Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cyfryngau Cymdeithasol (peilot)
gweithdy Cymraeg, Caerdydd.

CULT Cymru

Monday, 27 March 2017 from 09:30 to 17:00 (BST)

Cyfryngau Cymdeithasol (peilot) gweithdy Cymraeg,...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
Blaendal / Deposit
Ad-dali'r y blaendal ar ddiwedd y cwrs / The deposit will be repaid on completion of the course.
1d 11h 37m £20.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Cyfryngau Cymdeithasol (peilot) gweithdy Cymraeg, Caerdydd.

Event Details

     

SGILIAU DIGIDOL I BOBL GREADIGOL

DIGITAL SKILLS FOR CREATIVES

Cyfryngau Cymdeithasol

Social Media

27 Mawrth 2017 (iaith y cwrs = Cymraeg)

27 March 2017 (language of the course = Welsh)

09.30 - 17:00

09.30 - 17.00

Ty Oldfield, BBC, Llandaf, Caerdydd

Ty Oldfield, BBC, Llandaff, Cardiff


Ydych chi'n gweithio yn y sector greadigol ac eisiau datblygu presenoldeb ar cyfryngau cymdeithasol?

Nod y gweithdy hwn yw edrych ar y wahanol fathau o gyfryngau cymdeithasol ac i wella eich sgiliau yn y maes. Fel cyfranogwr byddech chi'n fwy ymwybodol er mwyn dewis y platfformau mwyaf addas i'ch gwaith.

Byddan ni'n ystyried Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube a Pinterest ymhlith eraill.

Do you work in the creative sector and would like to develop your presence on social media?

The aim of this workshop is to demystify the world of social media for those who want to improve their skills in the field. As a participant you will then be more informed to choose the most appropriate platforms to assist you in your work.

Among the platforms we will examine and use are Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube and Pinterest.

By the end of this workshop you should be able to:

 • Identify and select the relevant social media platforms for you, personally and professionally.
 • List the factors which make content engaging and successful.
 • Gain experience of producing content yourself in a range of media forms and formats.
 • Adopt good practices to optimise the reach of your messages, using introductory knowledge of how platforms distribute content to users.
 • Explain good practice in data protection, privacy, managing defamation risk, copyright and licensing, and multilingual use of social media.
 • Identify the platforms most suited to your business objectives.

Erbyn diwedd y gweithdy, dylech gallu:

 • Adnabod a dethol y gwasnaethau cyfryngau cymdeithasol perthnasol i chi, ym mhersonol ac yn broffesiynol.
 • Rhestru'r ffactorau sy'n cyfrannu at gynnwys diddorol a llwyddiannus.
 • Cael profiad o gynhyrchu cynnwys ar draws ffurfiau a fformatiau cyfryngol.
 • Mabwysiadu arferion da er mwyn optimeiddio estyniad eich negeseuon, trwy wybodaeth sylfaenol o sut mae gwasnaethau yn dosbarthu cynnwys i ddefnyddwyr.
 • Esbonio arferion da mewn gwarchod data, preifatrwydd, rheoli risg enllib, hawlfraint a thrwyddedu, a defnydd amlieithog o'r cyfryngau cymdeithasol.
 • Adnabod y platfformau sydd mwyaf perthnasol i'ch amcanion busnes.

 


 

Paratoi ar gyfer y Gweithdy:

Bydda'n ddefnyddiol gwneud ychydig o ymchwil o flaen llaw - beth ydych chi eisiau dweud amdanoch chi a'ch busnes? Ysgrifennwch eich proffil a chasglwch luniau hoffech chi eu defnyddio (llun wyneb a llun gweithredol yn ddelfrydol).

Bydd angen i chi wirio'ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost y gallwch gael mynediad iddo yn ystod y gweithdy. Os oes cyfrifon gennych eisoes, cofiwch ddod a'ch manylion mewngofnodi i'r gweithdy.

Danfonir cyfrinair WIFI i chi cyn y gweithdy, felly cofiwch gofrestru gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost yma. Cofiwch hefyd i ddod â'ch gliniadur a gwefrydd eich hunan i'r gweithdy  - yn ogsytal â ffon clyfar a thabled os oes modd. 

Os ydych am fwy o wybodaeth cysylltwch â :  rachel@bectu.org.uk

Workshop Preparation:

It will be useful to do your research beforehand - what do you want to tell people about yourself and your business?  Write your profile and gather together some of the images you'd like to use (a head shot and an action shot would be ideal.

You'll need to verify your social media accounts - make sure you use an email address that you're able to access during the workshop. If you already have accounts, remember to bring your login details.  

A WIFI password will be sent to you before the workshop so please register using the email address that you can access on the day. Please remember to bring your own laptop, tablet or smartphone and charger to the workshop. 

If you require further information email :  rachel@bectu.org.uk


Hyfforddwr: Carl Morris

Mae Carl Morris yn gweithio fel hyfforddwr, cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrdydd dwy-ieithog. Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, Heavenly Recording a Phrifysgol Aberystwyth. Mae e hefyd yn droelliwr tiwns a dyfeisiwr y gelfyddyd Sleeveface. Ei gwefan yw morris.cymru

Trainer: Carl Morris

Carl Morris works as a bilingual freelance trainer, consultant and software developer. His professional interest is in digital media innovation, particularly in its use by arts, creative industries and sustainable communities. Recently he has worked with clients and partners including Wikimedia UK, Heavenly Recordings and Aberystwyth University. He is also an avid DJ and creator of the artform Sleeveface. His website is morris.cymru 


Cefnogwyd gweithdai digidol CULT Cymru gan yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig.

Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materiod yn ystod y dydd.

CULT Cymru's digital workshops are supported by the Welsh Broadcasting Trust.  

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Do you have questions about Cyfryngau Cymdeithasol (peilot) gweithdy Cymraeg, Caerdydd.? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


BBC Cymru
Llantrisant Road
Llandaff
CF52YQ Caerdydd / Cardiff
United Kingdom

Monday, 27 March 2017 from 09:30 to 17:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect rhwng pedwar undeb o'r diwydiannau creadigol yw CULT Cymru.   Ariannir gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.

Gan weithio gyda nifer o bartneriaid, rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

CULT Cymru is a project between four of the unions in the creative industries funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund.

Working with many partners, we support the professional development of industry workers by organising workshops and master classes, networking opportunities and events and through providing information and support.

  Contact the Organiser
Cyfryngau Cymdeithasol (peilot)
gweithdy Cymraeg, Caerdydd.
Things to do in Caerdydd / Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.