£25 – £75

Cyfryngau Cymdeithasol i bobl Greadigol / Social Media 4 Creatives(Cymraeg/...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Addysg Oedolion Cymru-Adults Learning Wales

Bryn Menai

Holyhead Road

BANGOR

LL57 2JA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Ydych chi eisiau mwy o waith fel llawrydd neu dyfu eich busnes?

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd o gyrraedd eich marchnad yn gyflym.

Ond mae angen defnyddio eich amser yn effeithiol ar blatfformau fel Twitter, Facebook a LinkedIn. Sut mae gwneud hyn?

Mae'r cwrs undydd hwn yn cynnig cyfle i chi:

 • wella eich sgiliau ar y cyfryngau digidol.

 • datblygu eich dulliau marchnata a chyrraedd cynulleidfa ehangach.

 • trafod syniadau â llawryddion a busnesau eraill.


Do you want more work as a freelancer or grow your business?

Social media is a way of reaching your market quickly.

But your time needs to be used effectively on platforms such as Twitter, Facebook and LinkedIn. How do you do this?

This one day course offers you the opportunity to:

Improve your digital media skills.

Develop marketing methods and reach a wider audience.

Discuss ideas with other handlers and businesses.Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Bobl Greadigol
Social Media 4 Creatives

(Iaith y cwrs = Cymraeg/ Course language - Welsh)

Dydd Mercher 23 Ionawr / Wednesday 23 January

Addysg Oedolion Cymru- Adult Learning Wales
Bryn Menai
Ffordd Caergybi/ Holyhead Rd
Bangor
LL57 2JA


Cyfryngau Cymdeithasol i bobl Greadigol

Nod y gweithdy hwn yw i edrych ar defnydd cyfredol o'r Cyfryngau Cymdeithasol ac i'ch helpu i wella eich presenoldeb. Annelir y cwrs at llawryddion a busnesau yn y diwydiannau creadigol ond croeso i bawb.

Pwy ddylai fynychu...

Y rhai sydd â pheth brofiad o gyfryngau cymdeithasol a sydd eisiau gwella eu sgiliau, bydd gofyn eich bod wedi sefydlu cyfrif ar Twitter, ac eich proffil personol ar Facebook a LinkedIn cyn y gweithdy.

Social Media 4 Creatives

The aim of this workshop is to demystify the world of Social Media and guide participants in improving their social media presence. The course is targated at freelancers and businesses in the creative industries however we welcome everyone.

Who it's for...

For those with some experience of using social media and who want to improve their skills. You will need to have set up your account on Twitter, and personal profile on Facebook and LinkedIn before the workshop.


Erbyn diwedd y gweithdy 1 diwrnod, dylech fod yn gallu ...

 • Adnabod a dethol y gwasnaethau cyfryngau cymdeithasol perthnasol i chi, ym mhersonol ac yn broffesiynol

 • Rhestru'r ffactorau sy'n cyfrannu at gynnwys diddorol a llwyddiannus

 • Cael profiad o gynhyrchu cynnwys ar draws ffurfiau a fformatiau cyfryngol

 • Mabwysiadu arferion da er mwyn optimeiddio estyniad eich negeseuon, ar sail tystiolaeth o sut mae platfformau yn dosbarthu cynnwys i ddefnyddwyr.

 • Esbonio arferion da wrth warchod data, preifatrwydd, rheoli risg enllib, hawlfraint a thrwyddedu, a defnydd amlieithog o gyfryngau cymdeithasol

 • Adnabod y platfformau sydd mwyaf perthnasol i'ch amcanion proffesiynol

By the end of this 1 day workshop you should be able to…

 • Identify and select the social media platforms relevant for you, personally and professionally

 • List the factors which make content engaging and successful

 • Gain experience of producing content yourself in a range of media forms and formats

 • Adopt good practices to optimise the reach of your messages, based on evidence of how platforms distribute content to users.

 • Explain good practice in data protection, privacy, managing defamation risk, copyright and licensing, and multilingual use of social media

 • Identify the platforms most suited to your professional objectivesBeth i ddod...

 • Rydym yn argymell yn gryf eich bod chi'n dod â gliniadur eich hunain a'i wefrwr/cebl i'r sesiwn os oes modd gwneud hynny. Os nad yw hyn yn bosib gallwn ddarparu un ar eich cyfer. Rhaid archebu drwy danfon e-bost o flaen llaw at siwan@bectu.org.uk


What to bring…

 • We strongly recommend that you bring your own laptop and charger to the session if that's possible. If you do not have access to a laptop we may be able to provide you with one. It's essential that you request this beforehand by e-mail to siwan@bectu.org.ukHyfforddwr: Carl Morris

Mae Carl yn gweithio yn agos gyda CULT Cymru i ddatblygu nifer o gyrsiau digidol. Mae Carl yn hyfforddwr, cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrydd dwy-ieithog. Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol, siaradwyr Cymraeg a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, Heavenly Recording a Phrifysgol Aberystwyth. Mae Carl yn droelliwr tiwns a dyfeisiwr y gelfyddyd Sleeveface. morris.cymru

Trainer: Carl Morris

Carl work closely with CULT Cymru to develop a number of digital courses. Carl is a bilingual freelance trainer, consultant and software developer. His professional interest is in digital media innovation, particularly in its use by arts, creative industries, Welsh speakers and sustainable communities. Carl has worked with clients and partners including Wikimedia UK, Heavenly Recordings and Aberystwyth University. Carl is an avid DJ and creator of the artform Sleeveface. morris.cymru


Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.


Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. Bydd data hefyd yn cael ei rannu â Hyfforddiant Mewn Meddwl a fydd yn dosbarthu'r tystysgrifau ar gyfer yr hyfforddiant.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk


Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk


Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. Data will also be shared with Training in Mind who will issue the certificates for the training.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.


Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.


Siân Gale - Project Manager/ Rheolwr Prosiect
Siwan Jones - Cydlynydd Prosiect/ Project Co-ordinatorShare with friends

Date and Time

Location

Addysg Oedolion Cymru-Adults Learning Wales

Bryn Menai

Holyhead Road

BANGOR

LL57 2JA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved