Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cyfryngau Cymdeithasol
Social Media, Caerdydd / Cardiff 21/11/17

CULT Cymru

Tuesday, 21 November 2017 from 10:30 to 17:30 (GMT)

Cyfryngau Cymdeithasol  Social Media, Caerdydd /...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
Aelod Undeb / Union Member
Unigolion sy'n aelod o undeb.
Individual union members.
20 Nov 2017 £30.00 £0.00
Unigolion / Individual
Unigolion sydd ddim yn aelod o undeb.
Non-union individuals.
20 Nov 2017 £50.00 £0.00
Cyflogwr / Employer
Cyflogwyr yn archebu lle ar gyfer eu gweithwyr.
Employers booking places for their workers.
20 Nov 2017 £70.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Cyfryngau Cymdeithasol Social Media, Caerdydd / Cardiff 21/11/17

Event Details

    

SGILIAU DIGIDOL I BOBL GREADIGOL

DIGITAL SKILLS FOR CREATIVES

Cyfryngau Cymdeithasol

Social Media

21 Tachwedd 2017 (iaith y cwrs = Saesneg)

21 November 2017 (delivered in English)

10.30 - 17.30

10.30 - 17.30

BBC, Llandaf, Caerdydd

BBC, Llandaff, Cardiff


Ydych chi'n gweithio yn y sector greadigol ac eisiau datblygu presenoldeb ar cyfryngau cymdeithasol?

Nod y gweithdy hwn yw edrych ar y wahanol fathau o gyfryngau cymdeithasol ac i wella eich sgiliau yn y maes. Fel cyfranogwr byddech chi'n fwy ymwybodol er mwyn dewis y platfformau mwyaf addas i'ch gwaith.

Byddan ni'n ystyried Facebook, Twitter, LinkedIn, a YouTube ymhlith eraill.

Do you work in the creative sector and would like to develop your presence on social media?

The aim of this workshop is to demystify the world of social media for those who want to improve their skills in the field. As a participant you will then be more informed to choose the most appropriate platforms to assist you in your work.

Among the platforms we will examine and use are Facebook, Twitter, LinkedIn and YouTube.

By the end of this workshop you should be able to:

 • Identify and select the relevant social media platforms for you, personally and professionally.
 • List the factors which make content engaging and successful.
 • Gain experience of producing content yourself in a range of media forms and formats.
 • Adopt good practices to optimise the reach of your messages, using introductory knowledge of how platforms distribute content to users.
 • Discuss good practice in data protection, privacy, managing defamation risk, copyright and licensing, and multilingual use of social media.
 • Identify the platforms most suited to your professional objectives.

Erbyn diwedd y gweithdy, dylech gallu:

 • Adnabod a dethol y gwasnaethau cyfryngau cymdeithasol perthnasol i chi, ym mhersonol ac yn broffesiynol.
 • Rhestru'r ffactorau sy'n cyfrannu at gynnwys diddorol a llwyddiannus.
 • Cael profiad o gynhyrchu cynnwys ar draws ffurfiau a fformatiau cyfryngol.
 • Mabwysiadu arferion da er mwyn optimeiddio estyniad eich negeseuon, trwy wybodaeth sylfaenol o sut mae gwasnaethau yn dosbarthu cynnwys i ddefnyddwyr.
 • Trafod arferion da mewn gwarchod data, preifatrwydd, rheoli risg enllib, hawlfraint a thrwyddedu, a defnydd amlieithog o'r cyfryngau cymdeithasol.
 • Adnabod y platfformau sydd mwyaf perthnasol i'ch amcanion proffesiynol.

Dylai cyfranogwyr deimlo'n hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiadur. Byddwyn yn defnyddio cliniaduron 'Windows' yn ystod y sesiwn.

Workshop participants should be confident computer users. We will be using 'Windows' laptops during the session.

"Carl yn amlwg yn wybodus iawn yn y pwnc ac yn hawdd gwrando arno."

"Wnes i ddysgu llawer mewn awyrgylch wych. Diolch."

"Excellent knowledge and understanding. Tailored expertly for all attendees."

"Excellent day, well informed and detailed. Highly recommended."

 


 

Paratoi ar gyfer y Gweithdy:

Bydda'n ddefnyddiol gwneud ychydig o ymchwil o flaen llaw - beth ydych chi eisiau dweud amdanoch chi a'ch busnes? Ysgrifennwch eich proffil a chasglwch luniau hoffech chi eu defnyddio (llun wyneb a llun gweithredol yn ddelfrydol) a dewch â nhw ar gof bach USB bydd yn gweithio ar PC.

Os oes cyfrifon cyfryngau cymdeithasol gennych eisoes, cofiwch ddod a'ch manylion mewngofnodi i'r gweithdy.

Os ydych am fwy o wybodaeth cysylltwch â :  rachel@bectu.org.uk

Workshop Preparation:

It will be useful to do your research beforehand - what do you want to tell people about yourself and your business?  Write your profile and gather together some of the images you'd like to use (a head shot and an action shot would be ideal. Bring them along on a USB memory stick that will work with a PC.

If you already have social media accounts, remember to bring your login details.  

If you require further information email :  rachel@bectu.org.uk


Hyfforddwr: Carl Morris

Mae Carl yn hyfforddwr, cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrdydd dwy-ieithog. Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol, siaradwyr Cymraeg a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, Heavenly Recording a Phrifysgol Aberystwyth. Mae Carl yn droelliwr tiwns a dyfeisiwr y gelfyddyd Sleeveface.  morris.cymru

 

Trainer: Carl Morris

Carl is a bilingual freelance trainer, consultant and software developer. His professional interest is in digital media innovation, particularly in its use by arts, creative industries, Welsh speakers and sustainable communities. Carl has worked with clients and partners including Wikimedia UK, Heavenly Recordings and Aberystwyth University. Carl is an avid DJ and creator of the artform Sleeveface. morris.cymru


Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materiod yn ystod y sesiwn. CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the session.

 


Do you have questions about Cyfryngau Cymdeithasol Social Media, Caerdydd / Cardiff 21/11/17? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


BBC
Llantrisant Road
CF52YQ Cardiff
United Kingdom

Tuesday, 21 November 2017 from 10:30 to 17:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect arloesol rhwng yr undebau creadigol - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion, a Undeb yr Ysgrifenwyr.   Cefnogwyd gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.  Creuwyd yn 2008.

Trwy gweithio gyda'n partneriaid amrywiol rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

An innovative project between creative unions BECTU, Equity, the Musicians Union and the Writers' Guild in Wales.  We are supported via the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund. Created in 2008.

Working with our many partners we support the professional development of industry workers by organising workshops, master classes, networking opportunities, events and offer information and support.

  Contact the Organiser
Cyfryngau Cymdeithasol
Social Media, Caerdydd / Cardiff 21/11/17
Things to do in Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.