Free

Cymorth a Chyllid ar gyfer Ymchwil ac Arloesi: Beth sydd angen i fusnesau...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Future Inn Cardiff

Cardiff

CF10 4AU

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Cymorth a Chyllid ar gyfer Ymchwil ac Arloesi: Beth sydd angen i fusnesau Cymru ei wybod?

Support and Funding for Research and Innovation: What Welsh businesses need to know

_______________________________________________

Mae'r gweithdy hwn wedi'i dargedu at fusnesau o Gymru sy'n ystyried datblygu technolegau newydd, a manteisio i'r eithaf arnynt, at ddibenion masnachol (a'r rheini sy'n dymuno cydweithio â'r busnesau hyn). Bydd cyfres o sgyrsiau sydyn a fydd yn cael ei ddilyn gan sesiwn rwydweithio cyflym i feithrin cysylltiadau ar gyfer cydweithio ac i rannu gwybodaeth.

Bydd amrywiaeth o siaradwyr yno yn cynrychioli Innovate UK, Rhwydwaith Menter Ewrop, Cyllid Cymru a Llywodraeth Cymru, felly bydd rhywbeth at ddant cynrychiolwyr busnesau sydd ar bob cam o'r broses arloesi. Bydd yno hefyd fanylion y cymorth y gall eich busnes elwa arno i ddod o hyd i'r cyfleoedd hyn a manteisio arnynt i'r eithaf.

Darperir agenda drafft amlinellol isod. Bydd manylion pellach, gan gynnwys siaradwyr, ar gael yn ei dro.

AGENDA:

13:45 - 13:50 - Croeso a Chyflwyniad

Geraint Green, Uned Horizon 2020, Llywodraeth Cymru

_____________________________________________

13:50 - 14:05 - Cynnig syniadau newydd: Cymorth i fusnesau sydd am ymchwilio i gyfleoedd ar gyfer arloesi neu gynnal ymchwil

- Business Wales - Accelerated Growth Programme

- Welsh Government SMART Innovations

- Innovation Point

_____________________________________________

14:00 - 14:10 - Buddsoddi mewn Ymchwil a Datblygu: Cyllid ar gyfer cynyddu'r buddsoddiad mewn ymchwil a datblygu arbrofol

- Welsh Government SMART Cymru

- Philip Barnes, Investment Executive in Finance Wales’ Technology Venture Investments team

_____________________________________________

14:10 - 14:20 - Cyfnewid gwybodaeth: Ymgysylltu â'r byd academaidd a sefydliadau eraill sy'n cynnal llawer o ymchwil ar gyfer cyfnewid gwybodaeth rhwng y naill garfan a'r llall ac ymchwilio i gyfleoedd posibl ar gyfer cydweithio ar brosiectau.

- Welsh Government SMART Expertise

- ASTUTE 2020, Swansea University

_____________________________________________

14:20 - 14:40 - Ymchwil ar y cyd: Datblygu prosiectau ar y cyd ag ymchwilwyr o safon fyd-eang

- Dr Robert Quarshie, Head of Materials, Knowledge Transfer Network

- Computational Foundry, Swansea University

_____________________________________________


14:40 - 14:55 - Cydweithio rhyngwladol: Meithrin rhwydweithiau rhyngwladol ac elwa ar raglenni ymchwil rhyngwladol

- Lawson Coombes, European Enterprise Network

- National contact point

- SCoRE Cymru

_____________________________________________


14:55 - 15:00 - Crynhoi a chyflwyno 'sesiwn rwydweithio cyflym'

- Geraint Green, Uned Horizon 2020, Llywodraeth Cymru

***Bydd y siaradwyr yn bresennol yn y sesiwn rwydweithio cyflym i gynnal trafodaeth ac ateb unrhyw gwestiynau.***

Byddwch yn ymwybodol wrth gofrestru ar gyfer y gweithdy hwn eich bod chi'n cytuno i Lywodraeth Cymru ddefnyddio eich manylion cyswllt (enw, sefydliad ac e-bost) fel y bydd angen er mwyn paratoi'r gweithdy, gan gynnwys rhannu'r manylion hyn gyda sefydliadau eraill sydd yn darparu'r gweithdai gyda ni (fel Innovate UK a Phrifysgol Caerdydd), os bydd yn briodol.

Gallem ni ddarparu rhestr o'r mynychwyr (enw, sefydliad) i gyfranogwyr y gweithdai er mwyn hwyluso cydweithio a rhwydweithio. Os hoffech chi gael eich gadael allan o'r rhestrau hyn, gadewch i ni wybod.

_____________________________

Aimed at Welsh businesses looking to develop and maximise new technologies and innovations for commercial success (and those that want to collaborate with them), this workshop will deliver a range of lightning talks followed by a speed networking session to foster collaboration and exchange of information.

With a range of speakers from Innovate UK, Enterprise Europe Network, Finance Wales and Welsh Government there will be something of interest for businesses at all stages of the innovation process. There will also be details of the support that your business can access to identify and maximise these opportunities.

A draft outline agenda is provided below. Further details, including speakers, will be follow in due course.

AGENDA:

13:45 - 13:50 - Welcome and Introduction

Geraint Green, Horizon 2020 Unit, Welsh Government

_____________________________________________

13:50 - 14:05 - Exploring new ideas: Support for businesses wishing to explore innovation or research opportunities

- Business Wales - Accelerated Growth Programme

- Welsh Government SMART Innovations

- Innovation Point

_____________________________________________

14:00 – 14:10 - Investment in R&D: Funding to increase investment in research and experimental development

- Welsh Government SMART Cymru

- Philip Barnes, Investment Executive in Finance Wales’ Technology Venture Investments team

_____________________________________________

14:10 – 14:20 - Knowledge exchange: Engagement with academia and other research intensive organisations for two-way knowledge exchange and potential collaborative projects

- Welsh Government SMART Expertise

- ASTUTE 2020, Swansea University

_____________________________________________

14:20 – 14:40 - Collaborative research:Taking forward collaborative projects with world-class researchers

- Dr Robert Quarshie, Head of Materials, Knowledge Transfer Network

- Computational Foundry, Swansea University

_____________________________________________

14:40 - 14:55 - International collaboration: Building international networks and accessing international research programmes

- Lawson Coombes, European Enterprise Network

- National contact point

- SCoRE Cymru

_____________________________________________

14:55 - 15:00 - Summing up and introduction to ‘speed networking session’

- Geraint Green, Horizon 2020 Unit, Welsh Government

***The speakers will be present at the speed networking session to allow for discussion and to answer any questions.***

Please note that in registering to attend this workshop you are agreeing for the Welsh Government to use your contact details (name, organisation and email) as necessary in preparation for the workshop, including sharing these with the other organisations involved in delivering the workshops (such as Innovate UK and Cardiff University) where appropriate.

We may provide workshop participants a list of the registered attendees (name, organisation) in order to facilitate collaboration and networking. If you would like to be excluded from this list please inform us.

Share with friends

Date and Time

Location

Future Inn Cardiff

Cardiff

CF10 4AU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved