Ofal Cymdeithasol/3 day Introduction to Social Care

About this event

Rydym yn cynnig cyflwyniad am ddim i'r rhaglen gofal cymdeithasol i pobl 18+ sy'n byw yn Nghymru i alluogi pobl i ennill gwybodaeth a sgiliau yn y sector gofal. Drwy ddewis y cwrs hwn rydych yn cytuno i fynychu sesiwn unwaith yr wythnos am dair wythnos ar yr un diwrnod o'r wythnos yr ydych wedi'i dewis.

Ynglŷn â'r hyfforddiant

Bydd y rhaglen hyfforddi tri diwrnod yn cael ei chynnal ar-lein a bydd llyfr gwaith hefyd yn cael ei gwblhau.

Byddwch yn ymwybodol eich bod yn ymrwymo i raglen 3 diwrnod a fydd yn rhedeg ar yr un diwrnod o'r wythnos am 3 wythnos rhwng 10am a 2.30pm.

Bydd yr hyfforddiant yn cwmpasu'r hanfodion sydd eu hangen i ddechrau gweithio ym maes gofal cymdeithasol, gan gynnwys:

• Diogelu Grŵp A

• Rolau a chyfrifoldebau gweithwyr gofal cymdeithasol

• Cydraddoldeb, amrywiaeth a thegwch

• Cyfathrebu

• Iechyd a diogelwch gan gynnwys PPE a rheoli heintiau

• Dyletswydd gofal

• Cod Ymarfer Proffesiynol

• Dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

• Gwydnwch a lles

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy neu os ydych yn ystyried gyrfa mewn gofal cymdeithasol, ymunwch â'n rhaglen a dechreuwch eich taith gofal cymdeithasol heddiw!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

We are offering a free introduction to social care programme for people aged 18+ who live in Wales to allow people to gain knowledge and skills in the care sector. By selecting this course you are agreeing to attend a session once a week for three weeks on the same day of the week that you have selected.

About the training

The three-day training programme will take place on-line and a workbook will also be completed.

Please be aware that you are committing to a 3 day programme that will run on the same day of the week for 3 weeks between 10am and 2.30pm.

The training will cover the essentials needed to start work in social care, including:

• Group A safeguarding

• Roles and responsibilities of social care workers

• Equality, diversity and equity

• Communication

• Health and safety including PPE and infection control

• Duty of care

• Code of Professional Practice

• Person-centred approach

• Resilience and wellbeing

If you’re interested in learning more or are considering a career in social care, join our programme and begin your social care journey today!

Share with friends