CYLLID A CHYLLIDO I'CH BUSNES/ FINANCE & FUNDING FOR YOUR BUSINESS
Free
CYLLID A CHYLLIDO I'CH BUSNES/ FINANCE & FUNDING FOR YOUR BUSINESS

CYLLID A CHYLLIDO I'CH BUSNES/ FINANCE & FUNDING FOR YOUR BUSINESS

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Coleg Llandrillo (Madoc Suite)

Llandudno Road

Rhos on Sea

Conwy

LL28 4HZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Ymunwch a ni ar Ddydd Mawrth o'r Wythnos Busnes am amserlen llawn cymorth ynghlyn a chyllid a chyllido eich busnes.

Join us on Tuesday of the Conwy Business Week for a schedule of expert assistance on finance and funding your business.


8:30- 09:30
Rhwydweithio Brecwast
Breakfast Networking


9:30
Treth Digidol/ Digital Tax:
Adam Owens, Williams Denton

HMRC Digital strategy and how it will affect small businesses

The government is committed to reducing burdens for taxpayers and building a transparent and accessible tax system fit for the digital age. At the March 2015 Budget, the government set out the vision for a transformed tax system and the end of the annual tax return.

Recent press releases have confirmed that HMRC are committed to the transition to Digital and that it is not going to go away. For some the start date has been delayed, even so now is the time to plan for the changes.

Williams Denton are providing an informative seminar specifically aimed at small businesses that explains how the HMRC Digital strategy will work and provide answers to the following questions:

  • Who Is Affected?
  • When is this going to happen?
  • What information will need to be provided?
  • What format does the information need to be in?

Williams Denton

Williams Denton has an enviable reputation for providing excellent advice and first class service to business and personal clients across North Wales.

Williams Denton has over 35 staff and 6 directors in their offices in Trinity Square, Llandudno and Parc Menai in Bangor. With our wealth of experience, we pride ourselves on delivering an unparalleled service to all clients, whatever their size or sector.

In addition to traditional auditing, accounting and tax services we also provide advice on how to improve and develop your business.

Williams Denton also offer a HMRC Digital compliant accounts service.
10:00
Cyllid Cymru / Finance Wales

Why attend

Businesses grow and develop in many different ways. For start-ups as well as existing business looking to expand, Finance Wales can provide a range of funding options tailored to your needs. We have funding suitable for micro as well as small and medium-sized businesses and can invest in a wide range of sectors.

By attending the session you will gain an understanding of our funding options and the types of businesses we can invest in.  If you are looking to grow your business or capitalise on your efforts we can provide investment to help you achieve your goals.  So whether you have plans to purchase a new piece of equipment, take on new staff, move premises or diversify into new products or services Finance Wales can help you achieve your business growth plans.

Finance Wales was established by the Welsh Government in 2001 and provides commercial funding to small and medium-sized businesses throughout Wales to enable them to realise their potential for innovation and growth. The company is part of the Finance Wales Group and in 2014 -15 Finance Wales invested over £48.2 million through 231 debt and equity investments in 164 growing Welsh businesses.  With funding options starting at £1,000 up to £2 million in a single round Finance Wales the leading SME investor in Wales.

-----------

Pam y dylech fynychu

Mae busnesau’n tyfu ac yn datblygu mewn sawl modd gwahanol. O ran busnesau sy’n cychwyn a rhai sy’n bodoli eisoes sydd eisiau ehangu, gall Cyllid Cymru ddarparu ystod o opsiynau cyllido sydd wedi’u teilwra i’ch anghenion. Mae gennym gyllid sy’n addas ar gyfer busnesau micro yn ogystal â rhai bach a chanolig a gellir buddsoddi mewn ystod eang o sectorau.

Drwy fynychu’r digwyddiad, cewch ddealltwriaeth o’n hopsiynau ariannu a’r mathau o fusnesau y gallwn fuddsoddi ynddynt. Os ydych eisiau tyfu eich busnes neu elwa ar eich ymdrechion, gallwn ddarparu buddsoddiad i’ch helpu i gyflawni eich nodau. Felly, p’un a oes gennych gynlluniau i brynu eitem newydd o offer, cyflogi staff newydd, symud i adeilad arall neu i arallgyfeirio i mewn i gynhyrchion neu wasanaethau newydd, gall Cyllid Cymru eich helpu i gyflawni eich cynlluniau ar gyfer tyfu eich busnes.           

Sefydlwyd Cyllid Cymru gan Lywodraeth Cymru yn 2001 ac mae’n darparu cyllid masnachol i fusnesau bach a chanolig (BBaCh) drwy Gymru i’w galluogi i wireddu eu potensial i arloesi a thyfu. Mae’r cwmni’n rhan o Grŵp Cyllid Cymru ac yn 2014 -15 roedd Cyllid Cymru wedi buddsoddi £48.2 miliwn drwy 231 o fuddsoddiadau mewn dyled ac ecwiti mewn 164 o fusnesau sy’n tyfu yng Nghymru. Gydag opsiynau cyllido sy’n dechrau ar £1,000 hyd at £2 filiwn y tro, Cyllid Cymru yw’r prif fuddsoddwr mewn BBaCh yng Nghymru.        

Finance Wales10:30
Sut i gael y gorau o'ch banc/ How to get the best from your bank:
Annette Shinner (ACIB CertBP), Natwest

Image result for natwest
11:30

Olyniaeth Busnes / Succession Planning:
Andrea Knox, Knox Commercial

Business Succession

The eventual exit plan for every business owner is usually a sale of the business to a third party.   This session provides an overview of the entire business sale process from finding a purchaser and documenting the agreement right through to the post sale issues that need to be considered.

 Andrea Knox is a specialist Commercial Solicitor with over 20 years of experience in acting for business buyers and sellers.  This session will highlight:

  • the internal business matters that need to be sorted and documented before a prospective purchaser comes on the scene;
  •  the documentation and warranties to expect; and
  •   what goes wrong and how to anticipate and prevent this.

 You will be given a host of top tips on how to get your business ready for sale so that you are able to achieve maximum value for it.

 If you are looking to sell your business in the next 5 years, this session is essential preparation!

----------

Olyniaeth Busnes

Y cynllun ymadael ar gyfer pob perchennog busnes yn y pen draw fel arfer yw gwerthu’r busnes i drydydd parti.   Mae'r sesiwn hon yn rhoi trosolwg o'r broses gyfan o werthu’r busnes o ddod o hyd i brynwr a chofnodi'r cytundeb yr holl ffordd drwodd i faterion y mae angen eu hystyried ar ôl gwerthu.

Mae Andrea Knox yn Gyfreithwraig Fasnachol arbenigol gyda dros 20 mlynedd o brofiad o weithredu ar ran prynwyr a gwerthwyr busnesau.   Bydd y sesiwn hon yn tynnu sylw at:

  • y materion busnes mewnol y mae angen eu datrys a'u cofnodi cyn i ddarpar brynwr ddod i’r fei;
  •  y dogfennau a gwarantau i'w disgwyl; ac
  •  beth sy'n mynd o'i le a sut i ragweld ac atal hyn.

Byddwch yn cael llu o gynghorion da ar sut i baratoi eich busnes i'w werthu fel eich bod yn gallu cyflawni’r gwerth mwyaf posibl ar ei gyfer.

Os ydych yn awyddus i werthu eich busnes yn y 5 mlynedd nesaf, mae’r sesiwn hon yn baratoad hanfodol!

logo12:00- 13:00
Networking Lunch13:00
How can businesses unlock finance from the Crowd?
David Notley, Impact Innovation

How can businesses unlock finance from the Crowd?

Crowd Funding is increasingly emerging as an important mechanism for attracting business funding. How do businesses take advantage of it? Like any fund raising round, Crowd Funding requires careful planning and diligent execution. It has many benefits but must be approached in the right way.The session will consider the various forms of crowd funding and many of the key platforms.

 We’ll look in detail at what it takes to deliver a successful crowd funding campaign and consider how this funding option fits with other sources.

Sut y gall fusnesau ddatgloi cyllid o’r dorf?

Mae cyllid torfol yn dod yn gynyddol amlwg fel mecanwaith pwysig ar gyfer denu cyllid busnes. Sut mae busnesau yn manteisio arno? Fel unrhyw fodd o godi arian, mae Cyllid Torfol yn gofyn am gynllunio gofalus a gweithredu diwyd. Mae llawer o fanteision, ond mae'n rhaid mynd ati yn y ffordd iawn. Bydd y sesiwn yn ystyried y gwahanol fathau o gyllid torfol a llawer o'r llwyfannau allweddol. Byddwn yn edrych yn fanwl ar yr hyn y mae'n ei gymryd i gyflwyno ymgyrch cyllid torfol llwyddiannus ac ystyried sut y mae'r dewis ariannu hwn yn cyd-fynd â ffynonellau eraill.

 14:00
Egwyl / Break


14:15- 15:15
Angylion Busnes / Angel Funding:
Mike Skinner, Xenos

xénos, the Wales business Angel network, introduces investors (business angels) to companies seeking growth funding. In return for the investment and mentoring provided by the angel investor, the company offers an equity share in the business. Through the business engagement team, xénos provides a personalised service for businesses seeking investment. We work with businesses to prepare them for investment. Our regional managers have a strong track record of identifying sound investment opportunities and helping business become investment-ready. You'll gain an independent expert view of your business from an unbiased stakeholder.

Joining xénos may enable you to achieve your growth potential. Membership gives you access to private investors ready to invest in sound business opportunities in Wales.

Investment-ready businesses will have an opportunity to send an executive summary to investors. We work with businesses and investors to increase the chances of finding a perfect match. Our regional managers will help you perfect your business plan.

Businesses registered with xénos will be able to present at our regular investment forums. Once again, our regional managers can help business prepare the perfect pitch.

xénos works closely with investors and businesses to find a suitable introduction; we help businesses access Angel funding.

 ---------

Mae xénos, rhwydwaith busnes Angel Cymru, yn cyflwyno buddsoddwyr (angylion busnes) i gwmnïau sy’n chwilio am gyllid i ddatblygu. Yn gyfnewid am y buddsoddiad a'r mentora a ddarperir gan y buddsoddwr, mae'r cwmni'n cynnig cyfran ecwiti iddyn nhw yn y busnes. Drwy'r tîm ymgysylltu â busnes, mae xénos yn darparu gwasanaeth personol ar gyfer busnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad. Rydym ni’n gweithio gyda busnesau er mwyn eu paratoi ar gyfer buddsoddiad. Mae gan ein rheolwyr rhanbarthol enw da am nodi cyfleoedd buddsoddi cadarn a helpu busnesau i baratoi ar gyfer buddsoddiad. Byddwch yn derbyn barn arbenigol ac annibynnol ar eich busnes gan fudd-ddeiliaid diduedd.

Gall ymuno efo xénos eich galluogi chi i gyrraedd eich nodau o ran datblygu’ch busnes. Mae’r aelodaeth yn rhoi mynediad i fuddsoddwyr preifat sy’n barod i fuddsoddi mewn cyfleoedd busnes cadarn yng Nghymru.

Bydd busnesau sy’n barod ar gyfer buddsoddiad yn cael cyfle i anfon crynodeb gweithredol at fuddsoddwyr posibl. Rydym ni’n gweithio gyda busnesau a buddsoddwyr i gynyddu'r siawns o ddod o hyd i’r parau perffaith. Bydd ein rheolwyr rhanbarthol hefyd yn eich helpu chi i berffeithio’ch cynllun busnes.

Bydd busnesau sydd wedi cofrestru efo xénos yn gallu cyflwyno yn ein fforymau buddsoddi rheolaidd. Unwaith eto, gall ein rheolwyr rhanbarthol helpu busnesau i baratoi’r broliant perffaith.

Mae xénos yn gweithio'n agos gyda buddsoddwyr a busnesau i ddod o hyd i gyflwyniad addas; ac felly’n eu helpu i gael gafael ar gyllid Angel.

 logo


Share with friends
Date and Time
Location

Coleg Llandrillo (Madoc Suite)

Llandudno Road

Rhos on Sea

Conwy

LL28 4HZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved