£30 – £100

Cymorth Cyntaf (3 Diwrnod)/First Aid Course (3 day)

Actions and Detail Panel

£30 – £100

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Sherman Theatre

Senghennydd Road

Cardiff

CF24 4YE

United Kingdom

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Cymorth Cyntaf (3 Diwrnod)/First Aid Course (3 day)

About this event


		Cymorth Cyntaf (3 Diwrnod)/First Aid Course (3 day) image

		Cymorth Cyntaf (3 Diwrnod)/First Aid Course (3 day) image

**Mae gwithgareddau CULT Cymru ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru**

**CULT Cymru courses are only available to those living in Wales**

**Bilingual - Scroll down for English**

Pris masnachol/Commercial Price - £100

Cymorth Cyntaf - 3 diwrnod

(Iaith y cwrs - Saesneg)

Dydd Mercher 2ail Chwefror - Dydd Gwener 4ydd Chwefror 2022

Cymeradwyir y cwrs cymorth cyntaf tri diwrnod hwn yn y gwaith gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch o dan y Rheoliadau Iechyd a Diogelwch er mwyn i ymgeiswyr llwyddiannus weithredu fel swyddogion cymorth cyntaf yn eu gweithle ac mae'n ddilys o 1 Hydref 2009 o dan y rheoliadau hyfforddiant cymorth cyntaf diwygiedig.

Mae'r cwrs hwn yn darparu'r set gynhwysfawr o sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddod yn swyddog cymorth cyntaf hyderus yn y gwaith, gan roi'r gallu a'r wybodaeth i chi ddelio ag argyfyngau cymorth cyntaf.

Mae'r cwrs cymorth cyntaf yn y gwaith hwn yn ddilys o 1 Hydref 2009 i fodloni'r safonau diwygiedig ar gyfer hyfforddiant cymorth cyntaf.

 • Blaenoriaethau Cymorth Cyntaf
 • Rheoli Digwyddiadau
 • Cymorth bywyd syml
 • Archwilio Casualty
 • Anymwybodol
 • Rheoli Gwaedu
 • Thoresgyrn
 • Anafiadau i'r Llygaid
 • Addurniadau
 • Llosgiadau a Scalds
 • Afiechydon Cyffredin
 • Ymosodiadau ar y Galon
 • Cofnodi ac Adrodd
 • Rheoliadau
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf

Caiff myfyrwyr eu harchwilio'n annibynnol ar brynhawn olaf y cwrs. Ar ôl cwblhau asesiad terfynol mae ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn tystysgrif gymeradwy HSE sy'n ddilys am dair blynedd.

Mae'r cwrs hwn yn cydymffurfio'n gyfreithiol â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (cymorth cyntaf) 1981. Ar ôl cwblhau'r cwrs cymorth cyntaf tri diwrnod hwn yn llwyddiannus yn y gwaith, mae swyddogion cymorth cyntaf yn cael ardystiad i'w galluogi i ymarfer am dair blynedd ac ar ôl hynny mae angen cwrs ail-gymhwyso. Argymhellir yn gryf eich bod yn diweddaru eich sgiliau drwy gymryd gloywi blynyddol

First Aid - 3 Day

(Language of Course - English)

Wednesday 2nd February - Friday 4th February 2022

This three-day first aid at work course is approved by the Health and Safety Executive under the Health and Safety Regulations for successful candidates to act as first-aiders in their workplace and is valid from 1 October 2009 under the revised first aid training regulations.

This course provides the comprehensive set of practical skills needed to become a confident first aider at work, giving you both the ability and knowledge to deal with first aid emergencies.

This first aid at work course is valid from 1 October 2009 to meet the revised standards for first aid training.

 • First Aid Priorities
 • Managing Incidents
 • Basic Life Support
 • Examination of a Casualty
 • Unconsciousness
 • Control of Bleeding
 • Fractures
 • Eye Injuries
 • Dressings
 • Burns and Scalds
 • Common Illnesses
 • Heart Attacks
 • Recording and Reporting
 • Regulations
 • First Aid Kits

Students are independently examined on the final afternoon of the course. After completing a final assessment successful candidates receive an HSE approved certificate valid for three years.

This course is legally compliant with the current Health and Safety (first aid) Regulations 1981. Upon successful completion of this three day first aid at work course, first aiders receive certification to allow them to practice for three years after which a re-qualification course becomes necessary. It is strongly recommended that you update your skills by taking an annual refresher

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â gweithgareddau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru activities please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially.

CULT CYMRU

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and time

Location

Sherman Theatre

Senghennydd Road

Cardiff

CF24 4YE

United Kingdom

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Organiser CULT Cymru (BECTU, Equity, MU, WGGB)

Organiser of Cymorth Cyntaf (3 Diwrnod)/First Aid Course (3 day)

Save This Event

Event Saved