£15 – £30

Cyllid ar gyfer gweithwyr Llawrydd/ Finance for Freelancers

Actions and Detail Panel

£15 – £30

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Cyllid ar gyfer gweithwyr Llawrydd/ Finance for Freelancers

About this event


		Cyllid ar gyfer gweithwyr Llawrydd/ Finance for Freelancers image

**Mae gweithgareddau CULT Cymru ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru**

**CULT Cymru courses are only available to those living in Wales**

**Bilingual text - scroll down for English language

Iaith y cwrs - Saesneg/ Course Language - English

Pris Masnachol/Commercial Price- £75.00

Cyllid ar gyfer gweithwyr Llawrydd

Ar gyfer pwy?

Perffaith i rywun sy'n llawrydd yn y diwydiannau creadigol, boed yn newydd neu'n brofiadol. Rydym yn gweithio llawer gyda phobl sy'n sefydlu ar eu pen eu hunain ar ôl cael eu diswyddo.

Rydym yn tybio y byddai'n well gennych guddio o dan y duvet na gwneud eich treuliau, felly rydym yn mynd yn ysgafn drwy ffyrdd o ofalu am arian heb gael eich boddi mewn gwaith papur.

Dydyn ni ddim yn tybio eich bod yn gwybod am dreth, na hyd yn oed sut i gyfrif heb ddefnyddio bysedd a bysau bawd.

Erbyn diwedd y gweithdy dylai hyfforddeion allu:

 • gwahanu a mesur cyllid personol a busnes
 • deall y gwahaniaeth rhwng llawrydd TÂL a statws hunangyflogedig
 • deall sut mae treth ac Yswiriant Gwladol yn effeithio gweithwyr llawrydd o bob math
 • bodloni'r terfynau amser treth cyfredol a pharatoi ar gyfer prosiect Gwneud Treth Ddigidol CThEM
 • llunio cytundebau clir, ysgrifenedig gyda chleientiaid a chyflogwyr
 • defnyddio anfonebau'n effeithiol, gan ddefnyddio deddfwriaeth taliadau hwyr y DU
 • cynllunio fel busnes

Finance for Freelancers

Who’s it for?

Perfect for someone who’s a creative freelancer, whether new or experienced. We work a lot with people who are setting up on the own after redundancy.

We assume you’d prefer to hide under the duvet than do your expenses, so we go gently through ways of looking after money without getting bogged down in paperwork.

We don’t assume you know about tax, or even how to count without using fingers and toes.

By the end of the session you will be able to :

 • separate and quantify personal and business finances
 • know the difference between PAYE freelancing and self-employed status
 • understand how tax and NI work for freelancers of all types
 • meet current tax deadlines and prepare for HMRC’s Making Tax Digital project
 • draw up clear, written agreements with clients and employers
 • use invoices effectively, drawing on the UK’s late payment legislation
 • plan like a business

Hyfforddwr - David Thomas

Mae David yn ddarlledwr, hyfforddwr a rheolwr profiadol iawn, gyda diddordeb arbennig mewn sgiliau cyfathrebu a threfnu.

Mae wedi hyfforddi gweithwyr llawrydd a phobl greadigol eraill yn y BBC, ITV, Channel 4, yn ogystal â'r undebau adloniant a theatr BECTU, Equity, NUJ ac Undeb y Cerddor.

Mae ei hyfforddiant yn y cyfryngau yn canolbwyntio ar elusennau a chyrff anllywodraethol. Ymhlith y cleientiaid mae Age UK, Mencap, MEND, y Pwyllgor Argyfwng Trychinebau, Cronfa'r Brenin a'r Comisiwn Etholiadol, yn ogystal ag amrywiaeth o gyrff anllywodraethol yn y Cenhedloedd Unedig.

Mae wedi bod yn ymwneud â chynhyrchu radio ac ar-lein ers 30 mlynedd, yn bennaf gyda BBC World Service a radio lleol. Mae ei arbenigedd wedi mynd ag ef ledled y byd, gan weithio gyda darlledwyr o Ddwyrain Ewrop, y Dwyrain Pell, Affrica a'r Caribî.

Mae ganddo enw da am ddibynadwyedd a meddwl strategol miniog ac mae'n gyfathrebwr ardderchog. Mae ganddo ddiddordeb brwd mewn datblygiad personol a chymhelliant proffesiynol pobl eraill, wedi'i anrhydeddu drwy flynyddoedd fel arweinydd tîm a hyfforddwr.

Mae David yn aelod o'r BFI. Mae hefyd yn Aelod Cyswllt o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu.

Ei ddiddordebau yw ffilm (yn enwedig ffilmiau Dwyrain Almaenig aneglur), cerddoriaeth, a theithio'r byd gyda'i deulu.

Trainer - David Thomas

David is a highly experienced broadcaster, trainer and manager, with a special interest in communication and organisational skills.

He has trained freelancers and other creative people at the BBC, ITV, Channel 4, as well as the entertainment and theatre unions BECTU, Equity, NUJ and the Musician’s Union.

His media training is focussed on charities and NGOs. Clients include Age UK, Mencap, MEND, the Disasters Emergency Committee, the King’s Fund and the Electoral Commission, as well as a range of NGOs at the United Nations.

He has been involved in radio and online production for 30 years, mostly with the BBC World Service and local radio. His expertise has taken him all around the world, working with broadcasters from Eastern Europe, the Far East, Africa and the Caribbean.

He has a reputation for reliability and sharp strategic thinking and is an excellent communicator. He has a keen interest in personal development and professional motivation of others, honed through years as a team leader and trainer.

David is a member of the BFI. He is also an Affiliate Member of the Chartered Institute of Personnel and Development.

His interests are film (especially obscure East German movies), music, and travelling the world with his family.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi  ymuno â 'n gweithgareddau cysylltwch â siwan@bectu.org.uk

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru activities please  contact siwan@bectu.org.uk

CULT CYMRU

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Organiser CULT Cymru (BECTU, Equity, MU, WGGB)

Organiser of Cyllid ar gyfer gweithwyr Llawrydd/ Finance for Freelancers

Save This Event

Event Saved