£15 – £35

Cymorth Cyntaf i bobl greadigol/ First Aid for Creatives (1 dydd/1 day)

Actions and Detail Panel

£15 – £35

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Sherman Theatre

Senghennydd Road

Cardiff

CF24 4YE

United Kingdom

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Cymorth Cyntaf/ First Aid (1 dydd/1 day)

About this event


		Cymorth Cyntaf i bobl greadigol/ First Aid for Creatives (1 dydd/1 day) image

		Cymorth Cyntaf i bobl greadigol/ First Aid for Creatives (1 dydd/1 day) image

**Mae gwithgareddau CULT Cymru ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru**

**CULT Cymru courses are only available to those living in Wales**

**Bilingual text - scroll down for English language

Pris masnachol/Commercial Price - £100

Cymorth Cyntaf Brys yn y gwaith

Mae'r cwrs 6 awr yn ddelfrydol ar gyfer gweithleoedd risg isel neu i gefnogi'r rhai sydd â'r dystysgrif cymorth cyntaf yn y gwaith lawn.

Mae'r maes llafur Cymorth Cyntaf Brys yn cynnwys:

– Cofnodi ac Adrodd

– Rheoliadau

– Blaenoriaethau Cymorth Cyntaf

– Anymwybodol

– Archwilio Anafusion

– Ffracsio ac anafiadau o feinwe meddal

– Llosgiadau

– Cymorth Bywyd Sylfaenol

– Pecynnau Cymorth Cyntaf

– Rheoli Gwaedu

– Rheoli Digwyddiadau

- Hyfforddiant diffibriliwr

"Hwn oedd y cwrs Cymorth Cyntaf gorau i mi ei wneud ac rwyf wedi bod yn gymorth cyntaf mewn gwaith ers 10 mlynedd"

Tystysgrif

Mae ardystio'n dibynnu ar asesiad parhaus llwyddiannus o'r myfyriwr, nid oes arholiad terfynol ffurfiol. Rhoddir tystysgrif i'r myfyrwyr hynny sy'n cwblhau'r cwrs ac y bernir eu bod wedi cyrraedd y safon ofynnol sy'n ddilys am gyfnod o dair blynedd. Mae hyn yn cynnwys ardystio a llawlyfr i bob myfyriwr.

Emergency First Aid at work

Emergency First Aid at Work Training Courses

The 6 hour course is ideal for low risk workplaces or to support those who hold the full first aid at work certificate.

The Emergency First Aid syllabus includes:

– Recording & Reporting

– Regulations

– First Aid Priorities

– Unconsciousness

– Examining a Casualty

– Fractures and soft tissue injuries

– Burns and Scalds

– Basic Life Support

– First Aid Kits

– Control of Bleeding

– Managing Incidents

- Defibrillator training

"It was the best First Aid course I have done and I have been a first aider in work for 10 years"

Certification

Certification is dependent on successful continuous assessment of the student, there is no formal final examination. Those students who complete the course and are deemed to have reached the required standard are issued with a certificate that is valid for a period of three years. This includes certification and a manual for each student.

CULT CYMRU

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â gweithgareddau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru activities please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and time

Location

Sherman Theatre

Senghennydd Road

Cardiff

CF24 4YE

United Kingdom

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Organiser CULT Cymru (BECTU, Equity, MU, WGGB)

Organiser of Cymorth Cyntaf i bobl greadigol/ First Aid for Creatives (1 dydd/1 day)

Save This Event

Event Saved