£5

Cyllidebu eich Prosiect/Budgeting your Project

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Cyllidebu eich Prosiect/Budgeting your Project

About this Event

PWYSIG: Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig.

IMPORTANT: CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

Cyflwyniad i Gyllidebu eich Prosiect Creadigol

Mae'r sesiwn 3 awr hon yn gydymaith i weithdy ' Ariannu eich Prosiect ' llwyddiannus Laura a fydd yn rhedeg eto yn fuan.

Ar gyfer pwy?

Nid oes angen gwybodaeth flaenorol. Unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol (e.e. Cyfarwyddwr, ymchwilydd, cerddor, artist, actor, awdur, technegydd, cynhyrchydd, aelod criw, gwisgoedd, gwallt a colur ...) sydd â diddordeb mewn datblygu sgiliau a hyder o ran cyllidebu. Yn addas ar gyfer unigolion a chwmnïau bach a/neu gwmnïau a ariennir gan y prosiect.

An introduction to Budgeting your Creative Project

This 3 hours session is a companion to Laura's successful ‘Funding your Project’ workshop which CULT Cymru will be running again shortly.

For who?

No prior knowledge required. Anyone working in the creative industries (e.g. director, researcher, musician, artist, actor, writer, technician, producer, crew member, costume, hair and make-up…. ) who is interested in developing skills and confidence around budgeting. Suitable for individuals and small and/or project funded companies.

Trosolwg

Ydych chi'n cynllunio neu'n codi arian ar gyfer prosiect? A oes angen i chi lunio cyllideb i gefnogi ei datblygiad? Eisiau gwybod sut i ddefnyddio cyllideb i gyfathrebu eich cynlluniau i ddarpar bartneriaid neu arianwyr? Os felly, dyma'r gweithdy i chi!

Gall cyllideb glir a manwl ddangos bod eich prosiect yn fwy na syniad da yn unig, ond ei fod yn ymarferol hefyd. Yn ogystal, mae'n ddull cyfathrebu hanfodol i helpu eraill i ddeall eich cynlluniau, yn enwedig cydweithwyr, partneriaid a chyllidwyr. Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn pigo ar wahân ac yn rhoi yn ôl y broses gyllidebol gyfan, at ddibenion cenhedlu prosiectau a chodi arian.

Overview

Are you planning or fundraising for a project? Do you need to build a budget to support its development? Want to know how to use a budget to communicate your plans to potential partners or funders? If so, this is the workshop for you!

A clear, detailed budget can show that your project is not just a good idea, but also that it's feasible. In addition, it is an essential communication tool to help others understand your plans, especially collaborators, partners and funders. This interactive session will pick apart and put back together the whole budget process, for both project conception and fundraising purposes.

Erbyn diwedd y sesiwn, dylech ddeall sut i wella cyllidebu eich prosiect a gallu ei ddefnyddio i gefnogi eich cynigion ariannu fel eich bod yn amlwg yn cyfathrebu eich prosiect yn gyffredinol.

Bydd llawer o bethau i'w gwneud, awgrymiadau a thriciau ar hyd y ffordd, ac wedyn cewch gopi o'r cyflwyniad gyda taflen fer.

By the end of the session, you should understand how to improve your project budgeting and be able to use it to support your funding proposals so that you are clearly communicating your project overall.

There will be lots of dos, don'ts, tips and tricks along the way, and afterwards you'll get a copy of the presentation with a short accompanying handout.

Erbyn diwedd y gweithdy dylech allu:

  • Nodi pam y mae cyllideb glir, gadarn yn helpu i ddatblygu prosiectau, yn ogystal â phartneriaethau, codi arian ac ati
  • Disgrifio termau cyllidebu allweddol (e.e. cydweddu, mewn da ac ati) ac arferion da sylfaenol (e.e. cydbwyso incwm a gwariant)
  • Asesu pa benawdau gwariant i'w hystyried gan gynnwys (e.e. ffioedd, deunyddiau/offer, costau mynediad, wrth gefn)
  • Dangos sut i fod yn gadarn yn eich amcangyfrifon a dangos eich tybiaethau gweithio
  • Cynllunio ar gyfer senarios gwahanol a chyllidebau graddfa o'r costau isaf i'r delfrydol

By the end of the workshop you should be able to:

  • Identify why a clear, robust budget helps with project development, as well as partnerships, fundraising etc
  • Describe key budgeting terms (e.g. match, in-kind etc) and basic good practices (e.g. balancing income and expenditure)
  • Assess which expenditure headings to consider including (e.g. fees, materials/equipment, access costs, contingency)
  • Demonstrate how to be robust in your estimates and show your working assumptions
  • Plan for different scenarios and scale budgets from the lowest costs to the ideal

CULT Cymru

Darparir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y sesiwn ac yn rhoi cyfle i eraill wneud hynny hefyd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the session and give others the opportunity to do so too.

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved