Free

'Cyflwyno Eich Syniad' | 'Win That Pitch!'

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Event description
'Cyflwyno Eich Syniad' | 'Win That Pitch!'

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Please scroll down for English)

****

Meddyliwch am eiliad wrth i chi gyflwyno eich hun neu eich busnes i'r byd... Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae gennych oddeutu 7 eiliad i greu argraff ar eich cwsmer. Os nad ydych wedi creu argraff erbyn hynny - mae hi wedi canu arnoch! Ymunwch â ni ar ddydd Llun 18 Tachwedd ar gyfer yr Wythnos Fenter. Cewch ddarn o bitsa blasus wrth i George Savva ddweud wrthym sut yn union i 'Gyflwyno Eich Syniad!' a chreu argraff gyntaf arbennig ar eich cwsmeriaid!

Ymunwch â ni'n gynnar! Mae gennym amrywiaeth o weithdai yn cael eu cynnal ar yr un diwrnod, ac mae gennych yr opsiwn i weithio o'n gofod swyddfa cyd-weithio gwych. Dewch â'ch technoleg, defnyddiwch ein wi-fi a mwynhewch ein cyfleusterau te a choffi. Mae'r cyfan yma at eich defnydd chi os dymunwch. Felly beth am roi cynnig ar ddiwrnod cynhyrchiol yn ein hamgylchedd cefnogol a chreadigol.

Bydd y gweithdy yn cael ei gyflwyno gan George Savva o It Takes 7 Seconds Ltd.

Mae'r gweithdy am ddim yma yn rhan o gyfres o weithdai am ddim sydd yn cael eu harwain gan arbenigwyr yn ystod Wythnos Fentergarwch 18fed-22ain Tachwedd. Mwy o ddigwyddiadau yma.

(2 awr o parcio di-dâl, ar ol hynny mae yn £2 am 10 awr ychwanegol)

________________________________________________________________________________________________

'Win That Pitch'

Think for a moment, when you pitch yourself or your business to the world... What happens next?

You’ve got about 7 seconds to make a great impression on your customer. If you haven’t done it by then – it’s all over! Join us Monday 18th November for Enterprise Week, over a tasty slice of pizza, as George Savva tells us exactly how to 'Win that pitch!' and make a great first impression on your customers!

Why not join us early, we have a range of workshops happening the same day and you are free to work from our great co-working office space. Bring your tech, use our wi-fi and enjoy our tea and coffee facilities. It’s all here for you to make use of if you wish. So why not try a productive day in our supportive and creative environment.

This expert workshop will be delivered by George Savva from It Takes 7 Seconds Ltd.

This free workshop is one in a series of free to attend expert led workshops during Enterprise Week 18th-22nd November, check out the other events here.

(2 hours free parking, after that it’s £2 total for an extra 10 hours)

Mae Hwb Menter Ffocws Drenewydd wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop.

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Newtown Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SY16 1BP

3rd Floor, Royal Welsh Warehouse

17 Old Kerry Road

Newtown

SY16 1BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved